Πόθεν Έσχες, οι νέες δηλώσεις και οι προθεσμίες υποβολής – Από 16.5.2023 οι καταστάσεις υπόχρεων

Δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. δύο αποφάσεις που αφορούν στο νέο νόμο για το Πόθεν Έσχες.

Ειδικότερα, με την απόφαση « 17991/2.5.2023 Εξειδίκευση της προβλεπόμενης στον ν. 5026/ 2023 (Α’ 45) Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.), καθορισμός των οδηγιών συμπλήρωσης των πεδίων της Δ.Π.Κ. και των πινάκων παραμετρικών τιμών, της λειτουργίας της εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 5026/2023, της ημερομηνίας έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής, των αναγκαίων διαλειτουργικότητων, καθώς και κάθε άλλου τεχνικού και λεπτομερειακού θέματος αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 5026/2023», καθορίζεται το περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάσταση (Δ.Π.Κ.) και δίνονται οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων της Δ.Π.Κ. καθώς και πίνακες παραμετρικών τιμών.

Ενιαία Ηλεκτρονική Εφαρμογή www.pothen.gr

1. Μέσω της ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρμογής www. pothen.gr που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), διεκπεραιώνονται:

α) Η ηλεκτρονική υποβολή αντιγράφων συμβολαιογραφικών εγγράφων του άρθρου 8 του ν. 5026/2023 από τους συμβολαιογράφους,

β) η ηλεκτρονική καταχώριση και οριστικοποίηση καταστάσεων υπόχρεων προσώπων του άρθρου 17 του ν. 5026/2023 από τους αρμόδιους φορείς ή τα όργανα διοίκησης,

γ) η ηλεκτρονική υποβολή Δ.Π.Κ. του άρθρου 21 του ν. 5026/2023 από τα υπόχρεα πρόσωπα,

δ) η ηλεκτρονική υποβολή Δ.Ο.Σ. του άρθρου 23 του ν. 5026/2023 από τα υπόχρεα πρόσωπα.

 

Υποβολή Αντιγράφων Συμβολαιογραφικών Εγγράφων

1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 5026/2023 (Α’ 45), οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, αντίγραφο κάθε συμβολαιογραφικού εγγράφου που συντάσσεται από αυτούς, με το οποίο αναλαμβάνεται η υποχρέωση ή μεταβιβάζεται από ή προς δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό, σύζυγο, πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνο του, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο, ή δικαίωμα, εφόσον οι εν λόγω λειτουργοί είναι εν ενεργεία και μέχρι και δύο (2) χρόνια από την παύση της ιδιότητας.

2. Η υποβολή των εγγράφων της παρ. 1 από τους συμβολαιογράφους γίνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής αφού διαπιστώνεται προηγουμένως η ιδιότητά τους μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο συμβολαιογράφων που τηρεί η Α.Α.Δ.Ε. ή άλλο Μητρώο συμβολαιογράφων που τηρείται από δημόσια αρχή.

 

Καταχώριση και Οριστικοποίηση Καταστάσεων Υπόχρεων Προσώπων

1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 5026/2023, της υποβολής των Δ.Π.Κ. προηγείται και είναι απαραίτητη η καταχώριση και οριστικοποίηση των μηνιαίων και ετήσιων καταστάσεων υπόχρεων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181) εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών κάθε μήνα για τις αρχικές Δ.Π.Κ. και μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους για τις ετήσιες Δ.Π.Κ., από τον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται.

2. Για τον σκοπό της παρ. 1 οι αρμόδιοι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι εκάστου φορέα εισέρχονται στην εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 5026/2023 κατόπιν αυ-θεντικοποίησης με τους κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

3. Η καταχώριση των υπόχρεων προσώπων περιλαμβάνει και ηλεκτρονική διασταύρωση με τα στοιχεία του Μητρώου φορολογίας και του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου είναι τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης φυσικού προσώπου, επικοινωνίας όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι αριθμοί τηλεφώνων, η διεύθυνση κατοικίας, και τα στοιχεία έναρξης και λήξης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων, εν διαστάσει συζύγων ή μελών συμφώνου συμβίωσης.

4. Τα στοιχεία των υπόχρεων προσώπων καθώς και των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των μελών συμφώνου συμβίωσης που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις των φορέων, οριστικοποιούνται από τους αρμόδιους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και αποστέλλονται από την εφαρμογή ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις σε όλους τους υπόχρεους προς ενημέρωσή τους καθώς και τα ΑΦΜ αυτών.

Υποβολή Δ.Π.Κ. (δήλωσης περιουσιακών συμφερόντων)

1. Για την υποβολή Δ.Π.Κ. ο υπόχρεος εισέρχεται στην εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 5026/2023 (www.pothen.gr), προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των προσωπικών κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), ενώ τα στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου αντλούνται υποχρεωτικά από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, η εφαρμογή διαλειτουργεί
α) με το σύστημα TAXISnet για την αυθεντικοποίηση των χρηστών και
β) με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για την άντληση των στοιχείων επικοινωνίας.

