ΦΠΑ ηλεκτρονικού εμπορίου: Νέες διευκρινίσεις ΑΑΔΕ – Στοιχεία γραπτής δήλωσης αγοραστή – Αλυσιδωτές συναλλαγές

Με την εγκύκλιο 2079/2022 επέρχονται αλλαγές στην Ε. 2019/2022 με σκοπό αφενός την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του Εκτ. Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1912, σχετικά με τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εμπεριέχει η γραπτή δήλωση του αγοραστή, την οποία έχει στην κατοχή του ο πωλητής των αγαθών, στην περίπτωση που την ευθύνη της μεταφοράς αναλαμβάνει ο αγοραστής και αφετέρου την επικαιροποίηση ενός παραδείγματος στις αλυσιδωτές συναλλαγές, το οποίο αντανακλά τις μεταβολές που έχουν επέλθει από την 1.7.2021 στις διατάξεις για τον ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Αφορά τους υποκείμενους στον φόρο που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, τριγωνικές ή αλυσιδωτές συναλλαγές ή διαχειρίζονται αποθέματα στη διάθεση συγκεκριμένου αποκτώντος

Σε συνέχεια της εγκυκλίου Ε.2019/2022 του Διοικητή της ΑΑΔΕ και με γνώμονα αφενός την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του Εκτ. Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1912 και αφετέρου την επικαιροποίηση παραδείγματος στις αλυσιδωτές συναλλαγές, προκειμένου να συνάδει με τις νέες διατάξεις του ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο ν. 4818/2021, με τη νέα εγκύκλιο Ε.2079/2022 παρέχονται οι ακόλουθες πρόσθετες διευκρινίσεις:

1) Η φράση «στην περίπτωση παράδοσης μέσω μεταφορικού μέσου, τον αριθμό αναγνώρισης αυτού» που αναφέρεται στην παράγραφο β’ με τίτλο «Άρθρο 45α του Εκτ. Κανονισμού 282/11» του κεφαλαίου Δ’, με τίτλο «Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ», της εγκυκλίου Ε.2019/2022, και η οποία (φράση) αφορά το πέμπτο από τα στοιχεία της γραπτής δήλωσης του αποκτώντα (αγοραστή) την οποία έχει στην κατοχή του ο πωλητής των αγαθών, στην περίπτωση όπου την ευθύνη της μεταφοράς αναλαμβάνει ο αγοραστής, αντικαθίσταται ως εξής:
«στην περίπτωση παράδοσης μεταφορικού μέσου, τον αριθμό αναγνώρισης του μεταφορικού μέσου»

2) Σε συνέχεια της έκδοσης του ν. 4818/2021, με τον οποίο ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία διατάξεις των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 αναφορικά με υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΦΠΑ για ενδοκοινοτικές εξ’ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών προς μη υποκείμενους εντός της ΕΕ, και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 4 αυτού, αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο του Παραδείγματος 4 της παρ. δ με τίτλο «Αλληλεπίδραση με την απλούστευση για τις «τριγωνικές» συναλλαγές» του κεφαλαίου Β’ «ΑΛΥΣΙΔΩΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ», ως εξής:
«Η παράδοση από την «Α» προς τη «Β» θα συνιστά εγχώρια συναλλαγή φορολογητέα στην Ισπανία. Η παράδοση από τη «Β» προς τον Έλληνα τελικό καταναλωτή «Γ» θα χαρακτηριστεί ως «πώληση από απόσταση» φορολογητέα στην Ελλάδα (κ-μ προορισμού/κατανάλωσης), υπό τις προϋποθέσεις και το ισχύον όριο πωλήσεων (παράγραφος 5 του άρθρου 13 σε συνδυασμό με το άρθρο 14α του Κώδικα ΦΠΑ).»

 

Πηγή: Taxheaven.gr