Νέα Τροπολογία – Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα, αναστολή τέλους επιτηδεύματος για αγρότες, παράταση υποβολής δικαιολογητικών για ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ

Με τροπολογία που  κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπ. Οικονομικών με την οποία ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα :
1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος και για το φορολογικό έτος 2021 (ίσχυε για τα φορολογικά έτη 2019 και 2020), οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΙΙΑ, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά, είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.

2.Προβλέπεται ομοίως και για το έτος 2022 (ίσχυε ήδη για τα έτη 2018-2021) η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα άρσης ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης, με μερική καταβολή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, σε αναλογία με τους μήνες, για τους οποίους γίνεται η άρση ακινησίας του οχήματος, αντί της καταβολής του συνόλου των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, που κατά κανόνα ισχύει.

3. α. Εισάγεται η δυνατότητα ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων κάθε νομικής μορφής που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού, μετά από προηγούμενη έγκριση του καθεστώτος ενισχύσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

β. Ορίζεται το ανώτατο ποσό συνολικής ενίσχυσης ανά κλάδο δραστηριότητας, πχ. για αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια, για παραγωγή γεωργικών προϊόντων.

γ. Εισάγονται εξαιρέσεις στη χορήγηση των εν λόγω ενισχύσεων, εφόσον πρόκειται για προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των οικείων Κανονισμών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

δ. Οι εν λόγω ενισχύσεις δύνανται να συμψηφίζονται με βεβαιωμένες και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου που εκκρεμούν σε βάρος των δικαιούχων της ενίσχυσης.

4. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με το πρόγραμμα στήριξης προς επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού, με τη μορφή συνεισφοράς του Ελληνικού Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων.
Ειδικότερα, παρατείνεται έως τις 30.6.2022 (ίσχυε μέχρι την 31η. 12.2021) η προθεσμία υποβολής των πιστοποιητικών που υποχρεούνται να καταθέσουν οι ωφελούμενοι δικαιούχοι (περί μη πτώχευσης, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου κλπ.).

5. Ορίζεται ότι το εισόδημα που προκύπτει από τη συμμετοχή φυσικών προσώπων, μελών της ομάδας του Διαχειριστή, σε πρόσθετη απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) φορολογείται ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, αντί ως εισόδημα από απόδοση περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν το Α.Κ.Ε.Σ. (Σύμφωνα με το επισπεύδον Υπουργείο η συγκεκριμένη ρύθμιση κρίνεται δημοσιονομικά ουδέτερη).

6. Δύνανται, με υ.α., να παραχωρούνται άνευ ανταλλάγματος, κατά χρήση ή κατά κυριότητα, ακίνητα του ελληνικού Δημοσίου που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, προς τους οριζόμενους φορείς του Δημοσίου, για την εκπλήρωση σκοπών και την υλοποίηση έργων, προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

7. Παραχωρούνται κατά κυριότητα στους δικαιούχους αποκατάστασης, ακτή μονές καλλιεργηιές και μικροκτηνοι ρόφους ή στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους τους, οι εκτάσεις της Τοπικής Κοινότητας Ριζωμάτων του Δήμου Βέροιας της ΙΙεριφερειακής Ενότητας (II.Ε.) ΙΙμαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες είχαν διατεθεί προς αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών και μικροκτηνοτρόφων.

Με κ.υ.α. καθορίζονται, μεταξύ άλλων, το οφειλόμενο τίμημα, η διαδικασία καθορισμού και καταβολής του κ.λπ.

8. Παρατείνεται εκ νέου ο χρόνος λήξης της ειδικής διαχείρισης της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ» (ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.) και θεωρείται ότι η ειδική διαχείριση έχει λήξει, σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, αντί εντός δεκαοκτώ (18) μηνών που ισχύει σήμερα, από το πέρας της προβλεπόμενης διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών περί του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας.

9.Τροποποιούνται – συμπληρώνονται ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής «Ελλάδα 2021». Συγκεκριμένα:

– Καταργείται η δυνατότητα λύσης της εν λόγω Επιτροπής και θέσης σε εκκαθάριση, πριν τις 30.6.2022, με απόφαση του Πρωθυπουργού,

– Παρατείνεται το χρονικό διάστημα περάτωσης της εκκαθάρισης της εν λόγω Επιτροπής οριζόμενο σε δεκαοκτώ (18) μήνες από τη λύση της Επιτροπής, αντί σε έξι (6) μήνες που ισχύει έως τώρα.

Αιτιολογική έκθεση

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1

Το ζήτημα που αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση είναι η φορολογική ελάφρυνση των αγροτών κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και των αλιέων της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.

