Ποιές εταιρείες και ιδρύματα υποχρεούνται σε υποβολή στοιχείων στην ΤτΕ σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση, τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες και τα ανοίγματα προς τα μέλη του ΔΣ και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά

 

Η ΤτΕ με την Πράξη της 214/1/ 12.12.2022 καθορίζει τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τη μετοχική διάρθρωση, τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες και τα ανοίγματα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά, όπως αυτά ορίζονται στην παρ. 3Β του άρθρου 80 του ν. 4261/2014.

Οι διατάξεις της Πράξης εφαρμόζονται από τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής «ιδρύματα») σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στην παρούσα Πράξη:
α) Τα πιστωτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα,
β) τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης με έδρα στην Ελλάδα,
γ) τις εταιρείες παροχής πιστώσεων με έδρα στην Ελλάδα,
δ) τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με έδρα στην Ελλάδα,
ε) τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα στην Ελλάδα,
στ) τις μητρικές χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών και τις μητρικές μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στην Ελλάδα,
ζ) τα υποκαταστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε χώρα εκτός του Ε.Ο.Χ τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα,
η) τα ιδρύματα πληρωμών με έδρα στην Ελλάδα, και
θ) τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος με έδρα στην Ελλάδα.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην Πράξη έχουν την ίδια έννοια όπως αυτή καθορίζεται στον ν. 4261/2014 και στον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013. Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν, επιπλέον, οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Η «συγγενής» οντότητα/επιχείρηση και η «συμμετοχή σε από κοινού συμφωνίες» προκύπτουν με βάση το κατά περίπτωση ισχύον λογιστικό πλαίσιο (ν. 4308/2014
«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»  και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (EE L 243/1, 11.9.2002)).

2. «Έμμεση ειδική συμμετοχή» θεωρείται η ειδική συμμετοχή που προκύπτει σύμφωνα με τα κριτήρια που περιγράφονται στον Τίτλο ΙΙ του Κεφαλαίου Β της ΠΕΕ 142/11.6.2018.

3. Ο «Πραγματικός Δικαιούχος» ενός νομικού προσώπου ορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις».

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στον Πίνακα 1 «Μετοχική Διάρθρωση και στοιχεία Μετόχων» του Παραρτήματος της Πράξης, συμπληρώνονται στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ανήκουν στους είκοσι μεγαλύτερους άμεσους κατόχους Μετοχικού Κεφαλαίου, συνεταιριστικών μερίδων ή δικαιωμάτων ψήφου.
Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού συμμετοχής:
α) Δεν λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα ψήφου ή το Μετοχικό Κεφάλαιο ή οι συνεταιριστικές μερίδες που κατέχουν πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις επενδύσεων ως αποτέλεσμα αναδοχής ή/και τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων με ρητή δέσμευση ανάληψης σύμφωνα με την περίπτωση 6 του τμήματος Α’, του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, εφόσον τα εν λόγω δικαιώματα δεν ασκούνται ούτε χρησιμοποιούνται κατ’ άλλον τρόπο με σκοπό την παρέμβαση στη διαχείριση του εκδότη και εφόσον υπάρχει πρόθεση μεταβίβασης εντός ενός έτους από την απόκτηση, όπως προβλέπεται με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4261/2014,
β) τα δικαιώματα ψήφου ή το Μετοχικό Κεφάλαιο ή οι συνεταιριστικές μερίδες που κατέχονται από εποπτευόμενους από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) συναθροίζονται και εφόσον ανήκουν στους είκοσι (20) μεγαλύτερους μετόχους του ιδρύματος συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα (σε μία γραμμή),
γ) οι ιδιοκατεχόμενες από το ίδρυμα μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες δεν συμπληρώνονται στον Πίνακα,
δ) οι μετοχές ή οι συνεταιριστικές μερίδες για τα οποία παρέχονται υπηρεσίες φύλαξης, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών θεματοφυλακής από κάποια νομική οντότητα, διαχείρισης ή τήρησης λογαριασμών αξιών εξ ονόματος μετόχων ή άλλων προσώπων από διαμεσολαβητή κατά την έννοια του σημείου β) του άρθρου 26 του ν. 4706/2020 (Α’ 136), λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό συμμετοχής του εντολέα.
Υπογραμμίζεται ότι η υποβολή των στοιχείων του Πίνακα 1 σε περιοδική βάση δεν υποκαθιστά την υποχρέωση των ιδρυμάτων να υποβάλλουν, στις περιπτώσεις που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή, τις σχετικές πληροφορίες που προβλέπονται στο ελληνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Στον Πίνακα 2 «Πραγματικοί Δικαιούχοι» του Παραρτήματος της Πράξης, συμπληρώνονται στοιχεία σε σχέση με τους Πραγματικούς Δικαιούχους των νομικών προσώπων με ειδική συμμετοχή στο ίδρυμα. Υπογραμμίζεται ότι η υποβολή των στοιχείων του Πίνακα 2 σε περιοδική βάση δεν υποκαθιστά την υποχρέωση των ιδρυμάτων να υποβάλλουν, στις περιπτώσεις που υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή, τις σχετικές πληροφορίες που προβλέπονται στο ελληνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Στον Πίνακα 3 «Συμμετοχές σε Άλλες Οντότητες» του Παραρτήματος της Πράξης, συμπληρώνονται στοιχεία για τις συμμετοχές σε άλλες οντότητες σύμφωνα με το κατά περίπτωση ισχύον λογιστικό θεσμικό πλαίσιο (ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (EE L 243/1, 11.9.2002) βάσει του πεδίου εφαρμογής της λογιστικής ενοποίησης. Σε περίπτωση που δεν έχει εφαρμογή η λογιστική ενοποίηση, παρέχεται η ζητούμενη πληροφόρηση για συμμετοχές που δεν ενοποιούνται λογιστικά, αλλά κατηγοριοποιούνται για σκοπούς οικονομικών καταστάσεων ως συμμετοχές ή περιλαμβάνονται σε κάποιο λογιστικό χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού.
Ειδικότερα, συμπληρώνεται η ζητούμενη πληροφόρηση ανά οντότητα για τις ακόλουθες κατηγορίες οντοτήτων:
α) Θυγατρικές, συγγενείς και συμμετοχές σε από κοινού συμφωνίες (κοινοπραξίες/από κοινού δραστηριότητες εφόσον έχει συσταθεί ξεχωριστή οντότητα) που περιλαμβάνονται, ανεξαρτήτως της μεθόδου λογιστικής ενοποίησης αυτών. Συμπεριλαμβάνονται και οι οντότητες οι οποίες διακρατούνται προς πώληση/ταξινομούνται ως διακοπείσες δραστηριότητες βάσει του ΔΠΧΑ 5, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική συμμετοχή υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, ενώ δεν περιλαμβάνονται οι ιδιοκατεχόμενες μετοχές ή συνεταιριστικές μερίδες,
β) οντότητες στις οποίες το ίδρυμα συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, μέσω μίας ή περισσοτέρων άλλων οντοτήτων, με ποσοστό 20% τουλάχιστον του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου και δεν περιλαμβάνονται στις οντότητες που περιγράφονται στην περ. (α).

