Καταβολή δόσεων φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2022. Έκπτωση εφάπαξ καταβολής

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου “Πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και άλλες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις, προστασία των συντάξεων από τον πληθωρισμό και άλλες διατάξεις για τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας” ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 2 της τροπολογίας προβλέπεται ότι:

  • η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών  οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 πραγματοποιείται  σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις
  • η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους  2022 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την  τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών
  • Η καταβολή του φόρου, που  προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και  νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες  δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των  πέντε (5) επόμενων μηνών.
  • Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 31η Ιουλίου 2023, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) στις δηλώσεις φυσικών προσώπων.

Παρατίθεται ακολούθως στο σύνολό του το άρθρο 2 της τροπολογίας:

Άρθρο 2

Ρυθμίσεις καταβολής δόσεων για τον φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022 –  Προσθήκη παρ. 85 και 86 στο άρθρο 72 ν. 4172/2013  

Στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) προστίθενται παρ.  85 και 86, ως εξής:

«85. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών  οντοτήτων για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022, με εξαίρεση τα νομικά πρόσωπα  και τις νομικές οντότητες, που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση, πραγματοποιείται  σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την  τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  της δήλωσης, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 68 και οι υπόλοιπες επτά (7) μέχρι την  τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών.

86. Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους  2022 πραγματοποιείται σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη  καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την  τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά (7) επόμενων μηνών. Η καταβολή του φόρου, που  προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και  νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες  δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των  πέντε (5) επόμενων μηνών. Όταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την 31η Ιουλίου 2023, παρέχεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%). Η παρούσα δεν καταλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος του άρθρου 5Β.».

Περαιτέρω, με το άρθρο 1 της τροπολογίας ρυθμίζεται το ζήτημα της φορολόγησης των αποζημιώσεων και συντάξεων Ευρωβουλευτών της Ελλάδας. Ειδικότερα, με το άρθρο αυτό θεσπίζεται ειδική διάταξη τυπικού νόμου για την υπαγωγή της αποζημίωσης που λαμβάνουν οι Έλληνες Ευρωβουλευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε φόρο εισοδήματος, ως εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 431/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επιπλέον, με το άρθρο 4 της τροπολογίας αντικαθίσταται η περ. ιη’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, αναφορικά με την απαλλαγή της παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις περ. δ’, θ’, ιβ’, ιδ’, ιε’ και ιστ’ της παραγράφου αυτής, με την ευκαιρία εκδηλώσεων που οργανώνονται από αυτά για την οικονομική τους ενίσχυση, και οι οποίες οργανώνονται προς αποκλειστικό όφελός τους, επιδιώκεται η ομοιόμορφη εφαρμογή της απαλλαγής αυτής και για τις δηλωθείσες εγκαταστάσεις ανά την επικράτεια των προσώπων που αναφέρονται στις περ. θ’, ιδ’ , ιε’ και ιστ’ της παρ. αυτής υπό τις ίδιους όρους, δηλαδή η απαλλαγή των εκδηλώσεων να μην υπερβαίνει τις τέσσερις (4) εκδηλώσεις κατ’ έτος, κατόπιν σχετικής υπεύθυνης δήλωσης προς την αρμόδια Φορολογική Αρχή τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκδήλωση. Περαιτέρω, με την εν λόγω ρύθμιση γίνεται απαλοιφή του ορίου του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ ανά έτος, αφού το ποσό αυτό δεν επαρκούσε για τα πρόσωπα που επιτελούν κοινωνικό σκοπό και έχουν πανελλήνια δράση, χωρίς, ωστόσο, να διαθέτουν άλλες εγκαταστάσεις ανά την επικράτεια.

Με το άρθρο 12 της τροπολογίας προτείνονται διατάξεις για το παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών (“Το καλάθι των νονών”) με στόχο τη διασφάλιση προσιτών προϊόντων παιχνιδιών κατά τη διάρκεια της περιόδου πριν από το Πάσχα.

Τέλος, με τα άρθρα 13 και 14 της τροπολογίας, επιδιώκεται η οικονομική στήριξη: 

  • των επιχειρήσεων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου,
  • των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας,
  • των ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών, και
  • των πρακτορείων εφημερίδων και περιοδικών.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα, οι όροι και οι προϋποθέσεις των οποίων προσδιορίζονται κατά τρόπο  αντικειμενικό και αξιοκρατικό με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του υπουργού στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Επίσης, ειδικώς για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων, περιοδικού και ηλεκτρονικού τύπου, προαπαιτούμενο συμμετοχής τους στα εν λόγω προγράμματα είναι η διατύπωση απλής γνώμης από την Επιτροπή του άρθρου 25 του v. 5005/2022 (Α’236). Επίσης, εισάγονται ρυθμίσεις για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων που υφίστανται οι δικαιούχοι της ρύθμισης, καθώς και τη στήριξη της εύρυθμης λειτουργίας τους σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας.

Διαβάστε αναλυτικά την τροπολογία, όπως κατατέθηκε ακολούθως:

Πηγή: forin.gr