ΦΠΑ: Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις για τη βελτίωση της είσπραξης των εσόδων και τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων

Η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση επισκόπησης της διαχείρισης του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στην ΕΕ, η οποία περιέχει σειρά συστάσεων που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την είσπραξη των εσόδων από τον ΦΠΑ, τις διαδικασίες είσπραξης και τις διαδικασίες ελέγχου.

Η δίκαιη και αποτελεσματική φορολόγηση είναι ουσιαστικής σημασίας, καθώς η ΕΕ και η παγκόσμια κοινότητα επιδιώκουν να ανακάμψουν από τις συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού. Ειδικότερα, ο ΦΠΑ αντιπροσωπεύει περίπου το 7% του ΑΕΠ της ΕΕ και αποτελεί μία από τις κύριες πηγές εσόδων των κρατών μελών. Ωστόσο, η απώλεια εσόδων από τον ΦΠΑ —134 δισ. ευρώ το 2019 — εξακολουθεί να αποτελεί μείζον πρόβλημα. Κάνοντας μια επισκόπηση των υφιστάμενων πρακτικών όσον αφορά τον ΦΠΑ στις χώρες της ΕΕ, η σημερινή έκθεση επισημαίνει τις εμπειρίες και τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση διοικητικών ζητημάτων.

Ειδικότερα, η σημερινή έκθεση συνιστά την ψηφιοποίηση της εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ και της διαχείρισης του ΦΠΑ, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρτου εργασίας των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η έκθεση επισημαίνει τις στρατηγικές που θα μπορούσαν να υιοθετήσουν οι φορολογικές διοικήσεις στην εσωτερική τους οργάνωση και τονίζει τη σημασία της αλληλεπίδρασης με τους φορολογούμενους, η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει τις διαδικασίες τόσο για τις φορολογικές αρχές όσο και για τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή υποβάλλει ανά τριετία στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ, τον προσδιορισμό και την είσπραξη του ΦΠΑ και τις διαδικασίες ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1553/89 του Συμβουλίου.

Ορισμένες από τις συστάσεις
– Ενημέρωση των φορολογουμένων στο Διαδίκτυο σχετικά με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τον ΦΠΑ και πρόβλεψη ηλεκτρονικής εγγραφής.
-Βελτίωση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ φορολογικών διοικήσεων και άλλων εθνικών φορέων
-Διατήρηση βάσης δεδομένων ΦΠΑ.

-Διεξαγωγή επαληθεύσεων και συστηματικοί έλεγχοι βασισμένοι σε δείκτες κινδύνου (risk indicators)

-Θέσπιση διαδικασιών για τον εντοπισμό φορολογουμένων που αποτυγχάνουν να εγγραφούν και εστίαση στους
συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς με σημαντικό αριθμό μη εγγεγραμμένων επιχειρήσεων
-Ενσωμάτωση διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου στη διαδικασία εγγραφής
-Σύνδεση του πληροφοριακού συστήματος καταχώρισης πληροφορικής με άλλα υποσυστήματα της φορολογικής διοίκησης, όπως η κατάθεση και πληρωμή, η είσπραξη και ο έλεγχος.
-Επιτρέψτε στους υπόχρεους ΦΠΑ να έχουν πρόσβαση, να οπτικοποιούν και να τροποποιούν τα σχετικά με τον ΦΠΑ δεδομένα τους μέσω μιας ασφαλούς διαδικτυακής σύνδεσης.
-Σχεδιάστε ένα σύστημα κυρώσεων σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ και μη έγκαιρης πληρωμής, έχοντας υπόψη δύο βασικές αρχές: απλότητα και αναλογικότητα.
-Θέστε σε εφαρμογή μια επαρκή διαδικασία εσωτερικού ελέγχου για το λογιστικό σύστημα, ώστε να διασφαλιστεί η ευθυγράμμιση με τη φορολογική νομοθεσία και τα λογιστικά πρότυπα.

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr