Πώς θα λειτουργεί ο ηλεκτρονικός κλοιός της ΑΑΔΕ για τα POS!

Η απόφαση της ΑΑΔΕ για τις ημερομηνίες-κλειδιά σχετικά με τη δήλωση των POS από προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού και τους επιχειρηματίες που τα χρησιμοποιούν.

Ηλεκτρονικό κλοιό γύρω από τα POS εσωτερικού ή εξωτερικού τοποθετεί η ΑΑΔΕ, προκειμένου να κλείσει μια από τις πολλές «τρύπες» της φοροδιαφυγής.

Με την απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή καθορίζεται η διαδικασία απογραφής των POS που λειτουργούν στην ελληνική αγορά, ώστε να γνωρίζει η ΑΑΔΕ ποιος τα χρησιμοποιεί και τι τζίρο αποκομίζει μέσω των μηχανημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών.

Σύμφωνα με την απόφαση, συστήνεται και τηρείται στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ το «Μητρώο Μέσων Πληρωμών», που δημιουργείται από τις Δηλώσεις Μέσων Πληρωμών των εταιρειών που προμηθεύουν τα POS στις επιχειρήσεις.

Στην εφαρμογή αυτή θα κοινοποιούν τα στοιχεία των POS οι προμηθεύτριες εταιρείες για τους επιχειρηματίες που τα χρησιμοποιούν, οι τράπεζες που διεκπεραιώνουν τις πληρωμές και οι χρήστες.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Πάροχος Υπηρεσιών, ανεξάρτητα αν η καταστατική του έδρα ή ο τόπος πραγματικής διοίκησης ή η μόνιμη εγκατάστασή του βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλλει Δήλωση Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων που χρησιμοποιούνται από Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών ανά την Ελληνική Επικράτεια και συμβάλλονται μαζί του για τον σκοπό αυτό.

Η δήλωση υποβάλλεται για το σύνολο των Μέσων Πληρωμών που βάσει της μεταξύ τους σύμβασης διαθέτει ο Χρήστης Υπηρεσιών Πληρωμών, με διακριτή αναφορά σε κάθε μέσο.

Επίσης, κάθε Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), ανεξάρτητα αν η καταστατική του έδρα ή ο τόπος πραγματικής διοίκησης ή η μόνιμη εγκατάστασή του βρίσκεται στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλλει Δήλωση Μέσων Πληρωμών συναλλαγών μέσω τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων μέσων, για το σύνολο των μέσων που ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) διαχειρίζεται και εξυπηρετεί, με σκοπό τη συλλογή και τη διόδευση των συναλλαγών με διακριτή αναφορά σε κάθε Μέσο Πληρωμών ανά Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).

Παράλληλα, οι  Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών υποχρεούνται να υποβάλλουν Δήλωση Μέσων Πληρωμών για το σύνολο των μέσων που διαθέτουν, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που οι Πάροχοι είτε δεν δήλωσαν κάποιο εκ των Μέσων Πληρωμών ή δεν επικαιροποίησαν τα στοιχεία κάποιου εκ των Μέσων Πληρωμών είτε οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών κρίνουν ως ανακριβή τα στοιχεία που δηλώθηκαν από τους Παρόχους.

Δηλαδή, θα υποβάλουν στην ίδια εφαρμογή τα στοιχεία των POS τόσο οι πάροχοι όσο και οι χρήστες των POS, τα οποία και θα διασταυρωθούν. Οι πάροχοι των POS θα αποστείλουν στην ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, στοιχεία όπως:

 1. ΑΦΜ και Επωνυμία Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών.
 2. Αριθμός λογαριασμού πληρωμών που συνδέεται με κάθε Μέσο Πληρωμών.
 3. Κωδικός Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών (destination Merchant ID – MID), όπως αυτός τηρείται στα συστήματα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).
 4. Επωνυμία, ΑΦΜ και αριθμός BIC, εφόσον υφίσταται, Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) ημεδαπής.
 5. Επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου αλλοδαπής (TIN) ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, χώρα καταστατικής έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης και αριθμός BIC, εφόσον υφίσταται, Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) αλλοδαπής.
 6. Επωνυμία και ΑΦΜ Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP) ημεδαπής.
 7. Επωνυμία, αριθμός φορολογικού μητρώου αλλοδαπής (TIN), ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, χώρα καταστατικής έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP) αλλοδαπής.
 8. Αριθμός αναγνώρισης (destination Terminal ID – TID Acquirer) Μέσου Πληρωμών, όπως τηρείται στα συστήματα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer).
 9. Ημερομηνία έναρξης ισχύος σύμβασης Μέσων Πληρωμών μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) και του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών ή εναλλακτικά ημερομηνία δημιουργίας από τον Πάροχο προφίλ μέσου πληρωμών του Χρήστη.
 10. Ημερομηνία παύσης ισχύος σύμβασης Μέσων Πληρωμών μεταξύ του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) και του Χρήστη Υπηρεσιών Πληρωμών, εφόσον υφίσταται ή εναλλακτικά ημερομηνία απενεργοποίησης από τον Πάροχο προφίλ μέσου πληρωμών του Χρήστη.
 11. Ένδειξη Εγγραφής/Μεταβολής/Διακοπής.
Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Η υποβολή των δηλώσεων από τους Παρόχους γίνεται μέσω διεπαφής (API) και λαμβάνει χώρα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ακόμη, η διαβίβαση των στοιχείων από τους Παρόχους λαμβάνει χώρα:

 • Έως και την 15η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 1η έως και την 10η ημέρα του ιδίου μήνα.
 • Έως και την 25η ημέρα εκάστου μήνα με χρονικό διάστημα αναφοράς την 11η έως και την 20ή ημέρα του ιδίου μήνα.
 • Έως και την 5η ημέρα του επόμενου μήνα, με χρονικό διάστημα αναφοράς την 21η έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα.
 • Στην περίπτωση των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 22α Σεπτεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023.
 • Για το χρονικό διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται έως και την 5η Οκτωβρίου 2023.
 • Στην περίπτωση των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs) ως ημερομηνία πρώτης εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2023 με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών κατά την 10η Σεπτεμβρίου 2023. Για το χρονικό διάστημα από τις 11 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023, οι σχετικές δηλώσεις υποβάλλονται έως και την 5η Οκτωβρίου 2023.
 • Οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, εφόσον υφίσταται υποχρέωση, υποβάλλουν Δήλωση Μέσου Πληρωμών μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ (myAADE) από την 11η έως και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία ενεργοποίησης / απενεργοποίησης / μεταβολής του μέσου.
 • Ως πρώτος μήνας εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ορίζεται ο Οκτώβριος του 2023, με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών, κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ενεργοποίησης αυτών.