Νέο ψηφιακό μητρώο για τα πρατήρια καυσίμων

Μητρώο καυσίμων και ενέργειας δημοσίας ή και ιδιωτικής χρήσης – Πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων – Στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων – Παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης

Με τη νέα απόφαση 329718/2-11-2023 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατήριων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» δημοσίας ή και ιδιωτικής χρήσης της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012, των λειτουργούντων πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες) της υπ’ αρ. 72983/6562/14 (Β’ 88/2015) κοινής υπουργικής απόφασης των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων του π.δ. 455/1976 (Α’ 169), καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης (εφεξής «πρατηρίων»).
Σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου πρατηρίων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των λειτουργούντων πρατηρίων, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρμοδίως των στοιχείων των σχετικών δεδομένων των ελέγχων.
Στο Ψηφιακό Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία του Πίνακα 2 του Παραρτήματος, όπως προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016.
Στην περίπτωση που αναφέρονται συνοδές εγκαταστάσεις (συνεργεία, πλυντήρια, λιπαντήρα), αυτές καταχωρούνται αναλυτικά και στο αντίστοιχο μητρώο των «Ψηφιακό Μητρώο λειτουργούντων συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης».

Η απόφαση οικ.7135/81/29-01-2019, με την οποία είχε καθοριστεί η λειτουργία σχετικού Μητρώου, καταργείται με τη δημοσίευση της νέας απόφασης.

Επιχειρησιακές λειτουργίες του Ψηφιακού Μητρώου

Το Ψηφιακό Μητρώο, υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες, οι οποίες εκτελούνται από τους χρήστες του:

1. Διαχείριση χρηστών του Ψηφιακού Μητρώου
α) «Έγκριση χρήστη»
β) «Απόρριψη χρήστη»
γ) «Απενεργοποίηση χρήστη» και
δ) «Αναζήτηση στοιχείων χρήστη»
Οι χρήστες ενημερώνονται αυτόματα από το Ψηφιακό Μητρώο όταν οι παραπάνω λειτουργίες α, β και γ εκτελεστούν.

2. «Εγγραφή»: Η διαδικασία που ακολουθείται από τους χρήστες της παρ. (γα) και (δ) του άρθρου 4 της απόφασης για την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο Ψηφιακό Μητρώο είναι η παρακάτω:
α) Η ηλεκτρονική εγγραφή πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ψηφιακού Μητρώου, συμπληρώνοντας τα πεδία του Πίνακα 1 του Παραρτήματος.
β) Ακολούθως, η εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου παράγει έναν μοναδιαίο κωδικό, ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του κάθε χρήστη, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την εγγραφή του.
γ) Ο κάθε χρήστης συμπληρώνει την αίτηση ορισμού χρηστών, η οποία είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου.
δ) Σε συνέχεια, η αίτηση ορισμού χρηστών αποστέλλεται συμπληρωμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36), σε ηλεκτρονική μορφή (pdf ) υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας των οριζόμενων χρηστών.
ε) Στην οθόνη της διαχείρισης χρηστών εμφανίζονται τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί από τους χρήστες κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, καθώς και ο μοναδιαίος κωδικός που έχουν λάβει στην οθόνη τους.
στ) Η αποδοχή του εγγεγραμμένου υπαλλήλου ως χρήστη του Ψηφιακού Μητρώου γίνεται μετά από την «Έγκριση χρήστη».

3. «Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων χρήστη του Ψηφιακού Μητρώου»:
α) Οι χρήστες της παρ. (γα) και (δ) του άρθρου 4 της απόφασης, δύνανται να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία που έχουν καταχωρίσει κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, εφόσον αρχικά καταχωρίσουν τα διαπιστευτήριά τους [αναγνωριστικό χρήστη (user-name) και κωδικός πρόσβασης (password)].
β) Ομοίως ακολουθείται η διαδικασία της προηγούμενης παρ. 2, σε περίπτωση που επιθυμούν οι ως άνω χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου να προβούν σε αλλαγή των διαπιστευτηρίων τους ή έχουν ξεχάσει τα διαπιστευτήριά τους.

4. «Καταχώριση στοιχείων πρατηρίων»: Καταχωρούνται τα στοιχεία των λειτουργούντων πρατηρίων στα πεδία του Πίνακα 2 του Παραρτήματος. Οι καταχωρήσεις και ο κάθε χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού Μητρώου.