Άρθρο 2

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα επιλογής, άπαξ εντός του έτους 2022, για άρση της ακινησίας επιβατικού οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος.

Σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που έχουν τεθεί σε ακινησία και αδυνατούν να καταβάλλουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, να προβούνσε προσωρινή άρση αυτής, για το χρονικό διάστημα που επιθυμούν, καταβάλλοντας τα αναλογούντα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τέλη κυκλοφορίας.

Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων, τα οποία τελούν σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας, για λόγους ανωτέρας βίας, κατά την παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α’ 82), εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του έτους 2022, να καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας, αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες και όχι το σύνολο των ετησίων τελών κυκλοφορίας, μέχρι το τέλος του έτους αυτού.

Άρθρο 3

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων κάθε νομικής μορφής που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και θεσπίζεται σχετικό καθεστώς ενίσχυσης αυτών, σύμφωνα με την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

Ειδικότερα, στις παρ. 3 έως 7 παρατίθενται: α) οι προϋποθέσεις χορήγησης της ενίσχυσης, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 3.1 της ως άνω Απόφασης της ΕΕ, και οι οποίες αφορούν στα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ενισχύσεων, και β) οι ισχύουσες διατάξεις του εφαρμοστέου ενωσιακού θεσμικού πλαισίου (ήτοι των Κανονισμών 651/2014, L 187, 702/2014, L 193 και 717/2024, L 190).

Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα συμψηφισμού των ενισχύσεων που θα λάβουν οι δικαιούχοι του καθεστώτος, που θεσπίζεται με βέβαιες και εκκαθαρισμένες οφειλές τους προς το ελληνικό Δημόσιο.

Τέλος, με τις παρ. 9 και 10 εξουσιοδοτούνται οι αρμόδιοι υπουργοί να καθορίσουν το καθεστώς ενίσχυσης, τους προς ενίσχυση τομείς, τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης, το ύψος, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, το είδος των υποχρεώσεων και οφειλών, που δύναται να συμψηφιστούν με την ενίσχυση και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σχετική με τη χορήγηση της ενίσχυσης στους δυνητικούς δικαιούχους με βάση την υπό στοιχεία C(2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

Άρθρο 4

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα που έχει ανακύψει σε σχέση με την αδυναμία εμπρόθεσμης προσκόμισης από αιτούντες του προγράμματος «Συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων για δανειολήπτες που έχουν πληγεί από τις δυσμενείς συνέπειες του κορωνοϊού COVID-19» του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής φερεγγυότητας, όπως το πιστοποιητικό αυτό περιγράφεται στην περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 4790/2021 (Α’ 48). Η αδυναμία αυτή οφείλεται σε διαδικαστικούς λόγους που αφορούν στην εμπρόθεσμη χορήγηση του πιστοποιητικού από το οικείο δικαστήριο και όχι σε αμέλεια των αιτούντων και, για τον λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η παράταση της σχετικής προθεσμίας μέχρι την 30η.6.2022.

Άρθρο 5

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της φορολογικής μεταχείρισης εισοδήματος φυσικών προσώπων που προκύπτει από τη συμμετοχή τους σε διαχειριστή Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.).

Άρθρο 6

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της παραχώρησης κατά χρήση ή κατά κυριότητα δημοσίων κτημάτων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών σε φορείς της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), δηλαδή, φορείς της Κεντρικής Διοίκησης ή του Δημοσίου ή του Κράτους, όπως την Προεδρία της Δημοκρατίας, τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις Ανεξάρτητες Αρχές που δεν έχουν νομική προσωπικότητα, καθώς και τα κάθε είδους νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) της καθ’ ύλην αυτοδιοίκησης που εποπτεύονται από τα υπουργεία, εξαιρουμένων των ν.π.δ.δ. των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού. Η παραχώρηση αφορά στην εκπλήρωση ειδικών δημόσιων σκοπών των φορέων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 42/0/2014 και την υλοποίηση έργων προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση, καθώς και οι συνέπειες που έπονται της μη τήρησής τους. Η απόφαση παραχώρησης περιλαμβάνει και τη δυνατότητα ανεγέρσεως οικοδομημάτων επί των ακινήτων αυτών. Ο λόγος θέσπισης της ρύθμισης έγκειται στο ότι, στην ισχύουσα νομοθεσία περί παραχώρησης δημοσίων κτημάτων, δεν προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης κατά χρήση ή κατά κυριότητα δημοσίων κτημάτων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών σε δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, παρότι τέτοια δυνατότητα υφίσταται για παραχώρηση ακινήτων σε ν.π.δ.δ. (άρθρο 9 ν. 719/1977), κοινωφελείς οργανισμούς (άρθρο 5 ν. 1331/1949), καθώς και σε ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού (άρθρο 200 ν. 3463/2006).

