Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Ηλικίας 30 Έως 45 χρονών

Νέο Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών


Δράση

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί από 01/01/2022 από πρώην ανέργους, στις Λιγότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ)* και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με έμφαση στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της ψηφιακής οικονομίας.

*Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Κεντρικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε  47.656.000 € και  συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ 2014-2020.

Επιχορήγηση 

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

  • 1ηδόση 4.000 ευρώ, μετά την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης
  • 2ηδόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη
  • 3ηδόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη

Διάρκεια

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες. Το χρονικό διάστημα επιχορήγησης των 12 μηνών ισχύει από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της δράσης ορίζονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες / επιχειρηματίες (άνεργοι πριν την ίδρυση της νέας επιχείρησης), ηλικίας 30 έως 45 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται η πρόταση του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και τις προϋποθέσεις απευθυνθείτε στους συνεργάτες μας.

τηλ : 2421313954

email : [email protected],[email protected]