Καθεστώς ασφάλισης ξεναγών και προσδιορισμός ημερών ασφάλισης

 

Σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή απάντησε το Υπ.Εργασίας σχετικά με  τον υπολογισμό και την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ξεναγών και συγκεκριμένα με την διάταξη του άρθρου 10 του νομοσχεδίου που βρίσκεται προς ψήφιση στη Βουλή.

Η απάντηση του Υπ.εργασίας

Με τις διατάξεις του νόμου 710/1977 οι ξεναγοί υπήχθησαν σε ειδικό καθεστώς ασφάλισης, αφού δεν ήταν δυνατόν, λόγω της φύσης της εργασίας τους (απασχόληση σε μη σταθερούς εργοδότες, απασχόληση σε περισσοτέρους από τρεις εργοδότες την ίδια μέρα, απασχόληση σε μεμονωμένους περιηγητές, ξενάγηση σχολείων – δημοσίων υπηρεσιών κ.λπ.), να ασφαλιστούν με άλλο τρόπο στο πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Λόγω των ανωτέρω ιδιαίτερων συνθηκών απασχόλησης, οι ξεναγοί, μεταξύ άλλων κατηγοριών εργοδοτών και επαγγελμάτων, εξαιρέθηκαν προσωρινά από την πανελλαδική εφαρμογή του θεσμού της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από 1/1/2002 σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2972/2001.

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενιαίων κανόνων ασφάλισης για τους μισθωτούς μετά την ισχύ του νόμου 4387/2016, η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου μας, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, προχώρησε στην κατάρτιση νομοθετικής ρύθμισης προκειμένου οι ξεναγοί να ενταχθούν στο θεσμό της ΑΠΔ.

Η σχετική ρύθμιση έχει περιληφθεί ως άρθρο 10 στο σχέδιο νόμου «Εξορθολογισμός ασφαλιστικής και συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και άλλες διατάξεις».

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται τα θέματα ασφάλισης και ασφαλιστικών εισφορών των ξεναγών ώστε να είναι δυνατή η απεικόνιση της ασφάλισής τους μέσω της ΑΠΔ, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τις λοιπές κατηγορίες μισθωτών, για τους οποίους υπάρχει υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος του ξεναγού, προτείνεται ο προσδιορισμός των ημερών ασφάλισης τους να γίνεται αρχικά, ανά μηνιαία μισθολογική περίοδο απασχόλησης, με βάση τις αποδοχές της περιόδου αυτής και να μην μπορούν αυτές να ξεπερνούν τις 25 ημέρες ασφάλισης.
Σε δεύτερη φάση, να διενεργείται ετήσια εκκαθάριση και τελικά οι ημέρες ασφάλισης για το σύνολο του έτους να προκύπτουν από το πηλίκο της διαίρεσης των ετήσιων αποδοχών του έτους δια του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη της 31ης Δεκεμβρίου εκάστου έτους, και να μην μπορούν να ξεπερνούν τις 300 ημέρες ασφάλισης.

Με βάση τον ως άνω διπλό υπολογισμό των ημερών ασφάλισης, διασφαλίζεται ότι οι ξεναγοί με ετήσιες αποδοχές ίσες ή υψηλότερες του κατώτατου ημερομίσθιου εργατοτεχνίτη, αναγόμενο σε ετήσια βάση, θα έχουν 300 ημέρες ασφάλισης, ανεξάρτητα από την πραγματική κατανομή αυτών μεταξύ των μηνιαίων μισθολογικών περιόδων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Π. ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ

———–

Τι προβλέπει το άρθρο 10 του νομοσχεδίου :

Άρθρο 10
Υπολογισμός και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ξεναγών μέσω Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης – Αντικατάσταση άρθρων 6 και 7 ν. 710/1977

1. Το άρθρο 6 του ν. 710/1977 (Α’ 283), περί κοινωνικής ασφάλισης των ξεναγών, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ασκούντες το επάγγελμα του ξεναγού κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου (ξεναγοί) υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη (παροχές σε είδος και σε χρήμα) και στην ασφάλιση, κατά περίπτωση, του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) για επικουρική ασφάλιση. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του πρώην Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και, κατά περίπτωση, του πρώην Ε.Τ.Ε.Α.Μ. ή του Τ.Ε.Κ.Α..
2. Για την ασφάλιση των ξεναγών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και στο Τ.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με την παρ. 1, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 85) και το άρθρο 31 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), καθώς και οι εισφορές του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88).
3. Ως εργοδότες του ξεναγού θεωρούνται οι επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων, οι λοιπές επιχειρήσεις, το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. που απασχολούν τον ξεναγό. Όταν ο ξεναγός παρέχει υπηρεσίες σε μεμονωμένους περιηγητές ή σε εν γένει φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο προηγούμενο εδάφιο, απογράφεται ο ίδιος ως εργοδότης στο Ενιαίο Μητρώο Εργοδοτών του e-Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 7 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης (υπό στοιχεία Αριθ. Φ21/544/ 28.3.2002 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Β’ 414) για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και υπέχει τις αντίστοιχες υποχρεώσεις.
4. Οι ξεναγοί οφείλουν, για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία σχετική με το επάγγελμά τους, να εκδίδουν, από διπλότυπο μη θεωρημένο, απόδειξη πληρωμής, της οποίας αντίγραφο παραδίδουν στον εργοδότη τους ή διατηρούν οι ίδιοι, όταν υπέχουν τις υποχρεώσεις των εργοδοτών σύμφωνα με την παρ. 3, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα από την απασχόλησή τους. Οι ξεναγοί και οι εργοδότες τους οφείλουν να διατηρούν αντίγραφο των αποδείξεων πληρωμής για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών. Οι μηνιαίες αποδοχές των ξεναγών προκύπτουν από τις αποδείξεις πληρωμής που εκδίδουν κατά τη διάρκεια κάθε μηνιαίας μισθολογικής περιόδου απασχόλησης.
5. Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των μηνιαίων αποδοχών των ξεναγών, όπως αυτές προκύπτουν σύμφωνα με την παρ. 4. Ως προς το ανώτατο όριο μηνιαίων ασφαλιστέων αποδοχών ο σχετικός έλεγχος διενεργείται σε ετήσια βάση σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 7. Τα δώρα λόγω εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές αυτοτελώς μέχρι του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών μισθωτού της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016.
6. Η προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τον ξεναγό και η εργοδοτική εισφορά, όπου τέτοια προβλέπεται, βαρύνει τον εργοδότη του. Υπόχρεος για την παρακράτηση της εισφοράς ασφαλισμένου και την καταβολή αυτής καθώς και της εργοδοτικής εισφοράς στον e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι ο εργοδότης του πρώτου και δευτέρου εδαφίου της παρ. 3, κατά περίπτωση. Κάθε εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει Α.Π.Δ. σύμφωνα με τα άρθρα 1 έως 7 του ν. 2972/2001 (Α’ 291) και τα άρθρα 15 έως 36 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.. Οι ως άνω ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται εντός των προθεσμιών του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179).
7. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ. ή σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών:
α. επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή λόγω εκπρόθεσμης καταβολής,
β. επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. διοικητικές ή άλλες κυρώσεις,
γ. λαμβάνονται σε βάρος των υπόχρεων εργοδοτών όλα τα μέτρα για την είσπραξη ασφαλιστικών οφειλών.».

2. Το άρθρο 7 του ν. 710/1977, περί όρων και προϋποθέσεων για κατάταξη των ξεναγών σε ασφαλιστικές κλάσεις, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ημέρες ασφάλισης των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 6 υπολογίζονται ανά μηνιαία μισθολογική περίοδο απασχόλησης και προκύπτουν από το πηλίκο της διαίρεσης των μηνιαίων αποδοχών της παρ. 4 του άρθρου 6 δια του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη, το οποίο ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Οι ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν δεν μπορεί ανά μηνιαία μισθολογική περίοδο απασχόλησης να υπερβαίνουν τις εικοσιπέντε (25).
2. Μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους διενεργείται ετήσια εκκαθάριση του ατομικού λογαριασμού των ξεναγών για τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού ημερών ασφάλισης του προηγούμενου έτους. Ο συνολικός αριθμός ημερών ασφάλισης του προηγούμενου έτους προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης των ετήσιων αποδοχών του προηγούμενου έτους δια του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη, το οποίο ισχύει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Εάν από την εκκαθάριση προκύπτουν ημέρες ασφάλισης επιπλέον εκείνων που έχουν προσδιοριστεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 1, οι επιπλέον ημέρες ασφάλισης δεν ανάγονται σε ημερολογιακό μήνα απασχόλησης, αλλά εγγράφονται στο ετήσιο σύνολο ημερών ασφάλισης του ατομικού λογαριασμού ασφάλισης των ξεναγών. Το ετήσιο σύνολο ημερών ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριακόσιες (300).
3. Οι ετήσιες αποδοχές της παρ. 2 προκύπτουν για κάθε έτος από το άθροισμα όλων των μηνιαίων αποδοχών της παρ. 4 του άρθρου 6 εκείνου του έτους. Το άθροισμα αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α’ 85). Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου που τυχόν έχουν καταβληθεί για ετήσιες αποδοχές που υπερβαίνουν το ανώτατο αυτό όριο επιστρέφονται στους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου.».

3. Οι παρ. 1 και 2 έχουν εφαρμογή για περιόδους απασχόλησης από 1η.1.2023.

4. Η περ. δ) της παρ. 3 του άρθρου 15 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Β’414), τροποποιείται ώστε να προβλεφθεί καταληκτική προθεσμία ως προς την προσωρινή εξαίρεση των ξεναγών από την υποχρέωση να υποβάλουν και να διαφυλάσσουν Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:
«δ) Οι ξεναγοί για μισθολογικές περιόδους έως 31.12.2022.».

Πηγή: taxheaven.gr