Άρθρο 7

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιχειρείται η επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος των εκτάσεων του πρώην τσιφλικιού Μπόστιανης της Δημοτικής Κοινότητας Ριζωμάτων της Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. Η ρύθμιση αφορά σε εκτάσεις, οι οποίες διατέθηκαν οριστικά προς αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών και μικροκτηνοτρόφων κατ’ εφαρμογή της επικοιστικής νομοθεσίας (ν.δ. 2185/1952), δυνάμει της υπό στοιχεία Ε 26039/2-9-1954 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας και της υπ’ αρ. 54/1956 απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Βέροιας. Προβλέπεται, επομένως, η απόδοση των εν λόγω εκτάσεων σε δικαιούχους αποκατάστασης – ακτήμονες καλλιεργητές και μικροκτηνοτρόφους της Δημοτικής Κοινότητας Ριζωμάτων, οι οποίοι τυγχάνουν κάτοχοι των εκτάσεων αυτών, ή τους καθολικούς και ειδικούς και διαδόχους τους. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η διευθέτηση νομικών και πραγματικών καταστάσεων, οι οποίες δημιουργήθηκαν λόγω της μακροχρόνιας κατοχής των εν λόγω εκτάσεων και της εκμετάλλευσής τους από τους κατόχους τους, υπαγορεύεται δε από λόγους ασφάλειας δικαίου, προαγωγής της εθνικής οικονομίας και στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Άρθρο 8

Προς όφελος της διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης της ανώνυμης εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ», εφεξής «ΛΑΡΚΟ» ή «εταιρεία» ή «επιχείρηση», αλλά και της εθνικής οικονομίας, καθώς η θέση της ΛΑΡΚΟ στην ειδική διαχείριση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32), υπαγορεύθηκε, προκειμένου να γίνει ανάκτηση της παράνομης κρατικής ενίσχυσης, που είχε λάβει κατά το παρελθόν η ΛΑΡΚΟ από το ελληνικό Δημόσιο, κρίνεται απολύτως αναγκαίο να παραταθεί η χρονική διάρκεια της ειδικής διαχείρισης της εταιρείας, για χρονικό διάστημα επιπλέον έξι (6) μηνών, δηλαδή μέχρι τις 7.10.2022, ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για τα ακόλουθα:

–  την επιτυχή ολοκλήρωση της Β’ φάσης του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ, την ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων και την ικανοποίηση των πιστωτών μέσω του οριστικού πίνακα κατάταξης, ενώ, παράλληλα, συνεχίζεται η δραστηριότητα του Συγκροτήματος Εργοστασίου Λαρύμνης, που πρόκειται να εκμισθωθεί μέσω του εκκρεμούς ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, που διενεργεί, παράλληλα, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, το ελληνικό Δημόσιο για τη μεγιστοποίηση του τιμήματος της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ, και, ειδικότερα,

–  την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δεσμευτικών προσφορών από πλευράς των υποψήφιων επενδυτών και της διαδικασίας κατακύρωσης στον πλειοδότη που θα προκύψει στο πλαίσιο των δύο παράλληλων διαγωνιστικών διαδικασιών, που διενεργούνται από την Ειδική Διαχείριση και από το ΤΑΙΠΕΔ για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και του ελληνικού Δημοσίου, αντιστοίχως. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς η Α’ φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας, η προεπιλογή των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά στη Β’ φάση του διαγωνισμού, έχει δημοσιευτεί η πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών προσφορών στη Β’ φάση του διαγωνισμού, έχει αποσταλεί στους επενδυτές που συμμετέχουν στη Β’ φάση Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και σχέδιο σύμβασης μίσθωσης για την υποβολή σχολίων εκ μέρους τους, έχει ολοκληρωθεί η εν λόγω υποβολή σχολίων και έχει οριστεί η 5η.5.2022 ως προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών.

Συνεπώς, είναι αναγκαία η προτεινόμενη παράταση, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς και η υποβολή δεσμευτικών προσφορών από πλευράς των υποψήφιων επενδυτών, στο πλαίσιο των δύο παράλληλων διαγωνιστικών διαδικασιών που διενεργούνται από την Ειδική Διαχείριση και από το ΤΑΙΠΕΔ.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι λαμβάνονται υπόψη και οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στην κανονική ροή του αρχικού χρονοδιαγράμματος της Ειδικής Διαχείρισης λόγω των συνεπειών που προκλήθηκαν από την πανδημία του κορωνο’ίού COVID-19.