2. Κατά την υποβολή της δήλωσης από τον υπόχρεο, τα προσωπικά και φορολογικά στοιχεία αυτού, ιδίως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον έχει δηλωθεί από τον υπόχρεο, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Αριθμός Γενικού Μητρώου, το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το Μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμφανίζονται όπως τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
Ειδικότερα τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας δύναται να αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Σε περίπτωση ανακρίβειας αυτών, απαιτείται, πριν από την υποβολή της δήλωσης, η διόρθωση των ανακριβών στοιχείων από τον υπόχρεο. Τα λοιπά στοιχεία, όπως υπηρεσιακά και οικογενειακά, καθώς και η ιδιότητα του υπόχρεου δηλώνονται όπως ίσχυαν κατά το έτος που αφορά η δήλωση. Για την άντληση των παραπάνω στοιχείων η εφαρμογή διαλειτουργεί με το φορολογικό Μητρώο που τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε.

3. Ο υπόχρεος μπορεί να επιλέξει να μεταφέρει στη Δ.Π.Κ.:
α) τα δεδομένα της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους στο οποίο αφορά η Δ.Π.Κ., η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά,
β) τα στοιχεία των ακινήτων, που περιλαμβάνονται στην περιουσιακή του κατάσταση κατά την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, όπως έχει δηλωθεί στη φορολογική αρχή, στο οποίο αφορά η Δ.Π.Κ., εφόσον η Δ.Π.Κ. είναι αρχική ή του τρέχοντος έτους, εφόσον η Δ.Π.Κ. είναι ετήσια, όπως αυτά τα στοιχεία τηρούνται ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
γ) το ύψος των υπολοίπων των καταθετικών και χορηγητικών λογαριασμών και των επενδυτικών προϊόντων, καθώς και
β) στοιχεία θυρίδων, όπου ο ίδιος ήταν δικαιούχος, τα οποία τηρούνται κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους και τελούσαν κατά την ίδια ημερομηνία υπό τη διαχείριση ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, χρηματοπιστωτικών οργανισμών και εταιρειών μίσθωσης θυρίδων.
Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην εφαρμογή δεδομένα στα οποία αφορούν οι περ. γ’ και δ’ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020. Η άντληση των παραπάνω στοιχείων από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και των στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) γίνεται μέσω διαλειτουργικότητας με τα συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. Η προσυμπλήρωση στην Δ.Π.Κ. των στοιχείων των καταθετικών και χορηγητικών λογαριασμών και των επενδυτικών προϊόντων καθώς και των στοιχείων των θυρίδων, θα γίνεται μέσω διαλειτουργικότητας με τα συστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της διασύνδεσης με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την άντληση των παραπάνω δεδομένων διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα των Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

4. Σύμφωνα με τον ν. 5026/2023 όλα
α) τα δεδομένα των ανωτέρω δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία οριστικής υποβολής της Δ.Π.Κ. από την υποβολή τροποποιητικών και συμπληρωματικών δηλώσεων εισοδήματος για το έτος που αφορά η Δ.Π.Κ.,
β) τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου κατά την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους στο οποίο αφορά η Δ.Π.Κ., εφόσον η Δ.Π.Κ. είναι αρχική ή του τρέχοντος έτους, εφόσον η Δ.Π.Κ. είναι ετήσια και γ) τα δεδομένα που διαβιβάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά τη συμπλήρωση της Δ.Π.Κ., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 5026, επισυνάπτονται αυτόματα ηλεκτρονικά στην υποβαλλόμενη Δ.Π.Κ. Η αυτόματη επισύναψη των παραπάνω ηλεκτρονικών παραστατικών στην υποβαλλόμενη Δ.Π.Κ. θα γίνεται με την διαλειτουργικότητα της εφαρμογής με τα συστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

5. Στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, οι οποίες ελέγχονται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα αναγκαία έγγραφα από τον υπόχρεο, εφόσον αυτά δεν έχουν επισυναφθεί αυτόματα. Η επισύναψη γίνεται άπαξ κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης και όποτε υπάρχουν μεταβολές κατά την υποβολή κάθε ετήσιας δήλωσης, από τα οποία προκύπτει η δηλούμενη περιουσιακή κατάσταση.

6. Στο άρθρο 22 του ν. 5026/2023 προβλέπεται η υποβολή εκπρόθεσμης Δ.Π.Κ. με την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου. Για την έκδοση και την διαπίστωση της πληρωμής του εν λόγω παραβόλου, η εφαρμογή του άρθρου 21 διαλειτουργεί με το σύστημα ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. προκειμένου να επιτραπεί η οριστικοποίηση της δήλωσης.

Υποβολή Δ.Ο.Σ.

1. Οι υπόχρεοι σε υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. συμπληρώνουν επιπρόσθετα της Δ.Π.Κ. και τα απαιτούμενα πεδία της Δ.Ο.Σ. πριν την οριστικοποίηση της υποβαλλόμενης δήλωσης.

