Οι νέες διατάξεις για το ΤΕΚΑ: Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, εξόφληση επιδοτούμενων εισφορών και χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας

 

 

Με το σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις» και σύμφωνα με τα άρθρα 34, 35 και 36 αυτού, τροποποιούνται και συμπληρώνονται διατάξεις του ν.4826/2021 αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α) και προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
– Αποδίδονται οι συνεισπραττόμενες από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. εισφορές επικουρικής ασφάλισης στο Τ.Ε.Κ.Α εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της εκκαθάρισής τους και σε κάθε περίπτωση εντός τεσσάρων (4) μηνών από την είσπραξή τους, αντί εντός δύο (2) μηνών από την είσπραξή τους όπως ισχύει σήμερα.
– Εξαιρείται της δυνατότητας συμψηφισμού η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Τ.Ε.Κ.Α με τυχόν αναλογούσα επιδότηση για οποιαδήποτε αιτία από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
– Προβλέπεται ότι για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, από το Τ.Ε.Κ.Α δεν λαμβάνονται υπόψη καθυστερούμενες ή ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές του αιτούντος βεβαιωμένες στο Τ.Ε.Κ.Α. μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Άρθρο 34 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται νέα προθεσμία και γεγονός αφετηρίας για την απόδοση στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) των ασφαλιστικών εισφορών που εισπράττει ο e- Ε.Φ.Κ.Α. για λογαριασμό του Ταμείου. Ειδικότερα προβλέπεται, ότι για την απόδοση των εισφορών απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης των σχετικών ποσών και δεν αρκεί η είσπραξή τους, όπως αρχικά προβλεπόταν. Επίσης τίθεται συντομότερη δεκαπενθήμερη προθεσμία, η οποία ανταποκρίνεται στις χρονικές απαιτήσεις των διαδικασιών που ακολουθεί ο e-Ε.Φ.Κ.Α. Η ρύθμιση αυτή διευκολύνει τόσο τις επιχειρησιακές ροές του e-Ε.Φ.Κ.Α. όσο και αυτή καθαυτή την απόδοση στο Τ.Ε.Κ.Α. εκκαθαρισμένων και βέβαιων ως προς το ύψος τους ποσών, ώστε να περιορίζεται το διοικητικό βάρος που ενδεχομένως ανέκυπτε εκ των υστέρων, εάν η απόδοση συνδεόταν με μόνη την είσπραξη των ποσών των ασφαλιστικών εισφορών.

Άρθρο 35 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προσδιορίζεται ο τρόπος εξόφλησης των ποσών που αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), οι οποίες επιδοτούνται. Οι εν λόγω εισφορές εξοφλούνται από τους υπόχρεους καταβολής τους, χωρίς να είναι δυνατός ο συμψηφισμός τους με την αναλογούσα επιδότηση. Τα ποσά της επιδότησης πιστώνονται στη συνέχεια στον υπόχρεο καταβολής.

Άρθρο 36 Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην εναρμόνιση των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας μεταξύ του Τ.Ε.Κ.Α. και του e-Ε.Φ.Κ.Α., για τον οποίο σχετική ρύθμιση εισήχθη ήδη με το άρθρο 21 του ν. 4892/2022 (Α’ 28). Κατά τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η ύπαρξη ενιαίων κανόνων, διαδικαστικών και ουσιαστικών, για την αντιμετώπιση όμοιων καταστάσεων, διευκολύνοντας την εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου και ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 34
Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 43 ν. 4826/2021

Η παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4826/2021 (Α’ 160), περί ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.), προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας από το Τ.Ε.Κ.Α., δεν λαμβάνονται υπόψη καθυστερούμενες ή ληξιπρόθεσμες βασικές οφειλές του αιτούντος, βεβαιωμένες στο Τ.Ε.Κ.Α. μέχρι του ποσού των εκατό (100) ευρώ. Οφειλές που υπερβαίνουν το ποσό του πρώτου εδαφίου, τακτοποιούνται με εξόφληση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής, προκειμένου να χορηγηθεί αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.».

Πηγή: taxheaven.gr