Άρθρο 9

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» πέτυχε να έχει κατά την 31η.12.2021 σημαντικό οικονομικό πλεόνασμα, το οποίο προέκυψε από τη σταδιακή εισροή εσόδων από τις πωλήσεις του Νομισματικού Προγράμματος, σε συνδυασμό με τη χρηστή διαχείριση καθ’ όλο το διάστημα λειτουργίας της. Το εν λόγω πλεόνασμα διατίθεται με αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου υπό τη μορφή δωρεών ή χορηγιών, για την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών και εν γένει σκοπών που θα αφήσουν μελλοντικό αποτύπωμα και συνάδουν με τους στόχους της Επιτροπής, όπως αυτοί προβλέφθηκαν στο θεσμικό της πλαίσιο και εξειδικεύθηκαν με τις αποφάσεις της Ολομέλειας και του Εκτελεστικού της Συμβουλίου, με σεβασμό στη βούληση των ιδιωτών που συνέβαλαν οικονομικά στην επίτευξη του εθνικού στόχου.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα της Επιτροπής να προβαίνει σε δωρεές και χορηγίες μετά από αποδοχή προτάσεων που υποβάλλονται και κατά τον χρόνο παράτασης της διάρκειάς της, δηλαδή, από την 1η.1.2022 έως την 30η.6.2022.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τα σήμερα ισχύοντα, η Επιτροπή θα λυθεί έως την 30η.6.2022 και θα τεθεί σε εκκαθάριση, η οποία προβλέφθηκε να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών. Ως εκκαθαριστές αναλαμβάνουν τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, εξαιρουμένης της Προέδρου, της οποίας η θητεία λήγει με τη λύση της Επιτροπής, την 30η.6.2022.

Λόγω του ότι είναι πρακτικά αδύνατον να παραδοθούν τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αποφασίζει το Εκτελεστικό Συμβούλιο, να δωρηθούν ή χορηγηθούν έως τις 31.12.2021, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι η εκκαθάριση θα περατωθεί το αργότερο σε δεκαοκτώ (18) μήνες από τη λύση της Επιτροπής την 30η.6.2022, ώστε να μεσολαβήσει ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση και παράδοση του αντικειμένου των δωρεών και χορηγιών. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι η εξόφληση των αναδοχών από την Επιτροπή θα λάβει χώρα μετά την παράδοση και διαπίστωση της συμφωνίας των δωρούμενων αγαθών με τους όρους των σχετικών συμβάσεων.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;
Άρθρο 1

Με τις ισχύουσες διατάξεις δεν υπήρχε πρόβλεψη για εξαίρεση από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος για τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος και για τους αλιείς της παράκτιας αλιείας, που λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνο’ίού COVID-19 πλήττονται οικονομικά.

Άρθρο 2

Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες των οχημάτων που είναι σε ακινησία και αδυνατούν να καταβάλλουν τα συνολικά ετήσια τέλη κυκλοφορίας, να προβούν σε άρση αυτής, για χρονικό διάστημα που επιθυμούν, καταβάλλοντας τα αναλογούντα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τέλη κυκλοφορίας.

Άρθρο 3

Οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας COVID-19 εξακολουθούν να επηρεάζουν δυσμενώς φυσικά και νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, τα οποία προσπαθούν να επανακάμψουν οικονομικά και να αντεπεξέλθουν στις συσσωρευμένες οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Άρθρο 4

Λόγω της αδυναμίας εμπρόθεσμης προσκόμισης από αιτούντες του προγράμματος επιδότησης του ν. 4790/2021, του Ενιαίου Πιστοποιητικού Δικαστικής Φερεγγυότητας (έως τις 31.12.2021) για τον έλεγχο της τήρησης των προϋποθέσεων του Προσωρινού Πλαισίου, αυτοί αποκλείονται εκ προοιμίου από την επιδότησή τους, αν και κατά τα λοιπά, ενδέχεται να πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Άρθρο 5

Η φορολόγηση του εισοδήματος, που προκύπτει από τη συμμετοχή επί της πρόσθετης απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) για τα φυσικά πρόσωπα μέλη του διαχειριστή του Α.Κ.Ε.Σ, δεν αντιμετωπίζεται με σαφήνεια στην κείμενη φορολογική νομοθεσία. Το κενό αυτό ρύθμισης καθιστά αμφίβολη τη φορολόγηση του εν λόγω εισοδήματος και αβέβαιο το επενδυτικό περιβάλλον των εν λόγω κεφαλαίων.

Άρθρο 6

Στην ισχόουσα νομοθεσία περί παραχώρησης δημοσίων κτημάτων δεν προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης κατά χρήση ή κατά κυριότητα δημοσίων κτημάτων, που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών σε δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, που ανήκουν στο νομικό πρόσωπο του Δημοσίου, παρότι τέτοια δυνατότητα υφίσταται για παραχώρηση ακινήτων σε ν.π.δ.δ. (άρθρο 9 ν. 719/1977), κοινωφελείς οργανισμούς (άρθρο 5 ν. 1331/1949), καθώς και σε ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού (άρθρο 200 ν. 3463/2006).

Άρθρο 7

Οι κάτοχοι των εκτάσεων στους οποίους αφορά η αξιολογούμενη ρύθμιση, παρότι αναγνωρίσθηκαν ως δικαιούχοι αγροτικής αποκατάστασης, κατ’ εφαρμογή του ν.δ. 2185/1952 (Α’ 217) και δυνάμει της υπ’ αρ. 54/1956 απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Βέροιας, ουδέποτε κατέστησαν κύριοι των εκτάσεων αυτών, που κατείχαν και εκμεταλλεύονταν για πολλά έτη. Συνεπώς, επιβάλλεται η οριστική νομοθετική επίλυση του ζητήματος, με την παραχώρηση της κυριότητας των εν λόγω εκτάσεων στους κατόχους τους και την απονομή οριστικού τίτλου κυριότητας σε αυτούς.

Άρθρο 8

Αποτελεί πρόβλημα για τους κάτωθι λόγους:

(α) Η ειδική διαχείριση, η οποία αποτελεί προπτωχευτική διαδικασία, σκοπεί στη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μέσω δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, με σκοπό, αφενός την ανάκτηση της παράνομης κρατικής ενίσχυσης που είχε λάβει κατά το παρελθόν η ΛΑΡΚΟ από το ελληνικό Δημόσιο (απόφαση ΕΕ αριθ. C (2014) 1818/27.03.2014), αφετέρου στην ικανοποίηση των λοιπών πιστωτών της μέσω του οριστικού πίνακα κατάταξης.

(β) Η μη χορήγηση της παράτασης θα οδηγήσει στη ματαίωση της ήδη εκκινηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, για την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της υπό ειδική διαχείριση ΛΑΡΚΟ, αφού δεν θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση της Β’ φάσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών, στην αδυναμία ανάκτησης των κρατικών ενισχύσεων και στη θέση της εταιρείας σε καθεστώς πτωχεύσεως.

(γ) Η μη χορήγηση της επιπλέον εξάμηνης παράτασης θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και στην εξέλιξη της εκκρεμούς διαγωνιστικής διαδικασίας που διενεργείται από το Δημόσιο, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, για την εκμίσθωση του δημοσίου μεταλλείου Λάρυμνας, στο οποίο, μέχρι την εγκατάσταση του πλειοδόιη, λειτουργεί η ειδική διαχείριση, δυνάμει της περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 55 ν. 4223/2013, ενώ διακυβεύεται και η συνέχιση της δραστηριότητας εξόρυξης και παραγωγής νικελίου στην Ελλάδα, με συνέπειες τόσο για την εθνική, όσο και για την τοπική οικονομία.

Άρθρο 9

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε δωρεές και χορηγίες μετά από αποδοχή προτάσεων που υποβάλλονται και κατά τον χρόνο παράτασης της διάρκειάς της, δηλαδή από την 1η.1.2022 έως την 30η.6.2022. Επίσης, επειδή είναι πρακτικά αδύνατον να παραδοθούν τα αγαθά και οι υπηρεσίες που αποφασίζει το Εκτελεστικό Συμβούλιο, να δωρηθούν ή χορηγηθούν έως τις 31.12.2021, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι η εκκαθάριση της Επιτροπής θα περατωθεί το αργότερο σε δεκαοκτώ (18) μήνες από τη λύση της την 30η.6.2022, ώστε να μεσολαβήσει ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση και παράδοση του αντικειμένου των δωρεών και χορηγιών. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι η εξόφληση των αναδοχών από την Επιτροπή θα λάβει χώρα μετά την παράδοση και διαπίστωση της συμφωνίας των δωρούμενων αγαθών, με τους όρους των σχετικών συμβάσεων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες και αλιείς παράκτιας αλιείας υπό όρους

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) τροποποιείται με την προσθήκη ως φορολογικού έτους και του έτους 2021 και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:

«Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2019, 2020 και 2021 εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής

τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.»

Άρθρο 2

Άρση ακινησίας οχημάτων έτους 2022 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας -Τροποποίηση άρθρου 36 του ν. 2093/1992

1. Η παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α’ 181) τροποποιείται α) στα εδάφια πέμπτο και ενδέκατο, με την αντικατάσταση του έτους «2021» σε «2022», β) στο ενδέκατο εδάφιο ως προς τη συστηματική θέση των λέξεων «κατ’ εξαίρεση» καιγ) με τη διαγραφήτου δεκάτου πέμπτου εδαφίου, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2367/1953 (Α’ 82), τα τέλη κυκλοφορίας στα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, στις επιβατικές δίκυκλες καιτρίκυκλες μοτοσυκλέτες ιδιωτικής χρήσης, στα τύπου JEEP αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως επιβατικά ή φορτηγά και στα επιβατικά ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα) είναι ετήσια και αδιαίρετα και οφείλονται για ολόκληρο το έτος, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα κυκλοφορίας τους εντός του έτους.

Στα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα του ανωτέρω εδαφίου περιλαμβάνονται και τα επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα, βάσει του α.ν. 89/1967 (Α’ 132), όπως ισχύει.

Τα ανωτέρω οχήματα θεωρείται ότι κυκλοφόρησαν εντός του έτους και οφείλονται γι’ αυτά τέλη κυκλοφορίας για ολόκληρο το έτος, εφόσον δεν τεθούν σε ακινησία, κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 22 του ν. 2367/1953 για ολόκληρο το έτος.

Η ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν καταβάλλει τα τέλη κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση.

Κατ’ εξαίρεση, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2022, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος.

Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται για τους σκοπούς του παρόντος, ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Τα τέλη κυκλοφορίας στις παραπάνω περιπτώσεις καταβάλλονται πριν από την άρση της ακινησίας.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως και την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τη φορολογική διοίκηση, ημέρα.

Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους 2022, καταβάλλονται κατ’ εξαίρεση αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.

Τα τέλη κυκλοφορίας στην περίπτωση αυτή καταβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το γεγονός εξαιτίας του οποίου ήρθη η αναγκαστική ακινησία, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για τον υπολογισμό του ποσού των τελών κυκλοφορίας, ο μήνας εντός του οποίου γίνεται η άρση της αναγκαστικής ακινησίας λογίζεται ως ολόκληρος μήνας ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της άρσης αυτής.

Με πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης διαπιστώνεται το οφειλόμενο ποσό, με βάση την ακριβή ημερομηνία της άρσης ακινησίας και τίθεται εκ νέου σε κυκλοφορία το όχημα.»

Άρθρο 3

Προσωρινό μέτρο ενίσχυσης λόγω των συνεπειών της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

1. Σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε μορφής, τα οποία επλήγησαν οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγούνται ενισχύσεις, σύμφωνα με το τμήμα 3.1 της υπό στοιχεία C (2020) 1863/19.3.2020 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ) «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19».

2. Οι ενισχύσεις χορηγούνται κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το αργότερο έως την 30η.6.2022 ή έως την εκάστοτε ημερομηνία λήξης του Προσωρινού Πλαισίου σε συνέχεια παράτασής του, μεταγενέστερης της ενάρξεως ισχύος του παρόντος.

3. Η συνολική ενίσχυση συνυπολογιζόμενων και άλλων ενισχύσεων που έχει λάβει η επιχείρηση βάσει του τμήματος 3.1 του Προσωρινού Πλαισίου και με την επιφύλαξη μεταγενέστερης της έναρξης ισχύος του παρόντος αύξησης των προβλεπόμενων στο Τμήμα αυτό ανώτατων ορίων, δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά ενιαία επιχείρηση α) το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (2.300.000) ευρώ, β) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας καί υδατοκαλλιέργειας, το ποσό των τριακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (345.000) ευρώ και γ) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, το ποσό των διακοσίων ενενήντα χιλιάδων (290.000) ευρώ. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερους του ενός τομείς, για τους οποίους προβλέπονται διαφορετικά ανώτατα όρια, υποχρεούνται να διασφαλίζουν, με την τήρηση χωριστών λογαριασμών, την τήρηση των ορίων, καθώς και ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου ορίου εκ των προβλεπόμενων για τους επιμέρους τομείς.

4. Ενισχύσεις δεν χορηγούνται σε επιχειρήσεις που ήταν ήδη προβληματικές, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014 (L 187), της παρ. 14 του άρθρου 2 του Κανονισμού 702/2014, (L 193) και της παρ. 5 του άρθρου 3 του Κανονισμού ΕΚ 1388/2014 (L 369). Σε πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια του παραρτήματος I των ανωτέρω Κανονισμών, που ήταν ήδη προβληματικές την 31η.12.2019, δύναται να χορηγούνται ενισχύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης ή, αν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, έχουν, κατά τη στιγμή χορήγησης της ενίσχυσης του παρόντος, αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή δεν υπάγονται πλέον σε σχέδιο αναδιάρθρωσης, αντίστοιχα.

5. Σε περίπτωση χορήγησης ενισχύσεων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων, όπως αυτές ορίζονται στις περ. 6 και 7 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 (L 193), απαγορεύεται η μετακύλισή τους, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, σε πρωτογενείς παραγωγούς. Οι ενισχύσεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας δεν καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις ή αγοράζονται από τους πρωτογενείς παραγωγούς, εκτός εάν, στη δεύτερη περίπτωση, τα προϊόντα είτε δεν διατέθηκαν στην αγορά είτε χρησιμοποιήθηκαν για μη διατροφικούς σκοπούς, όπως η απόσταξη, η μεθανιοποίηση ή η λιπασματοποίηση από τις οικείες επιχειρήσεις.

6. Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων, σύμφωνα με τους ορισμούς των περ. 4 και 5 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014, δεν καθορίζονται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.

7. Ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, όπως αυτός ορίζεται στην περ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 717/2014 (L 190), δεν αφορούν σε καμία από τις κατηγορίες ενισχύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως και ια) της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 717/2014.

8. Οι ενισχύσεις του παρόντος δύνανται να συμψηφίζονται με βέβαιες και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του ελληνικού Δημοσίου που εκκρεμούν εις βάρος των δικαιούχων της ενίσχυσης του καθεστώτος της παρ. 2, το οποίο θεσπίζεται σύμφωνα με τις κατά περίπτωση κανονιστικές αποφάσεις της παρ. 9.

9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή σε περίπτωση συναρμοδιότητας με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού και, μετά από εισήγηση της Αποκεντρωμένης Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργείου, θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης, καθορίζονται οι προς ενίσχυση τομείς, οι δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης, το ύψος, οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, το είδος των υποχρεώσεων και οφειλών που δύναται να συμψηφιστούν με την ενίσχυση και κάθε άλλη αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος λεπτομέρεια.

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή, σε περίπτωση συναρμοδιότητας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου υπουργού, μετά την έκδοση της απόφασης της παρ. 9, οριστικοποιείται ο κατάλογος των δικαιούχων της ενίσχυσης της παρ. 9 και πραγματοποιείται συμψηφισμός σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 8.

Άρθρο 4

Παράταση της προθεσμίας υποβολής των πιστοποιητικών φερεγγυότητας -Τροποποίηση περ. β’ παρ. 5 άρθρου 68 του ν. 4790/2021

Το δεύτερο εδάφιο της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 68 του ν. 4790/2021 (Α’ 48) τροποποιείται ως προς την προθεσμία υποβολής των πιστοποιητικών φερεγγυότητας και η περ. β’ διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης, δεν έχει κατατεθεί αίτηση για πτώχευση, δεν έχει τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει υποβληθεί αίτηση για θέση σε αναγκαστική διαχείριση και δεν έχει υπαχθεί σε οιαδήποτε διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου, με εξαίρεση την περίπτωση όπου έχει επικυρωθεί συμφωνία εξυγίανσης της επιχείρησης με δικαστική απόφαση, η οποία δεν έχει προσβληθεί με ένδικα μέσα. Για τις υπεύθυνες δηλώσεις της παρούσας, ο αϊτών υποβάλει στην πλατφόρμα και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν την υπεύθυνη δήλωση το αργότερο μέχρι την 30η.6.2022».

Άρθρο 5

Φορολόγηση εισοδήματος από Α.Κ.Ε.Σ.

Στο άρθρο 42 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Το εισόδημα που προκύπτει από τη συμμετοχή φυσικών προσώπων, μελών της ομάδας του Διαχειριστή, σε πρόσθετη απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.) φορολογείται ως εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου σύμφωνα με το άρθρο 43.».

Άρθρο 6

Παραχώρηση δημοσίων κτημάτων σε δημόσιες υπηρεσίες και αρχές

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνώμη της Επιτροπής Δημοσίων Κτημάτων, δύνανταιναπαραχωρούνταιάνευ ανταλλάγματος, κατά χρήση ή κατά κυριότητα, ακίνητα του ελληνικού Δημοσίου που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, προς τους φορείς της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), καθώς και τα κάθε είδους νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) της καθ’ ύλην αυτοδιοίκησης που εποπτεύονται από τα υπουργεία, εξαιρουμένων των ν.π.δ.δ. των ο.τ.α. α’ και β’ βαθμού, για την εκπλήρωση ειδικών δημόσιων σκοπών αυτών και την υλοποίηση έργων προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραχώρηση, καθώς και οι συνέπειες της μη τήρησής τους. Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου, δύναται να παραχωρείται η δυνατότητα ανέγερσης οικοδομημάτων επί των ακινήτων αυτών.

Άρθρο 7

Παραχώρηση εκτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Ριζωμάτων της Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας σε δικαιούχους αγροτικής αποκατάστασης

Οι εκτάσεις της Δημοτικής Κοινότητας Ριζωμάτων της Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος του Δήμου Βέροιας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες διατέθηκαν οριστικά προς αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών και μικροκτηνοτρόφων, κατ’ εφαρμογή του ν.δ. 2185/1952 (Α’ 217), δυνάμει της υπ’ αρ. 54/1956 απόφασης της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Βέροιας, παραχωρούνται κατά κυριότητα στους δικαιούχους αποκατάστασης, ακτήμονες καλλιεργητές και μικροκτηνοτρόφους, ή στους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους τους. Το αρμόδιο για την παραχώρηση όργανο, το μέγεθος της παραχωρούμενης έκτασης, όπως αυτή ορίζεται στην υπ’ αρ. 54/1956 απόφαση της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Βέροιας, το οφειλόμενο τίμημα, καθώς και η διαδικασία καθορισμού και καταβολής του, οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραχώρησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από γνώμη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Άρθρο 8

Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε. για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας – Τροποποίηση παρ. 10 άρθρου 21 του ν. 4664/2020

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) τροποποιείται ως προς τον χρόνο λήξης της ειδικής διαχείρισης και διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταβίβασης τουλάχιστον του εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου του ενεργητικού της εταιρίας (ως λογιστική αξία) εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών της παρ. 7 του παρόντος, τότε η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης. Σε περίπτωση κήρυξης του φορέα της επιχείρησης σε πτώχευση, εάν εκκρεμεί η διάθεση μέρους ή όλου του προϊόντος ρευστοποίησης στους πιστωτές, αυτή διενεργείται από τον σύνδικο της πτώχευσης, ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη διανομής του στους δικαιούχους πιστωτές, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που έχει συνταχθεί, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και η διανομή αυτή δεν υπόκειται σε πτωχευτική ανάκληση.»

2. Η ισχύς της παράτασης της ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, αρχίζει από την 7η.4.2022.

Άρθρο 9

Ρυθμίσεις για την Επιτροπή «Ελλάδα 2021»

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8Α του άρθρου 34 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), τροποποιείται, με την προσθήκη των προτάσεων που εντάσσονται στους σκοπούς της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και υποβάλλονται κατά τον χρόνο της παράτασης της διάρκειας της Επιτροπής και διαμορφώνεται ως εξής:

«8Α. Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» δύναται να προβαίνει σε δωρεές ή χορηγίες σε φυσικά πρόσωπα, καθώς και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και σε ενώσεις των ανωτέρω, κατόπιν έγκρισης από το Εκτελεστικό της Συμβούλιο των προτάσεων που υποβάλλουν τα εν λόγω πρόσωπα για την υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων, που λαμβάνουν χώρα λόγω του εορτασμού της εθνικής επετείου για τα διακόσια χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ή προτάσεων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των επιδιωκόμενων από την Επιτροπή σκοπών, οι οποίες υποβάλλονται κατά τον χρόνο της παράτασης της διάρκειας της Επιτροπής».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 183 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) τροποποιείται α) στο πρώτο εδάφιο ως προς την κατάργηση της δυνατότητας πρόωρης λύσης της Επιτροπής, και β) στο τρίτο εδάφιο ως προς την παράταση του χρόνου περάτωσης της διαδικασίας εκκαθάρισης από έξι (6) σε δεκαοκτώ (18) μήνες από τη λύση της Επιτροπής και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Η Επιτροπή λύεται και τίθεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση στις 30.6.2022. Την ίδια ημερομηνία λήγει και η θητεία της Προέδρου. Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου ορίζονται εκκαθαριστές και παραμένουν στην Επιτροπή για τις ανάγκες και μόνον της εκκαθάρισης, η οποία πρέπει να έχει περατωθεί οριστικά εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από τη λύση της Επιτροπής. Η εκκαθάριση διενεργείται εφαρμοζόμενων αναλόνως των οικείων διατάξεων του ν. 4548/2018 (Α’ 104).»

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr