Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα-Καινοτομία «Πράσινη μετάβαση»

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία
Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

Εντός Νοεμβρίου αναμένεται να προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία «Πράσινη Μετάβαση» με προϋπολογισμό ύψους 700 εκατ. ευρώ.

Δράση

Αποσκοπεί στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των ΜμΕ της χώρας και ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει των δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης,κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο διακριτές δράσεις.

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ: Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου 200.000 έως και 1.000.000 ευρώ.

Δράση 2 – Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ: Αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

Ένταση Ενίσχυσης – Ποσοστό Επιδότησης

Η ένταση ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει σε 40% του ενισχυόμενου προϋπολογισμού και μέρος αυτής μπορεί να καταβληθεί προκαταβολικά κατόπιν προσκόμισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων τους θα παρέχεται στις επιχειρήσεις προσθετή ενίσχυση ποσοστού 10% εφόσον υλοποίησαν δαπάνες Πράσινης Μετάβασης σε ποσοστό τουλάχιστον 25% του τελικά πιστοποιουμένου και ενισχυόμενου επενδυτικού κόστους του έργου τους.

Διάρκεια

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι 6 βασικές επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

 1. Κτήρια, εγκατάστασης και περιβάλλον χώρος, που περιλαμβάνουν κάθε μορφής εργασίες που συμβάλουν αποκλειστικά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων.
 2. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων συγχρόνων μηχανήματων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητας της.
 3. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος
 4. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας/προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα.
 5. Πιστοποίηση προϊόντων ,υπηρεσιών και διαδικασιών, σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα , καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρώ ή και εκτός Ε.Ε.

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για:

 • Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού
 • Τεχνικές μελέτες
 • Ψηφιακή προβολή
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Υπηρεσίες σύμβουλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Έμμεσες δαπάνες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και τις προϋποθέσεις απευθυνθείτε στους συνεργάτες μας.

τηλ : 2421313954

email : [email protected]