Ενίσχυση εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών, τηλεόρασης – ΕΔΟΕΑΠ: Υποβολή αίτησης έως την Παρασκευή 3 Ιουνίου

ΘΕΜΑ:  Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών, του περιοδικού τύπου και των επιχειρήσεων ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, σε ότι αφορά την μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος)

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΖΙΡΟΣ) ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΜΕ και συγκεκριμένα:

Α) ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 και επιπλέον

Β) ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΑΠΟ 2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 2020, για όσους δεν είχαν υπαχθεί στο πρόγραμμα χρηματοδότησης το έτος 2021, με βάση την ΚΥΑ 165/29.7.2021 (ΦΕΚ Β΄ 3449), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1. ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης έντυπων εφημερίδων και περιοδικών πανελλήνιας κυκλοφορίας,
2. ιδιωτικές επιχειρήσεις εντύπων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών
3. ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης
4. ραδιοφωνικούς σταθμούς
5. ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης

Σας κοινοποιούμε την ΚΥΑ αριθμ. 81/24-05-2022 (ΦΕΚ 2568/24.5.2022/Τεύχος Β’), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται χρηματοδότηση  για τη μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος) των εργοδοτών ΕΔΟΕΑΠ και οι οποίοι ως ΜΜΕ ανήκουν σε μία από τις παραπάνω 5 κατηγορίες, όπως αναφέρονται στο θέμα της παρούσας ανακοίνωσης και συγκεκριμένα α) για το έτος 2021, β) για τα έτη από 2017 έως και 2020, για όσους δεν είχαν υπαχθεί στο Πρόγραμμα χρηματοδότησης το έτος 2021, βάσει της ΚΥΑ 165/29.07.2021 (ΦΕΚ Β΄3449), ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Συνεπώς οι εργοδότες ΕΔΟΕΑΠ, οι οποίοι ανήκουν στις παραπάνω 5 κατηγορίες ΜΜΕ, θα πρέπει έως την Παρασκευή 3/6/2022 (αποκλειστική προθεσμία) να υποβάλουν σχετική αίτηση ακολουθώντας απαρέγκλιτα την παρακάτω διαδικασία:

1. Υποβολή αίτησης με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, με θέμα “ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ”, όπου θα ζητείται η υπαγωγή της εταιρείας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Στην αίτηση να αναφέρεται ευκρινώς η επωνυμία της εταιρείας, ο διακριτός τίτλος (ονομασία) του ΜΜΕ, το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ. της, ο αριθμός ΓΕΜΗ, το IBAN του λογαριασμού του δικαιούχου, η κατηγορία του ΜΜΕ (σύμφωνα με τις 5 κατηγορίες που αναγράφονται παραπάνω), καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο και πλήρη διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα).

2. Συνημμένα στην προαναφερόμενη αίτηση θα υποβάλλονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της εν λόγω ΚΥΑ , όπως ακριβώς αναφέρονται και περιγράφονται. Για διευκόλυνση σας παραθέτουμε γενικές κατευθύνσεις για τα εν λόγω δικαιολογητικά.

3. Σε περίπτωση που δικαιούχος εργοδότης του συγκεκριμένου προγράμματος  δραστηριοποιείται με ενιαίο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε περισσότερες της μίας κατηγορίας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εκ των οποίων κάποιες κατηγορίες εντάσσονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης και κάποιες όχι, και έχει εν τω μεταξύ δηλώσει ενιαία στον ΕΔΟΕΑΠ την  μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος) και όχι ανά κατηγορία Μέσου, οφείλει να υποβάλει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπου να επιμερίζει το ποσό της εν λόγω εισφοράς, που έχει υποβάλει, ανά κατηγορία Μέσου (π.χ. αν εργοδότης ΕΔΟΕΑΠ (τηλεόραση εθνικής εμβέλειας) με το ίδιο ΑΦΜ υπέβαλε ενιαία και μηνιαίως το ποσοστό 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών και για την τηλεόραση αλλά και για την ιστοσελίδα και ραδιόφωνο της εταιρείας, θα πρέπει στην υπεύθυνη δήλωση να αναφέρει το υποβληθέν ποσό ανά έτος  ξεχωριστά για την τηλεόραση και ξεχωριστά για την ιστοσελίδα και ραδιόφωνο της εταιρείας). Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε ο συγκεκριμένος δικαιούχος θα ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την κάλυψη ποσοστού 20% της εν λόγω εισφοράς για τα αντίστοιχα ως άνω χρονικά διαστήματα.

4. Στη συνέχεια η αίτηση, μαζί με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον ΕΔΟΕΑΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας αλλά και προκειμένου να υλοποιηθεί εγκαίρως το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης, παρακαλούμε όπως τηρηθούν απαρέγκλιτα τα παραπάνω αναφερόμενα.

Συνημμένα έγγραφα για συμπλήρωση:

1. Αίτηση για τη χρηματοδότηση περιόδου 12/2017-12/2021  ή αίτηση για τη χρηματοδότηση έτους 2021 (για όσους ήδη χρηματοδοτήθηκαν για την περίοδο 12/2017-12/2021)
2. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου για την ακρίβεια των δικαιολογητικών
3. Πίνακες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, παράγραφοι 2α και 2β – υπογεγραμμένοι από το νόμιμο εκπρόσωπο
4. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, παράγραφοι 2γ έως 2θ
5. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου για την δήλωση του λογαριασμού (IBAN) της Τράπεζας
6. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου για τα στοιχεία του ιδιοκτήτη, του εκδότη και του Διευθυντή της επιχείρησης – άρθρο 6, παράγραφος 1i

Τονίζεται  η αποστολή όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 6 της εν λόγω ΚΥΑ.

Παρακαλούμε όπως όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις να έχουν θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, είτε ηλεκτρονικά (gov.gr) είτε από ΚΕΠ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264340, 2107264318, 2107264371, 2107264369, 2107264378 και 2107264370.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr