Νέος νόμος 4916/2022 – Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος με τον νέο ΕΝΦΙΑ και τις λοιπές φορολογικές διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4916/2022 Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Πρόγραμμα συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης του κεφαλαίου Α’ του μέρους δευτέρου του τρίτου βιβλίου του ν. 4738/2020 Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2020/1151 και (ΕΕ) 2021/1159, νέος μειωμένος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ιδίως της ενεργειακής κρίσης και άλλες διατάξεις.

Υπενθιμίζουμε ότι ο νόμος περιέχει σημαντικές διατάξεις όπως :

✔  ΕΝΦΙΑ (Άρθρα 40 και 47)
✔  Χρόνος υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Άρθρο 48)
✔  Υπαγωγή στον ειδικό τρόπο φορολόγησης του άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013 (Άρθρο 53)
✔  Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των επιχορηγήσεων των κεφαλαιουχικών εταιρειών των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης με αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους (Άρθρο 55)
✔  Δυνατότητα παροχής πλήρους ή επιπλέον του τριάντα τοις εκατό (30%) έκπτωσης του υπερβαίνοντος κόστους δανεισμού για φορολογούμενους που ανήκουν σε ενοποιημένο όμιλο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (Άρθρο 56)
✔  Δόσεις φόρου 2021 (Άρθρο 58)
✔  Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (Άρθρο 61)
✔  Έκπτωση 3% στην εφάπαξ καταβολή φόρου  (Άρθρο 78)
✔  Μη επιβολή προστίμου για ποσά φόρου έως εκατό ευρώ (Άρθρο 77)
✔  Ονομαστική αξία μετοχών – Τροποποίηση άρθρου 35 ν. 4548/2018 (Άρθρο 80)
✔   Υπαγωγή των λιπασμάτων των ΔΚ 3101, 3102, 3103, 3104, 3105 στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% (Άρθρο 51)
✔  Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία (Άρθρο 50)
✔  Επιδότηση καυσίμων και ενίσχυση ΤΑΞΙ (Άρθρα 81 – 83)
✔  Υποχρέωση υποβολής δήλωσης αποθεμάτων σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους τομείς (Άρθρο 87)
✔  Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων (Άρθρο 84)
✔  Απαλλαγή υπό όρους των κοινών λογαριασμών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 25 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια (Άρθρο 57)

Δείτε τον νόμο στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr