Νέο νομοσχέδιο στη Βουλή – Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο – σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου

 

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο – σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης».
Με το υπόψη σχέδιο νόμου ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (Γ.Γ.Ε.Ε.). Ειδικότερα, μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

ΜΕΡΗ Α’ και Β’

1. Συστήνεται στη Γ.Γ.Ε.Ε. Μητρώο Έντυπου Τύπου (Μ.Ε.Τ), και ρυθμίζεται κάθε ζήτημα σχετικά με:
i) τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εγγραφής, επανεγγραφής και ανανέωσης εγγραφής στο εν λόγω μητρώο,
ii) την πιστοποίηση εγγραφής και καταχώρησης της επιχείρησης στο Μ.Ε.Τ.,
iii) τη διαλειτουργικότητα του Μ.Ε.Τ με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων του δημόσιου τομέα,
iv) την υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολής στοιχείων εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στο Μ.Ε.Τ.  (άρθρα 1-4 και 6-8)

2. Ορίζεται η Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης της Γ.Γ.Ε.Ε. ως αρμόδια αρχή, για τον έλεγχο εφαρμογής της πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής στο Μ.Ε.Τ. και προσδιορίζεται η διαδικασία άσκησης ενστάσεων κατά αποφάσεών της.  (άρθρα 5 και 9)

3.α. Συστήνεται στη Γ.Γ.Ε.Ε. Μητρώο Ηλεκτρονικού Τύπου (Μ.Η.Τ.), στο οποίο δύνανται να εγγράφονται οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου με αίτησή τους, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις οριζόμενες προϋποθέσεις. [Το εν λόγω Μητρώο αντικαθιστά το υφιστάμενο (άρθρο 52 ν.4339/2015), το οποίο καταργείται].

β. Παρέχεται η δυνατότητα διασταύρωσης των στοιχείων που υποβάλλονται, με τα δεδομένα που τηρούνται σε πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα.

γ. Υποχρεούνται οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο Μ.Η.Τ. να γνωστοποιούν στο Τμήμα Μητρώων και Διαφάνειας της Γ.Γ.Ε.Ε. οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

δ. Καθορίζεται η διαδικασία για την εγγραφή ή την ανανέωση της εγγραφής της επιχείρησης ηλεκτρονικού τύπου στο Μ.Η.Τ.

ε. Δύνανται οι επιχειρήσεις να ασκήσουν ένσταση ενώπιον της Γ.Γ.Ε.Ε. κατά των αποφάσεων μη πιστοποίησης ή απώλειάς της, εντός του οριζόμενου χρονικού διαστήματος κ.λπ.  (άρθρα 10-16)

4.Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων από τη Γ.Γ.Ε.Ε προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εγγεγραμμένη στα Μητρώα επιχείρηση έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο αντίστοιχο Μητρώο. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

α. Καθορίζονται το γενικό πλαίσιο και τα κριτήρια για τη διαδικασία τυχαίου δειγματοληπτικού, επιτόπιου ή διασταυρωτικού ελέγχου.

β. Περιγράφονται τα καθήκοντα και τα δικαιώματα των ελεγκτών, η διαδικασία σύνταξης και επίδοσης του οικείου πρακτικού ελέγχου, καθώς και οι κυρώσεις που μπορεί να επιβάλλει η αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας Μέσων Ενημέρωσης, όταν σε συνέχεια ελέγχου διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής στο αντίστοιχο Μητρώο.

γ. Ορίζονται οι ενέργειες της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γ.Γ.Ε.Ε. σε περιπτώσεις αδυναμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου. (άρθρα 17-21)

5. Επιτρέπεται μόνο σε έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, ο οποίος έχει εγγραφεί στο αντίστοιχο Μητρώο, η καταχώριση διαφημίσεων και κάθε άλλη καταχώριση καθώς και η προβολή διαφημίσεων και κάθε άλλη προβολή κ.λπ. (άρθρα 22-24)

6.Συστήνεται Ειδική Επιτροπή για την κρίση περί τήρησης ή μη των αρχών της δημοσιογραφικής ηθικής και δεοντολογίας κατά την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στα Μητρώα έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και ορίζονται τα μέλη της και οι αρμοδιότητές της.  (άρθρο 25)

7.Συστήνεται ηλεκτρονικό υπομητρώο (αντί μητρώου, όπως ισχύει) περιφερειακού και τοπικού τύπου, στο οποίο καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των εφημερίδων περιφερειακού και τοπικού τύπου, κ.λπ. (άρθρα 26-29)

ΜΕΡΟΣ Γ’

1.  Τροποποιείται το ειδικό τέλος επί των τιμολογίων διαφημιστικής δαπάνης υπέρ της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία “Αστική Εταιρεία Δεοντολογίας της Επικοινωνίας”, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.  (άρθρο 30)

2.Παρατείνεται μέχρι το οριζόμενο χρονικό διάστημα η καταληκτική προθεσμία για τη διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού περιεχομένου και περιφερειακής εμβέλειας. (άρθρο 31)

3.Τροποποιείται το ποσοστό του προσμετρώμενου προσωπικού εταιρειών συνδεδεμένων με τον αδειούχο πάροχο περιεχομένου και ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής και προστίθεται εξαίρεση του προσμετρώμενου προσωπικού για τους δημοσιογράφους πλήρους απασχόλησης. (άρθρο 32)

4.Προβλέπεται η δυνατότητα εισφοράς υπό τη μορφή διαφημιστικού χώρου και χρόνου στο μετοχικό κεφάλαιο των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις ειδικότερα οριχόμενες προϋποθέσεις και εισάγονται ειδικές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που αποκτούν το δικαίωμα για εμπορική επικοινωνία, ως αποτέλεσμα της εν λόγω εισφοράς.  (άρθρα 33 και 34)

5.Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με κ.υ.α. ζητημάτων σχετικών με:
i) τον τρόπο υπολογισμού και καταλογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος που προβλέπεται στις περ. α’ και β’ της παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998,
ii) τη διαδικασία συμψηφισμού και διακανονισμού ήδη καταβληθέντος για την απόκτηση ή ανανέωση άδειας οικονομικού ανταλλάγματος και
iii) τον τρόπο και τη διαδικασία επιστροφής των ήδη κατατεθειμένων εγγυητικών επιστολών στις ως άνω επιχειρήσεις και αντικατάστασης αυτών με νέες.  (άρθρο 35)

6.Επικαιροποιούνται οι διατάξεις αναφορικά με τους όρους και τη διαδικασία ανάθεσης διαφημιστικών υπηρεσιών σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, από φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα:

– Συμπληρώνεται ο ορισμός αναφορικά με τους αναδόχους μετάδοσης ή καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου, ώστε στο εξής να περιλαμβάνει και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν επιχειρήσεις ηλεκτρονικού τύπου.

– Αναπροσαρμόζεται η διαδικασία σχετικά με το πρόγραμμα προβολής των υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχουν στο κοινό οι φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

– Προβλέπεται η δυνατότητα μετάδοσης ή καταχώρισης διαφημιστικών και λοιπών μηνυμάτων του Δημοσίου στον ηλεκτρονικό τύπο. (άρθρο 36)

7. Καταργείται η υποχρέωση των εταιρειών που αναλαμβάνουν να παρέχουν προς τους φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα υπηρεσίες σχετικά με την καταχώριση ή τη μετάδοση σε έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης διαφημιστικών ή άλλων μηνυμάτων των ανωτέρω φορέων, να παρέχουν ενημέρωση στη Γ.Γ.Ε.Ε σχετικά με το αντικείμενο, την ποσότητα και την αξία για κάθε συγκεκριμένο έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο ενημέρωσης στο οποίο πραγματοποιήθηκαν, οι αντίστοιχες καταχωρίσεις ή μεταδόσεις. (άρθρα 37-39)

Πηγή: taxheaven.gr