Προσοχή!:

Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας

1. Η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της ενιαίας εφαρμογής του άρθρου 3 της παρούσας ορίζεται ως εξής:

α) για την εφαρμογή του άρθρου 4 της απόφασης (την υποβολή δηλαδή αντιγράφων Συμβολαιογραφικών Εγγράφων)  η 1/11/2023

β) για την εφαρμογή του άρθρου 5 της απόφασης (την καταχώριση και Οριστικοποίηση Καταστάσεων Υπόχρεων Προσώπων) :

i) η 16/5/2023 για τις ετήσιες καταστάσεις και

ii) η 16/11/2023 για τις μηνιαίες καταστάσεις αρχικών δηλώσεων.

γ) για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 της απόφασης (την υποβολή δηλαδή δήλωσης περιουσιακής κατάσταση και την υποβολή της δήλωσης Οικονομικών συμφερόντων)  :

i) ένα μήνα από τη λήξη της αναφερόμενης στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 5026/2023 προθεσμίας για την υποβολή των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. και το αργότερο μέχρι την 01/11/2023 και

ii) η 16/12/2023 για τις αρχικές δηλώσεις.

2. Όλοι οι υπόχρεοι που απέκτησαν ιδιότητα από την 28/2/2023 καταχωρίζονται σωρευτικά στην κατάσταση αρχικών δηλώσεων του άρθρου 17 του ν. 5026/2023 που θα οριστικοποιηθεί την 15/12/2023.

3. Οι αρχικές δηλώσεις των υπόχρεων που απέκτησαν ιδιότητα από την 28/2/2023 υποβάλλονται από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της περ. γ-ii της παρ. 1.
Ειδικά για τους υπόχρεους που απέκτησαν ιδιότητα έως και την 15/12/2023 η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε 90 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της περ. γ-ii.

 Με τη δεύτερη απόφαση 17992/2.5.2023 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του άρθρου 23 του ν. 5026/2023 (Α’ 45), καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων του άρθρου 23 του ν. 5026/2023 η οποία έχει ως ακολούθως :

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
(Η δήλωση περιλαμβάνει τα συμφέροντα και δραστηριότητες των ανωτέρω περιπτώσεων που αφορούν στο προηγούμενο της υποβολής οικονομικό έτος)
Παρακαλώ συμπληρώστε με κάθε δυνατή λεπτομέρεια όπως το είδος της δραστηριότητας, διάρκεια, χρόνος έναρξης, συνεργάτες κλπ.
«) Επαγγελματικές δραστηριότητες
β) Συμμετοχή στη διοίκηση πόσης φύσεως νομικών προσώπων και εταιριών, ενώσεων προσώπων και οργανώσεων κοινωνίας των πολιτών (δώστε επωνυμία, ΑΦΜ, και δραστηριότητες των εταιρειών)
Υ) Οποιαδήποτε αμειβόμενη τακτική δραστηριότητα που αναλάβατε παράλληλα, με την άσκηση των καθηκόντων σας είτε ως υπάλληλοι είτε ως αυτοαπασχολούμενοι,
δ) Οποιαδήποτε αμειβόμενη περιστασιακή δραστηριότητα (περιλαμβανομένων της συγγραφικής δραστηριότητας, του διδακτικού έργου ή της παροχής συμβουλών) που αναλάβατε παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων σας, εάν η συνολική αμοιβή υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ ανά ημερολογιακό έτος,
ε) Γη συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία, όταν αυτή η συμμετοχή ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη δημόσια πολιτική ή όταν σας δίνει τη δυνατότητα σημαντικής επιρροής επί υποθέσεων της εν λόγω εταιρείας ή σύμπραξης,(δώστε επωνυμία, ΑΦΜ, και δραστηριότητες των εταιρειών)
στ) Για την περίπτωση προσώπων που υπηρετούν σε αιρετή δημόσια θέση, οποιαδήποτε οικονομική υποστήριξη από τρίτους, σε προσωπικό ή σε υλικούς πόρους, που χορηγείται σε συνάρτηση με τη δημόσια δραστηριότητα τους, με ένδειξη της ταυτότητας των τρίτων αυτών, εάν η συνολική αξία υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ ανά ημερολογιακό έτος,
ζ) Οποιαδήποτε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα που προκάλεσαν άμεση ή δυνητική σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τα καθήκοντά τους. Ως σύγκρουση συμφερόντων νοείται η περίπτωση κατά την οποία υπόχρεος έχει προσωπικό συμφέρον που θα μπορούσε να επηρεάσει αθέμιτα την εκτέλεση των καθηκόντων του. Σύγκρουση συμφερόντων δεν υπάρχει στην περίπτωση που ο υπόχρεος αντλεί κάποιο όφελος μόνο ως μέλος του γενικότερου κοινού ή μίας ευρύτερης κατηγορίας ατόμων.
Π) τα τυχόν καταγεγραμμένα συμφέροντα (lobbying) στο Μητρώο Διαφάνειας των άρθρων 8 έως 10 του ν. 4829/2021 (A’ 166)

Πηγή: taxheaven.gr