Μεταβιβάσεις ακινήτων: Πιο γρήγορη και πιο εύκολη η έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας

Πιο εύκολα και πιο γρήγορα θα αποκτούν ασφαλιστική ενημερότητα όσοι προχωρούν στην μεταβίβαση ενός ακινήτου. Τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζει ότι για την έκδοση της ασφαλιστικής ενημερότητας θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι βεβαιωμένες από το ΚΕΑΟ οφειλές. Με τη διάταξη αυτή απλοποιούνται οι διαδικασίες έκδοσης ασφαλιστικής ενημερότητας και παράλληλα ανοίγει ο δρόμος προς την πλήρη ψηφιοποίηση της έκδοσης Βεβαίωσης Οφειλής. Οι ασφαλισμένοι δεν θα επισκέπτονται τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ και στο ΚΕΑΟ για την καταγραφή των οφειλών, την υποβολή αίτησης χορήγησης οφειλών και την έκδοση του πιστοποιητικού παρακράτησης οφειλής. Όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά.

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, για μεταβίβαση ακινήτου εξ επαχθούς αιτίας ή για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού, ισχύουν οι εξής όροι:

α) Αν υπάρχει ρυθμισμένη οφειλή και τηρούνται οι όροι της ρύθμισης χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον η οφειλή είναι διασφαλισμένη. Αυτό σημαίνει ότι παρέχεται εμπράγματη ασφάλεια σε άλλο ακίνητο κυριότητας του οφειλέτη ή ότι προσκομίζεται εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος ισόποσης αξίας. Αν η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη, χορηγείται βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, υπό τον όρο της παρακράτησης από το τίμημα ποσού μέχρι του ύψους της οφειλής.

β) Αν υφίσταται οφειλή που δεν είναι ρυθμισμένη, χορηγείται βεβαίωση οφειλής, που υπέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας προς τον σκοπό της μεταβίβασης, με τον επιπρόσθετο όρο παρακράτησης του ποσού της οφειλής από το τίμημα και απόδοσής του στον οικείο φορέα από τον συμβολαιογράφο.

γ) Στις περιπτώσεις που το τίμημα από τη μεταβίβαση ακινήτου δεν υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας αυτού και δεν επαρκεί για την ολοσχερή εξόφληση του αναγραφόμενου ποσού στις Βεβαιώσεις Οφειλής προς τη ΔΟΥ και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, από αυτό ικανοποιούνται συμμέτρως οι απαιτήσεις της Φορολογικής Διοίκησης με τις απαιτήσεις του e-ΕΦΚΑ, μετά την ολοσχερή εξόφληση των φόρων κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και ΕΝΦΙΑ.

Για τη μεταβίβαση ακινήτου λόγω χαριστικής αιτίας, εφόσον υφίσταται οφειλή, ρυθμισμένη ή μη, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προς τον σκοπό της μεταβίβασης ή της παραχώρησης, εφόσον υπάρχει ισόποση διασφάλισή της.

Για όλα τα παραπάνω, όσον αφορά την έκδοση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και της βεβαίωσης οφειλής που επέχει θέση ασφαλιστικής ενημερότητας, λαμβάνονται υπόψη μόνον οι βεβαιωμένες, κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος, οφειλές.

Μεταξύ άλλων, με την ίδια τροπολογία:

– Αντιμετωπίζονται θέματα σχετικά με την υλοποίηση – σε πιλοτική βάση – του προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός για ΑμεΑ» σχετικά με τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών αξιολόγησης, (που κρίνουν την ανάγκη παροχής της υπηρεσίας στους δικαιούχους), αλλά και την επιστημονική υποστήριξη των εν λόγω επιτροπών, μέσω της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης, ενός νέου οργάνου που θα υπάγεται στον ΟΠΕΚΑ. Προβλέπεται επίσης η σύσταση Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης του προγράμματος.

– Ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα σχετικά με τη διαχείριση από τον ΟΠΕΚΑ των έργων και δράσεων που εντάσσονται στα προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) και του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους».