Με νόμο η υποχρεωτική αποστολή στην ΤτΕ χρηματοοικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων που λαμβάνουν δάνεια

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση και συγκεκριμένα με το άρθρο 25 αυτού, προβλέπεται η αποστολή χρηματοοικονομικών στοιχείων στο Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών (CBSO) της Τραπέζης της Ελλάδος από κεφαλαιουχικές εταιρείες που λαμβάνουν χρηματοδότηση μέσω πάσης φύσεως δανείων από πιστωτικά ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στην ημεδαπή, με σκοπό την αξιολόγηση των ενεχύρων των εμπορικών τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδος, εξασφαλίζοντας και νομοθετικά την καλή συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τη διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, σε εναρμόνιση με τα προβλεπόμενα ήδη στην υπ’ αρ. 2682/03.06.2019 πράξη του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος (Β’ 2453).

Αν και στην Έκθεση Συνεπειών Ρύθμισης αναφέρεται ότι η υποχρέωση αυτή αφορά μόνο τις εταιρίες που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις βάσει ΔΛΠ, ωστόσο από τη διάταξη του νόμου που έχει εισαχθεί σε διαβούλευση προβλέπεται ότι αφορά όλες τις εταιρίες της περ. α’ της παρ.2 του άρθρου 1 των Ε.Λ.Π.

Η σχετική διάταξη:

Άρθρο 25
Υποβολή ετησίων οικονομικών καταστάσεων από κεφαλαιουχικές εταιρείες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος

1. Οι εταιρείες της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), που δεν ανήκουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα, οι οποίες λαμβάνουν χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα, με τη σύναψη κάθε μορφής δανείων, περιλαμβανομένων των κοινοπρακτικών, καθώς και μέσω της εκδόσεως ομολογιακών δανείων, υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών της Τράπεζας της Ελλάδος τα οικονομικά τους στοιχεία, εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων από την αρμόδια Γενική Συνέλευση.

2. Οι εταιρείες της παρ. 1, οι κινητές αξίες των οποίων έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, υποχρεούνται να υποβάλλουν τα οικονομικά τους στοιχεία ταυτόχρονα με τη δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης του άρθρου 4 του ν. 3556/2007 (Α’ 91).

3. Η υποβολή των στοιχείων της παρ. 1 γίνεται βάσει των υποδειγμάτων που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 2682/03.06.2019 πράξη του Διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος (Β’ 2453).

4. Για τη συλλογή των στοιχείων της παρ. 1 από τις υπόχρεες εταιρείες εφαρμόζονται οι κανόνες για την προστασία και τη χρήση εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 2533/98 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (L 318).

5. Σε περίπτωση παράλειψης ή ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των στοιχείων των παρ. 1 και 2 εκ μέρους των υπόχρεων, εφαρμόζονται τα άρθρα 2* και 55Γ** του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος περί κυρώσεων.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, δύνανται να τροποποιούνται τα υποδείγματα υποβολής οικονομικών στοιχείων των εταιρειών της παρ. 3, να μεταβάλλεται ο κύκλος των υπόχρεων σε υποβολή οικονομικών στοιχείων νομικών προσώπων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

7. Το παρόν εφαρμόζεται και για την υποβολή οικονομικών στοιχείων της εταιρικής χρήσης 2022. Κατ’ εξαίρεση, για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, οι εταιρείες της παρ. 2 υποβάλλουν τα οικονομικά τους στοιχεία μέχρι την 20η Νοεμβρίου 2023.

Οι κυρώσεις που προβλέπονται στο Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος:

*Άρθρον 2

Οι κύριες αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος είναι οι εξής:
α’) Χαράσσει και ασκεί τη νομισματική πολιτική. Στην έννοια της νομισματικής πολιτικής περιλαμβάνεται και η πιστωτική πολιτική.
β’) Ασκεί την πολιτική της συναλλαγματικής ισοτιμίας της δραχμής έναντι των άλλων νομισμάτων, σύμφωνα με το πλαίσιο της συναλλαγματικής πολιτικής που προκρίνει η Κυβέρνηση, ύστερα από διαβουλεύσεις με την Τράπεζα της Ελλάδος.
γ’) Κατέχει και διαχειρίζεται τα επίσημα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας, στα οποία περιλαμβάνονται τα σε συνάλλαγμα και χρυσό διαθέσιμα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Δημοσίου, και ενεργεί πράξεις σε συνάλλαγμα.
δ’) Ασκεί την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας, καθώς και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 55Α του παρόντος.
ε’) Προωθεί και επιβλέπει την ομαλή λειτουργία και αποτελεσματικότητα των συστημάτων και μέσων πληρωμών, καθώς και συστημάτων διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και εκκαθάρισης εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών επί τίτλων και λοιπών χρηματοπιστωτικών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 55 αριθμός 5 του παρόντος.
στ’) Έχει το αποκλειστικό προνόμιο της εκδόσεως τραπεζικών γραμματίων, τα οποία κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα σε όλη την επικράτεια.
ζ’) Ενεργεί ως ταμίας και εντολοδόχος του Δημοσίου, σύμφωνα με τα άρθρα 45 επ. του παρόντος.
Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και την εκπλήρωση των κατά το άρθρο 5 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας καθηκόντων της, η Τράπεζα της Ελλάδος συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 55Γ του παρόντος.
Από της υποκαταστάσεως του ευρώ στο εθνικό νόμισμα της χώρας, η Τράπεζα παύει να ασκεί αυτοτελώς τις αρμοδιότητες των περιπτώσεων α’, β’, γ’ και τις εμπίπτουσες στο πεδίο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών αρμοδιότητες της περίπτωσης ε’, αλλά συμβάλλει, ως αναπόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, στην άσκηση των καθηκόντων του Συστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού του, και ενεργεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατά τα άρθρα 105 παράγραφοι 2 και 3 και 111 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και τα άρθρα 3, 12, 14 παράγραφος 3, 30 και 31 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Από την ίδια ημερομηνία η Τράπεζα εκδίδει τραπεζογραμμάτια που κυκλοφορούν ως νόμιμο χρήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 106 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του άρθρου 16 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.
Η Τράπεζα της Ελλάδος μετέχει σε διεθνείς νομισματικούς και οικονομικούς οργανισμούς, επιφυλασσομένης της εγκρίσεως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.

**Άρθρον 55Γ

Επιφυλασσομένης της υποχρεώσεως παροχής στατιστικών πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της κατ’ εφαρμογή του εκδιδόμενης συμπληρωματικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή άλλοι συμμετέχοντες στις αγορές οφείλουν, μη δικαιούμενοι να επικαλεσθούν το τραπεζικό ή άλλο απόρρητο, να παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα ευρισκόμενα στην κατοχή τους στοιχεία και πληροφορίες που είναι αναγκαία για την άσκηση των κατά το άρθρο 2 του παρόντος αρμοδιοτήτων της. Την ίδια υποχρέωση υπέχουν και οι δημόσιες υπηρεσίες.
Η υποχρέωση παροχής στοιχείων περιλαμβάνει και τα απαιτούμενα στοιχεία για την κατάρτιση του ισοζυγίου πληρωμών και των χρηματοοικονομικών λογαριασμών των επί μέρους τομέων της οικονομίας, καθώς και για τον υπολογισμό της διεθνούς επενδυτικής θέσης της χώρας. Ειδικότερα, τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα οφείλουν, για την εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσής τους, σε περίπτωση διενέργειας, μέσω αυτών, συναλλαγών προσώπων εγκατεστημένων στην ημεδαπή με πρόσωπα εγκατεστημένα στην αλλοδαπή, να λαμβάνουν από τους εγκατεστημένους στην ημεδαπή συναλλασσόμενους τα στοιχεία που η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει κατά το επόμενο εδάφιο.
Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζει τα στοιχεία και τις πληροφορίες που οφείλουν να της παρέχουν οι κατά την πρώτη παράγραφο υπόχρεοι σχετικά με τις συναλλαγές τους με πρόσωπα εγκατεστημένα στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και τις έναντι των προσώπων αυτών απαιτήσεις και υποχρεώσεις τους, καθώς και τον τρόπο, το χρόνο και τη διαδικασία παροχής αυτών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Απαγορεύεται στα πρόσωπα που ασκούν ή άσκησαν δραστηριότητα για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος να γνωστοποιούν σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που παρέχονται σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η απαγόρευση αυτή δεν περιλαμβάνει την ανακοίνωση με συγκεντρωτική μορφή των πιο πάνω στοιχείων και πληροφοριών, εφόσον δεν προκύπτει η ταυτότητα των προσώπων στα οποία αναφέρονται.
Πρόσωπα που ασκούν ή έχουν ασκήσει δραστηριότητα για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος τιμωρούνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα αν παραβούν το πιο πάνω απόρρητο. Κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου τιμωρείται και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κοινοποιήσει τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος με οποιονδήποτε τρόπο και αν έλαβε γνώση τούτων.
Σε περίπτωση παράβασης των κατά το παρόν άρθρο υποχρεώσεων, η Τράπεζα, με πράξη του Διοικητή ή εξουσιοδοτημένων από αυτόν οργάνων, μπορεί να επιβάλλει κατά των υποχρέων του πρώτου εδαφίου της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, καθώς και των νόμιμων εκπροσώπων τους και όσων ασκούν διοίκηση, προκειμένου μεν περί προσώπων υποκειμένων στην εποπτεία της Τράπεζας τις κατά το άρθρο 55Α κυρώσεις, προκειμένου δε περί των λοιπών υποχρέων, πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι ποσού εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών. Τα όρια αυτά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με όμοια πράξη.
Από της υποκαταστάσεως του ευρώ στο εθνικό νόμισμα, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στο πλαίσιο των λειτουργιών που η Τράπεζα ασκεί σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών.

Πηγή: taxheaven.gr