Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών πληττόμενων του Δήμου Βόλου. Τροποποίηση απόφασης

 

Αριθμ. Α. 1174

ΦΕΚ B’ 6360/15.12.2022

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΒΑΣΙΛΗΣ ΨΩΜΑΣ

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1148/2022 απόφασης «Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 14/08/2022 στο Δήμο Βόλου» (Β’ 5562).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 8 του ν. 1284/1982 «Ρύθμιση ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών και δημοσιολογιστικών θεμάτων» (Α’ 114), σύμφωνα με το οποίο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως σεισμοί, πλημμύρες ή άλλες θεομηνίες, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να παρατείνει:

α) τις προθεσμίες καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και Τρίτους που εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και

β) τις προθεσμίες καταβολής δόσεων νομοθετικών ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση και μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

2. Την παρ. 5 του άρθρου πέμπτου του ν. 2275/1994 «Κύρωση των από 31.12.1993 και 06.07.1994 πέντε δανειακών Συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις» (Α’ 238), με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών, με αποφάσεις του που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων, να αναστέλλει την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο.

3. Τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων – Κ.Ε.Δ.Ε. (ν. 4978/2022, Α’ 190).

4. Τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ. (ν. 4987/2022, Α’ 206).

5. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως το άρθρο 41.

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Την υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

9. Την υπ’ αρ. 339/18-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

10. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

11. Το υπ’ αρ. 415281/24-10-2022 έγγραφο του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

12. Την υπ’ αρ. 82833/1-11-2022 απόφαση του Δημάρχου Βόλου (ΑΔΑ: 63ΓΛΩ96-ΡΔΕ).

13. Το υπ’ αρ. 83100/1-11-2022 έγγραφο της Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης Αιτημάτων για ένταξη ή μη οικογενειών που επλήγησαν από την θεομηνία της 14ης Αυγούστου 2022 του Δήμου Βόλου.

14. Την υπό στοιχεία Α. 1148/2022 απόφαση «Παράταση καταβολής και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 14/08/2022 στο Δήμο Βόλου» (Β’ 5562).

15. Το γεγονός ότι οι ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες είχαν ως αποτέλεσμα να απορρυθμιστεί η κοινωνική και οικονομική ζωή στο Δήμο Βόλου.

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο

1. Η παρ. 1 της υπό στοιχεία Α. 1148/2022 (Β’ 5562) απόφασης τροποποιείται αναφορικά με τα πρόσωπα – δικαιούχους της παράτασης και αναστολής και διαμορφώνεται ως εξής:

Παρατείνονται μέχρι και τις 14-02-2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π./ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα στο υπ’ αρ. 415281/24-10-2022 έγγραφο του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τα στοιχεία των πληγεισών οικιών και επιχειρήσεων από την θεομηνία της 14ης Αυγούστου 2022 του Δήμου Βόλου, όπως συνετάχθη από τις Επιτροπές που συγκροτήθηκαν με την υπ’ αρ. 322064/16-08-2022 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 9Β9Κ7ΛΡ-ΟΛΕ) και την υπ’ αρ. 61329/ 17-08-2022 (ΑΔΑ: 6Υ5ΖΩ96-Β7Ο) απόφαση του Δημάρχου Βόλου, καθώς και στον πίνακα της υπ’ αρ. 82833/ 1-11-2022 απόφασης του Δημάρχου Βόλου (ΑΔΑ: 63ΓΛΩ96-ΡΔΕ), που λήγουν ή έληξαν από 14/08/2022 μέχρι και 14-02-2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός

Πηγή: forin.gr