Στον Πίνακα 4 «Άμεσες συμμετοχές σε Άλλες Οντότητες (Ανάλυση ανά Συμμετοχή)» του Παραρτήματος της Πράξης, συμπληρώνονται τα ζητούμενα στοιχεία για τις άμεσες συμμετοχές του ιδρύματος στις οντότητες που έχουν περιληφθεί στον Πίνακα 3, ανεξαρτήτως από τον υπόχρεο υποβολής του Πίνακα 3 σύμφωνα με την παρούσα.

Στον Πίνακα 5 «Ανοίγματα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά» του Παραρτήματος της Πράξης, συμπληρώνονται στοιχεία για τα ανοίγματα που προκύπτουν σε επίπεδο ιδρύματος προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητήσει οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία σχετικά με τους όρους των ανοιγμάτων (συμπεριλαμβανομένων των εντός και εκτός ισολογισμού στοιχείων) προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά, τα οποία θεωρεί απαραίτητα προκειμένου να εξετάσει στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της κατά πόσο τα εν λόγω ανοίγματα διέπονται από ισοδύναμους τουλάχιστον με τις λοιπές επιχειρήσεις όρους (ποσά, επιτόκια, όρια, εξασφαλίσεις) και από τις εκάστοτε ισχύουσες για το σκοπό αυτό ειδικές διαδικασίες έγκρισης.

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Όλοι οι Πίνακες του Παραρτήματος της Πράξης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα μετά την ημερομηνία αναφοράς. Σε περίπτωση που αυτή δεν είναι εργάσιμη, υποβάλλονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ως προς τη συχνότητα υποβολής ισχύουν τα εξής:
α) ο Πίνακας 1 «Μετοχική Διάρθρωση και στοιχεία Μετόχων» υποβάλλεται:
i) Μηνιαία από τα ιδρύματα των περ. (α) και (στ) εφόσον θεωρούνται σημαντικές οντότητες βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1024/2013 και εξειδικεύονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 468/2014,
ii) τριμηνιαία από τα ιδρύματα της περ. (α) και (στ) που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω υποπερίπτωση i), καθώς και από τα ιδρύματα των περ. (β) έως (ε),
iii) εξαμηνιαία από τα ιδρύματα των περ. (η) και (θ),
β) ο Πίνακας 2 «Πραγματικοί Δικαιούχοι» υποβάλλεται εξαμηνιαία από τα ιδρύματα των περ. (α) έως (στ), (η) και (θ),
γ) ο Πίνακας 3 «Συμμετοχές σε Άλλες Οντότητες» υποβάλλεται τριμηνιαία από τα ιδρύματα των περ. (α) έως (ζ) και εξαμηνιαία από τα ιδρύματα των περ. (η) και (θ),
δ) ο Πίνακας 4 «Άμεσες συμμετοχές σε Άλλες Οντότητες (Ανάλυση ανά Συμμετοχή)» υποβάλλεται τριμηνιαία από τα ιδρύματα των περ. (α) έως (ζ) και εξαμηνιαία από τα ιδρύματα των περ. (η) και (θ),
ε) ο Πίνακας 5 «Ανοίγματα προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα συνδεδεμένα μέρη με αυτά» υποβάλλεται τριμηνιαία από τα ιδρύματα των περ. (α) έως (ε) και εξαμηνιαία από τα ιδρύματα των περ. (η) και (θ).

Η ημερομηνία αναφοράς ορίζεται ως εξής:
α) για τους Πίνακες που υποβάλλονται σε μηνιαία βάση, η τελευταία ημερολογιακή ημέρα κάθε μήνα,
β) για τους Πίνακες που υποβάλλονται σε τριμηνιαία βάση, οι ημερομηνίες: 31 Μαρτίου, 30 Ιουνίου, 30 Σεπτεμβρίου και 31 Δεκεμβρίου,
γ) για τους Πίνακες που υποβάλλονται σε εξαμηνιαία βάση, οι ημερομηνίες: 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου.

Πηγή: taxheaven.gr