Ενιαίο πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας (φορολογικής και ασφαλιστικής) μέσω gov.gr – Ρυθμίσεις για το εθνικό κτηματολόγιο

Με όσα προτείνονται στο άρθρο 22 του νέου νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης διαμέσου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και προϋποθέσεις.
Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ασφαλιστικής ενημερότητας (ν. 4174/2013 και ν. 4611/2019) και γίνεται αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. (άρθρο 22)

Αιτιολογική έκθεση

Με το άρθρο 22 προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π. – gov.gr), που περιλαμβάνει τα στοιχεία τόσο της φορολογικής όσο και της ασφαλιστικής ενημερότητας του αιτούντος, είναι έγκυρο για κάθε προβλεπόμενη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από φορείς του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, όπου κατά νόμο απαιτείται.

Άρθρο 22
Πιστοποιητικό οικονομικής ενημερότητας

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δύναται να αιτηθεί, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), την έκδοση ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας. Το πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του αποδεικτικού ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [ν. 4174/2013, (Α’ 170)] και του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και φέρει τα χαρακτηριστικά της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) ως έγγραφο που εκδίδεται μέσω της ΕΨΠ.

2. Το πιστοποιητικό εκδίδεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και του άρθρου 24 του ν. 4611/2019. Θεωρείται έγκυρο για κάθε νόμιμη χρήση και γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα δικαστήρια όλων των βαθμών και τις εισαγγελίες όλης της χώρας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020, όταν είναι κατά νόμο υποχρεωτική η προσκόμιση των ανωτέρω αποδεικτικών ενημερότητας.

3. Για την έκδοση του πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας η πλατφόρμα αντλεί μέσω διαλειτουργικότητας τα αναγκαία δεδομένα από το πληροφοριακό σύστημα φορολογικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και το πληροφοριακό σύστημα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διασφαλίζονται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με τα άρθρα 84 του ν. 4727/2020 και 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

Με το νομοσχέδιο εισάγονται επίσης ρυθμίσεις για την ένταξη των περιοχών, στις οποίες η δημοσιότητα των εμπραγμάτων σχέσεων επί ακινήτων διέπεται από τις διατάξεις του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου (ΚΔ 132/1929), στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου που υποστηρίζεται από το ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Φορέας).

Επίσης εισάγονται και διατάξεις για την διασύνδεση ληξιαρχείων και του Ελληνικού Κτηματολογίου (Φορέας) καθώς και λοιπά συναφή με την καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα, καθώς και διάταξη για το σύμφωνο συμβίωσης .

Αναλυτικά :

1.α. Καθορίζεται η διαδικασία προσαρμογής των τηρουμένων στα Κτηματολογικά Γραφεία Ρόδου και Κω-Λέρου νομικών, χωρικών και τεχνικών πληροφοριών στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου.

β. Ανατίθενται από τον Φορέα σε τρίτους οι αναγκαίες, για την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή, νομικές και τεχνικές εργασίες (ενημέρωση κτηματολογικών μερίδων, καταχωρίσεις στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου, κοινοποιήσεις στους ενδιαφερόμενους κ.λπ.).

γ. Προσδιορίζονται οι αρχές που διέπουν τη διαδικασία προσαρμογής και εξειδικεύονται οι επιμέρους απαιτούμενες ενέργειες (συλλογή στοιχείων, ανάρτηση δεδομένων προσαρμογής, διόρθωση προδήλων σφαλμάτων, αναμόρφωση αρχείων, ηλεκτρονική επεξεργασία των στοιχείων μετά την ολοκλήρωση της μετάπτωσης των περιοχών στο Εθνικό Κτηματολόγιο). Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι:

– Κατά την εκτέλεση των εργασιών προσαρμογής, οι υπηρεσίες των Κτηματολογικών Γραφείων Ρόδου και Κω-Λέρου εξακολουθούν να διεκπεραιώνουν τα αιτήματα καταχώρισης, ενημερώνουν δε τους διενεργούντες τη διαδικασία προσαρμογής.

– Όλες οι έννομες συνέπειες που προέκυψαν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος του Κτηματολογικού Κανονισμού Δωδεκανήσου διατηρούνται.

– Ακίνητα που και μετά την αναμόρφωση συνεχίζουν να φέρουν την ένδειξη «άγνωστος ιδιοκτήτης» καταχωρίζονται ως ιδιοκτησία του ελληνικού Δημοσίου.(άρθρα 1 – 10)

2. Η κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού στην Περιφερειακή Υπηρεσία του Κτηματολογικού Γραφείου Δωδεκανήσου και στο Υποκατάστημα Κω του Φορέα διενεργείται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Φορέα, ενώ μέχρι την πλήρωση όλων των θέσεων επιτρέπεται:

– η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών, κατά τη διαδικασία του άρθρου 162 του ν.4483/2017 (προκήρυξη θέσεων εκτός Π.Υ.Σ., έλεγχος νομιμότητας από το Α.Σ.Ε.Π., έκδοση κ.υ.α.),

–   η διενέργεια αποσπάσεων εντός του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν.4440/2016).   (άρθρο 11)

ΜΕΡΟΣ Β’

1. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διασύνδεση ληξιαρχείων και του Ελληνικού Κτηματολογίου (Φορέας) καθώς και λοιπά συναφή με την καταχώριση αγωγών και αιτήσεων στα κτηματολογικά φύλλα, θέματα.

