Έξυπνη Μεταποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σκοπός της δράσης

Σκοπός της δράσης “Έξυπνη Μεταποίηση” είναι να υποστηρίξει πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να ενισχύσουν την τεχνολογική τους υποδομή και να αναβαθμίσουν τον κατασκευαστικό τους εξοπλισμο με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης ορίζονται οι μικρές, οι πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της πρόσκλησης.

Ειδικότερα:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις και, οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης, ήτοι 27/09/2022.

Για τις ανάγκες της Δράσης ως ημερομηνία σύστασης / ίδρυσης μιας επιχείρησης νοείται η ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας, όπως αυτή καταγράφεται στη σχετική Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας της οικείας ΔΟΥ.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και, ατομικές επιχειρήσεις

Το επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να είναι συμβατό με τον μοντέλο Industry 4.0. και να πληρεί τουλάχιστον ένα από τους ακόλουθους στόχους:

 • Τεχνητή Νοημοσύνη και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων.
 • Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης
 • Ρομποτική για αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής.

Προϋπολογισμός και Ποσοστά Ενίσχυσης

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 250.000€ έως και 6.000.000€

Το Ποσοστό ενίσχυσης της δράσης καθορίζεται ανάλογα με την περιφέρεια επένδυσης, ενδεικτικά ορίζονται παρακάτω:

 • Μικρές- Πολύ Μικρές από 35% έως 75%
 • Μεσαίες από 25% έως 70%

Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο πλαίσιο του προγράμματος τα Ε/Σ μπορούν να κάνουν τις παρακάτω δαπάνες:

 • Μηχανολογικό εξοπλισμό,
 • Κτιριακές εγκαταστάσεις έως 20%,
 • Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών, έως 40%, για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως π.χ. οι υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G,
 • Δαπάνες εξοπλισμού εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου, έως 30%
 • Δαπάνες ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, έως 20%
 • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών, έως 10%, για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0
 • Εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού, έως 10%, στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0.

Υποβολές Αιτήσεων από 23/11/2022 έως 23/01/2023

 

 

 

Πηγή:result.gr