Κοινοποίηση φορολογικών διατάξεων της από 28/1/2022 ΠΝΠ – Παράταση καταβολής πρώτης δόσης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών, αναδρομικά συντάξεων και υπολογισμός φόρου μεταβίβασης ακινήτων

 

Με το με Αρ.Πρωτ:Ο. ΔΕΑΦ 1008975 ΕΞ/4-2-2022 έγγραφο της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις του πρώτου, του δεύτερου, του τρίτου του τέταρτου, του έκτου, του όγδοου και του ενδέκατου άρθρου της από 28/1/2022 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄14/29-1-2022) ως ακολούθως:

1. `Αρθρο 1 «Απαλλαγή επιδόματος επικίνδυνης εργασίας με τη μορφή πτητικού επιδόματος και λοιπών αντίστοιχων επιδομάτων, καθώς και ειδικής αποζημίωσης ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και πληρωμάτων ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. για αεροδιακομιδές κατά ποσοστό 100% από τον φόρο εισοδήματος – Τροποποίηση της περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013»

Με την πρώτη παράγραφο του πρώτου άρθρου της ΠΝΠ της 28ης Ιανουαρίου 2022 τροποποιείται η περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) ως προς το ποσοστό απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας με τη μορφή πτητικού επιδόματος και των λοιπών αντίστοιχων επιδομάτων, καθώς και της ειδικής αποζημίωσης που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στα πληρώματα ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. για αεροδιακομιδές κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και διαμορφώνεται ως εξής:

«θ) το επίδομα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται με τη μορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α΄ Βοηθειών κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) και η πτητική αποζημίωση που καταβάλλεται στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).»

Περαιτέρω, σύμφωνα με την δεύτερη παράγραφο του ιδίου άρθρου, η ως άνω περίπτωση θ ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2022 και μετά.

2. `Αρθρο δεύτερο «Παράταση προθεσμίας καταβολής πρώτης δόσης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών/δόσεων ρυθμίσεων στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 289 του Ν. 4738/2020 »

Με το δεύτερο άρθρο της Π.Ν.Π. τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 289 του Ν. 4738/2020 (Α΄ 207) ως προς την προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Με την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήματος για υπαγωγή στη ρύθμιση, τα αποδιδόμενα ποσά από συμψηφισμούς του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε., από παρακρατήσεις αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. και από μέτρα αναγκαστικής είσπραξης μπορούν να καλύπτουν την πρώτη δόση, εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσμίας του δευτέρου εδαφίου και δεν πιστώνονται διαφορετικά κατά τις κείμενες διατάξεις.».

3. `Αρθρο τρίτο «Ρύθμιση και παράταση προθεσμίας καταβολής οφειλών φόρου εισοδήματος και προστίμων για αναδρομικά ποσά συντάξεων»

Στην παρ.1 του τρίτου άρθρου της Π.Ν.Π. προβλέπεται ότι οφειλές από φόρο εισοδήματος και πρόστιμα που προκύπτουν από τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγουμένων ετών δύνανται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να ρυθμίζονται σε δύο (2) έως σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με την υποπερ. ii της περ. 1α της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου 1 του Ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Στην παρ.2 του τρίτου άρθρου της Π.Ν.Π. προβλέπεται ότι η καταβολή του φόρου εισοδήματος που προσδιορίζεται από τροποποιητικές δηλώσεις, με αναδρομικά συντάξεων προηγουμένων ετών, για τα οποία οι βεβαιώσεις συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2021 και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδόθηκε έως την 31η Δεκεμβρίου 2021, γίνεται μέχρι τη 15η Φεβρουαρίου 2022.

4. `Αρθρο τέταρτο «Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια που συντάσσονται από 1ης.1.2022 έως 31.3.2022- Τροποποίηση του άρθρου 49 του Ν. 4876/2021 ».

Με το τέταρτο άρθρο της πιο πάνω ΠΝΠ, τροποποιείται το άρθρο 49 του Ν. 4876/2021 (Α΄ 251), ως προς το χρόνο σύνταξης των μεταβιβαστικών συμβολαίων αιτία αγοραπωλησίας, δωρεάς και γονικής παροχής, για τα οποία οι σχετικές δηλώσεις (είτε σε έντυπη μορφή είτε μέσω της εφαρμογής myPROPERTY) έχουν υποβληθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η προθεσμία για τη σύνταξη των ως άνω συμβολαίων παρατείνεται μέχρι την 31η Μαρτίου Συνεπώς, σε οριστικά συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία ή αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, τα οποία συντάσσονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Μαρτίου 2022, για τον υπολογισμό του οικείου φόρου, θεωρείται ότι η μεταβίβαση έχει συντελεστεί κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, εφόσον οι σχετικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

5. `Αρθρο έκτο «Παράταση της ειδικής διαχείρισης της ΛΑΡΚΟ – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020»

Με το έκτο άρθρο της Π.Ν.Π. τροποποιήθηκε εκ νέου (μετά την τελευταία τροποποίηση αυτού με το άρθρο 86 του Ν. 4843/2021 , Α΄ 193) το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020 (Α΄ 32) σχετικά με τη λήξη της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΑΡΚΟ».

Συγκεκριμένα, παρατάθηκε η προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταβίβασης του 75% του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας (ως λογιστική αξία), από δεκαπέντε (15) μήνες, όπως ίσχυε μετά την τροποποίηση του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020 με το άρθρο 86 του Ν. 4843/2021, σε δεκαοκτώ (18) μήνες από το πέρας της διαιτητικής διαδικασίας επίλυσης των διαφορών της παρ. 7 του άρθρου 21 του Ν. 4664/2020 . Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας η ειδική διαχείριση θεωρείται ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση πτώχευσης της επιχείρησης.

Η ισχύς της παράτασης της ειδικής διαχείρισης, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, αρχίζει από την 7η/1/2022 (σχετικές με την εν λόγω διαδικασία ειδικής διαχείρισης είναι οι Ε.2042/2020 , Ε. 2168/2021 και Ο Δ.ΕΙΣΠΡ. ΕΠΙΣΤΡ.Ε 1094529 ΕΞ 2021/27-10-2022 του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.).

6. `Αρθρο όγδοο «Ρυθμίσεις για τις πολιτικές δίκες»

Με την παράγραφο 1 του άρθρου όγδοου προβλέπεται – με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου – ότι το χρονικό διάστημα από τις 25 Ιανουαρίου 2022 έως και τις 28 Ιανουαρίου 2022, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία δικαστηρίων και εισαγγελιών λόγω ανωτέρας βίας δυνάμει των υπ΄ αρ. 4034 /24.1.2022 (Β΄ 186) και 4035 /26.1.2022 (Β΄ 190) αποφάσεων του Υπουργού Δικαιοσύνης, δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων ενώπιον δικαστηρίων και συναφών εξωδίκων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων που έχουν την έδρα ή κατοικία τους στις περιοχές των ανωτέρω αποφάσεων, καθώς και στις προθεσμίες παραγραφής των συναφών αξιώσεων.

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι οι κάθε είδους πλειστηριασμοί, με εξαίρεση τους πλειστηριασμούς πραγμάτων που υπόκεινται σε φθορά, που έχουν προσδιορισθεί να διενεργηθούν το χρονικό διάστημα από τις 2 Φεβρουαρίου 2022 έως και τις 18 Φεβρουαρίου 2022 ενώπιον υπαλλήλων πλειστηριασμών που εδρεύουν στις περιοχές των αποφάσεων της παρ. 1 του ιδίου άρθρου δε διενεργούνται και επαναλαμβάνονται την έβδομη ημέρα από την αρχικώς προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής τους, εφαρμοζομένης της διαδικασίας της παρ. 2 του άρθρου 966 ΚΠολΔ.

Επισημαίνεται ότι με την υπ΄ αριθμ. 4034/24-1-2022 (Β΄ 186) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης ανεστάλη για την 25η και 26η Ιανουαρίου 2022 η λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου των Περιφερειακών Ενοτήτων Βοιωτίας και Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ενώ με την υπ΄ αριθμ. 4035/26.1.2022 (Β΄ 190) απόφαση του ανωτέρω Υπουργού ανεστάλη για την 27η και 28η Ιανουαρίου 2022 η λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών των Περιφερειών Αττικής και Κρήτης.

7. `Αρθρο ενδέκατο ««Εναρξη ισχύος»

Με το άρθρο ενδέκατο ορίζεται ότι η ισχύς της Π.Ν.Π., η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά την παρ. 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 29.01.2022, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της.

 

 

Πηγή:e-forologia.gr