5. «Τροποποίηση στοιχείων πρατηρίων»: Τροποποιούνται οι υφιστάμενες καταχωρίσεις των πρατηρίων του Πίνακα 2 του Παραρτήματος, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι τροποποιήσεις και ο κάθε χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού Μητρώου.

6. «Αναζήτηση στοιχείων πρατηρίων»: Το Ψηφιακό Μητρώο διαθέτει μηχανή αναζήτησης μέσω της οποίας δύναται να παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα βάσει λέξεων-κλειδιών τα οποία αντιστοιχίζονται με τον/τους τίτλο/τους (περιγραφή) των πεδίων ή/και τις καταχωρίσεις του Πίνακα 2 του Παραρτήματος. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με πεζά, είτε με κεφαλαία γράμματα, είτε με αριθμούς και παρέχεται η δυνατότητα ανάγνωσης και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αφορούν στα πρατήρια που έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο και πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης. Επιλέγοντας κάποιο αποτέλεσμα εμφανίζονται τα πλήρη καταχωρισμένα στοιχεία για το συγκεκριμένο πρατήριο σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος.

7. «Έκδοση στατιστικών στοιχείων πρατηρίων»: Το Ψηφιακό Μητρώο έχει τη δυνατότητα εξαγωγής στατιστικών στοιχείων που αφορούν στα πρατήρια. Ενδεικτικά:
– Συνολικός αριθμός πρατηρίων (π.χ. στη χώρα ή ανά Περιφέρεια ή ανά Περιφερειακή Ενότητα).
– Συνολικός αριθμός πρατηρίων ανά κατηγορία καυσίμου (υγρών καυσίμων, LPG, CNG, LNG, μικτών).
– Συνολικός αριθμός πρατηρίων ανά κατηγορία μικτού.
– Συνολικός αριθμός πρατηρίων με εγκατάσταση φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων.
– Συνολική εγκατεστημένη ισχύς φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων (π.χ στη χώρα ή ανά Περιφέρεια ή ανά Περιφερειακή Ενότητα)
– Συνολικός αριθμός πρατηρίων με σύστημα ανάκτησης ατμών υδρογονανθράκων φάσης II (Stage ΙΙ).
– Συνολικός αριθμός πρατηρίων ανάλογα με τη χρήση (δημόσιας ή ιδιωτικής).
– Συνολικός αριθμός πρατηρίων ανάλογα με τη θέση (εντός ή εκτός σχεδίου, εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες), σε εργοτάξια, σε ορυχεία, μεταλλεία και λατομεία και λοιπές συναφείς εγκαταστάσεις προσωρινής λειτουργίας και κατά μήκος Εθνικής Οδού.
– Συνολικός αριθμός αδειοδοτουμένων «πρατηρίων» ανά έτος (άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας, με βάση την ημερομηνία).
– Συνολικός αριθμός πρατηρίων με υφιστάμενο ολοκληρωμένο σύστημα εισροών-εκροών σε όλες τις εγκαταστάσεις τους.
– Συνολικός αριθμός πρατηρίων με πλυντήριο / λιπαντήριο / συνεργείο οχημάτων.
– Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται οι χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2801/2000 (Α’ 46).
– Συνολική και ετήσια διακίνηση υγρών και αερίων καυσίμων στη χώρα, ανά Περιφέρεια και ανά Περιφερειακή Ενότητα.
Όλα τα ανωτέρω στοιχεία δύναται να εκδίδονται και ομαδοποιημένα, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί στο ψηφιακό μητρώο και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελό του.

8. «Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος»: Για την εύρυθμη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω του συστήματος για την ενημέρωση των χρηστών, (προγραμματισμένη συντήρησή, αναβάθμισή, ενημέρωσή, κλπ). Όλα τα απεσταλμένα ηλεκτρονικά μηνύματα αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου. Οι χρήστες του Μητρώου ενημερώνονται μέσω μηνύματος, όταν η αναφερόμενη λειτουργία εκτελεστεί.

9. «Αυτόματη αποστολή μηνύματος»: Αποστολή μηνύματος στους Συντονιστές και τους Χρήστες. Για τη λήξη των πιστοποιητικών τουλάχιστον των πεδίων από 32 έως και 39 του Πίνακα 2Γ του Παραρτήματος.

10. «Διαχείριση διαδικτυακού τόπου του Ψηφιακού Μητρώου».
α) «Αποστολή σχολίων και ερωτημάτων»: Οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου υποβάλλουν τα σχόλια και τα ερωτήματα τους σχετικά με την εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου.
β) «Απάντηση σχολίων και ερωτημάτων»: Απαντώνται τα σχόλια και τα ερωτήματα που έχουν υποβάλλει οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου.
γ) «Αρχειοθέτηση σχολίων ή ερωτήματος»: Όλα τα ερωτήματα ή τα σχόλια που έχουν υποβληθεί από τους χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου αρχειοθετούνται και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου.
δ) «Ανάρτηση»: Στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου αναρτώνται απαραίτητα έγγραφα για τη λειτουργία του, όπως εγχειρίδιο χρήσης, η έντυπη αίτηση του ορισμού χρηστών, καθώς και ανακοινώσεις (π.χ. προθεσμίες συμπλήρωσης κ.λπ.).
ε) «Διαχείριση πεδίων καταχώρησης»: Όλα τα πεδία καταχώρησης των Πινάκων 1 και 2 (περιγραφή, επιλογές και τύπος πεδίου) του Παραρτήματος μπορούν να τροποποιούνται (προσθήκη, διαγραφή, αλλαγή περιγραφής, επιλογής και τύπος πεδίου), να ενεργοποιούνται, να απενεργοποιούνται και να επιλέγονται εκ νέου τα υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά πεδία.

11. «Βεβαίωση Καταχώρισης Πρατηρίου στο Ψηφιακό Μητρώο»: Περιλαμβάνει τα στοιχεία του «πρατηρίου» καυσίμων του Πίνακα 3 του Παραρτήματος, σε μορφή pdf.

12. «Αναφορά προσωρινών στοιχείων»: Τα διαφορετικά στοιχεία που υπάρχουν μεταξύ των καταχωρισμένων στοιχείων των πρατηρίων στο προσωρινό Ψηφιακό Μητρώο, κατ’ εφαρμογή της 5 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016, με αυτά που καταχώρισαν οι εκμεταλλευτές των πρατηρίων στο Ψηφιακό Μητρώο.

Καταχώρηση στοιχείων Πρατηρίου

«Καταχώριση στοιχείων Πρατηρίου»: Καταχωρούνται τα στοιχεία των λειτουργούντων «πρατηρίων» στα πεδία του Πίνακα 2 του Παραρτήματος. Η εισαγωγή των στοιχείων των «πρατηρίων» στο Ψηφιακό Μητρώο ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων του ανωτέρω Πίνακα, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
α) Η καταχώρηση των στοιχείων στο μητρώο, πραγματοποιείται με ευθύνη του εκμεταλλευτή, ύστερα από πιστοποίηση του μέσω των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
β) Μετά την οριστική υποβολή, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στον εκμεταλλευτή η «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακα 3/Παράρτημα).
γ) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα ή σε ισχύ, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) ή της παρ. 6 του άρθρου 18 του β.δ. 465/1970 (Α’ 150) ή της παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218).

Προθεσμίες-Μεταβολές

Η καταχώρηση των στοιχείων των λειτουργούντων εγκαταστάσεων του άρθρου 5 της νέας απόφασης από τους εκμεταλλευτές ολοκληρώνεται εντός έξι μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου.
Η αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου για την έκδοση κάθε διοικητικής πράξης ή ενημέρωση του Φακέλου της εγκατάστασης που τηρείται στην Αδειοδοτούσα Αρχή, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη σχετική «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο» (Πίνακα 3/Παράρτημα).

Μεταβατικές Διατάξεις

Η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας του ψηφιακού μητρώου καθορίζεται με σχετική διαπιστωτική πράξη της Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Τομέας Μεταφορών).
Με την έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου παύει η λειτουργία του προσωρινού Ψηφιακού Μητρώου, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016.

Καταργούμενες διατάξεις

Η υπ’ αρ. οικ.7135/81/29-01-2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καταργείται με τη δημοσίευση της νέας απόφασης.

Παράρτημα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας οι πίνακες 1, 2 και 3 του Παραρτήματός της.

Ειδικά για τα πεδία (30) (40) που αφορούν στα πιστοποιητικά εγκαταστάσεων, προβλέπεται και η ανάρτηση του σχετικού πιστοποιητικού.

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β’ 6491/15-11-2023)

Πηγή: taxheaven.gr