Ειδικότερα:

α. Θεσπίζεται ηλεκτρονικό σύστημα αυτοματοποιημένης διασύνδεσης των ληξιαρχείων και ληξιάρχων του ν.344/1976 και του Φορέα, για την πρόσβαση των κτηματολογικών γραφείων και λοιπών υπηρεσιακών μονάδων αυτού στις διαδικτυακές υπηρεσίες και στα δεδομένα του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών, με σκοπό την αυτόματη ηλεκτρονική ενημέρωση των κτηματολογικών φύλλων με τα στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων θανάτου προσώπων, φερόμενων ως δικαιούχων σε κτηματολογική εγγραφή.

β. Εισάγεται η υποχρέωση των διαδόχων αποβιώσαντος προσώπου, που έχει καταχωριστεί κατά τα ανωτέρω στις κτηματολογικές εγγραφές, να γνωστοποιήσουν τη διαδοχή τους στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

γ. Ορίζεται ότι, η αγωγή διόρθωσης ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, ασκείται και κατά των διαδόχων του νομιμοποιούμενου παθητικά.

δ. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διόρθωση αρχικής εγγραφής σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία με την ένδειξη «άγνωστου ιδιοκτήτη».

ε. Εισάγεται το δικαίωμα καθολικών ή ειδικών διαδόχων δικαιούχου εγγραπτέου δικαιώματος, να ζητήσουν διόρθωση στοιχείων πρώτης εγγραφής και επανακαθορίζεται η προθεσμία καταχώρισης αίτησης στο κτηματολογικό φύλλο του ακινήτου. (άρθρα 12 – 15)

2.α. Ανακατανέμονται οι θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ι.δ.α.χ.) και των δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής στην Κεντρική και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Ελληνικού Κτηματολογίου, χωρίς προσαύξηση του συνολικού αριθμού των θέσεων του Φορέα (αυξομείωση θέσεων μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών και κλάδων).

β. Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης, με απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Φορέας), προσωρινών καθηκόντων Προϊσταμένου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, για θέσεις που δεν καλύπτονται κατά την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 18 παρ.4 του ν.4512/2018), σε συμβολαιογράφο με έδρα στην περιοχή του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου ή Υποκαταστήματος, για διάστημα μέχρι και την έκδοση της απόφασης διορισμού του επιλεγέντος Προϊσταμένου, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.

Με κ.υ.α., καθορίζονται ζητήματα εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης (ειδικότερα καθήκοντα του συμβολαιογράφου, ο τρόπος υπολογισμού και το ύψος της αμοιβής αυτού κ.λπ.). (άρθρα 16 – 18)

3.Συστήνεται σε κάθε Κτηματολογικό Γραφείο πάγια προκαταβολή χρηματικού, σε βάρος του προϋπολογισμού του Φορέα, για την εκπλήρωση άμεσων αναγκών λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφείων και Υποκαταστημάτων αυτών. Τα ποσά κατατίθενται για κάθε Κτηματολογικό Γραφείο σε πιστωτικά ιδρύματα, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού, που ανήκουν στον φορέα.

Περαιτέρω, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαχείριση της συνιστώμενης πάγιας προκαταβολής (αρμόδια όργανα κ.λπ.) καθώς και λοιπά ζητήματα εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης έως τη σύσταση και πλήρη στελέχωση των Κτηματολογικών Γραφείων (υποχρεώσεις διαχειριστών, έλεγχος της πάγιας προκαταβολής κ.λπ.).(άρθρο 19)

4. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων κατά τη σύνταξη των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων, σε περιπτώσεις επηρεασμού δικαιωμάτων όμορων ιδιοκτητών κατά τη διενέργεια αυτοψίας (κοινοποίηση αντιγράφου διαγράμματος απεικόνισης ακινήτων, υποβολή σχετικών αντιρρήσεων κ.λπ.).

Παρατείνεται (έως την 31η.6.2023) η αποκλειστική προθεσμία για τη διόρθωση των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στο σύνολο κτηματογραφημένης περιοχής όπου έχει οριστεί η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου και εντός της οποίας βρίσκεται περιοχή που οριοθετείται για την κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων. (άρθρο 20)

5. Προβλέπεται η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για την εκτέλεση των πρόσθετων εργασιών που προκύπτουν για τους αναδόχους κτηματογράφησης, από την εφαρμογή των προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας για τους δασωθέντες αγρούς και της προτεινόμενης ρύθμισης, σχετικά με τον επαναπροσδιορισμό της θέσης και των ορίων των γεωτεμαχίων κατά τη σύνταξη των σχετικών κτηματολογικών διαγραμμάτων και πινάκων. Οι εν λόγω συμπληρωματικές συμβάσεις συνάπτονται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, χωρίς τη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις που το ύψος του συμβατικού ανταλλάγματος της συμπληρωματικής σύμβασης δεν υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. (άρθρο 21)

6. Παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης, για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ενιαίου πιστοποιητικού οικονομικής ενημερότητας, μέσω ειδικής πλατφόρμας προσβάσιμης διαμέσου της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία και προϋποθέσεις. Το εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα στοιχεία του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και ασφαλιστικής ενημερότητας (ν. 4174/2013 και ν. 4611/2019) και γίνεται αποδεκτό από όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα κ.λπ. (άρθρο 22)

7. α. Παρέχεται η δυνατότητα λύσης του συμφώνου συμβίωσης και με κοινή ψηφιακή δήλωση που υποβάλλεται από τα μέρη, χωρίς να απαιτείται η παρουσία ή η ψηφιακή σύμπραξη πληρεξούσιου δικηγόρου, αντίστοιχα, για καθέναν από αυτούς. Με κ.υ.α., ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα για την υλοποίηση της προαναφερόμενης διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα.

β. Στους αποδέκτες των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, συμπεριλαμβάνονται και τα δικαστήρια όλων των βαθμών και οι εισαγγελίες όλης της χώρας (άρθρο 27 του ν.4727/2020). (άρθρα 23 – 25)

8. α. Τροποποιείται το άρθρο 29 του ν.4635/2019, σχετικά με τη διαδικασία εγκατάστασης των κατασκευών κεραιών των υπουργείων, των πρεσβειών και των διπλωματικών αποστολών και δεν απαιτείται, εφεξής, η υποχρέωση υποβολής δήλωσης με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του κεραιοσυστήματος, με ενημέρωση του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ).

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τους ελέγχους ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (άρθρο 35 ν.4635/2019) και προβλέπεται εξαίρεση από την υποβολή μελέτης ραδιοεκπομπών των μικροκυματικών ζεύξεων και των δορυφορικών σταθμών τύπου VSAT κατασκευών κεραιών υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

γ. Προβλέπεται η ενημέρωση με ηλεκτρονικό μέσο, από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), των φορέων ταχυδρομικών υπηρεσιών, στην περίπτωση καθυστερημένης επίδοσης του ταχυδρομικού αντικειμένου.  (άρθρα 26 – 28)

9. α. Παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης, με υπουργικές αποφάσεις, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.): i) της υλοποίησης, τεχνικής λειτουργίας και τήρησης του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «e-Διέλευσις» προσβάσιμου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Ε.Ψ.Π.-gov.gr), μέσω του οποίου υλοποιείται η μονοαπευθυντική διαδικασία υποβολής αιτήσεων έγκρισης ή χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης και η χορήγηση των δικαιωμάτων διέλευσης και

ii) της υλοποίησης και της τεχνικής λειτουργίας του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης που τηρείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

β. Με κ.υ.α. δύναται να ορίζεται εύλογο τέλος ανταπόδοσης: i) για κάθε ηλεκτρονική υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα για την έκδοση των διοικητικών πράξεων, οι υπόχρεοι προς καταβολή, ο τρόπος καταβολής του και απόδοσής του και

ii) για την κάλυψη των καθηκόντων εκτέλεσης του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης, οι υπόχρεοι προς καταβολή, ο τρόπος καταβολής και απόδοσης αυτού.  (άρθρο 29)

10 .α. Ορίζεται ότι, μεταγραφές και καταχωρήσεις συμβολαίων, συμβάσεων εν γένει, δικαστικών αποφάσεων και πάσης φύσεως μεταγραπτέων ή εγγραπτέων πράξεων της Διοίκησης, που έχουν κατατεθεί προς μεταγραφή ή καταχώρηση στα βιβλία του άμισθου Υποθηκοφυλακείου Ευδήλου Ικαρίας μέχρι την 27η.3.2014 και οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν στον χρόνο κατάθεσης, μεταγράφονται ή καταχωρούνται στα οικεία βιβλία, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την αρχική κατάθεση.

Τα τέλη που αναλογούν υπολογίζονται στον χρόνο της αρχικής κατάθεσης και βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι έχουν καταβληθεί κατά την κατάθεση.

β. Προσδιορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η ακολουθούμενη σχετική διαδικασία.

γ. Δικαιώματα τρίτων που καταχωρήθηκαν επί των ακινήτων συνεπεία της μη μεταγραφής ή καταχώρησης, κατά τα ανωτέρω, διαγράφονται με πράξη του αρμόδιου Υποθηκοφύλακα.

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται λοιπές λεπτομέρειες για την εφαρμογή των προτεινόμενων διατάξεων. (άρθρο 30)

11. Παρέχεται η δυνατότητα στον αιτούντα το ευεργέτημα της πενίας, να υποβάλει αίτηση ανάκλησης απορριπτικής απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου Αγωγών Κακοδικίας, εντός της οριζόμενης προθεσμίας και προβλέπεται η διαδικασία εκδίκασης της εν λόγω αίτησης ανάκλησης.  (άρθρο 31)

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr