Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης: Ηλεκτρονικά μέσω gov.gr – Η απόφαση για την υποβολή

Με την απόφαση με αριθμ. 1573/14.4.2022 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.).

Ειδικότερα, γνωστοποιούνται τα εξής:

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2022 στο πλαίσιο του Ο.Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, μέσω ειδικής εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Δημιουργία ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2022 στο πλαίσιο του Ο.Σ.Δ.Ε.

Δημιουργείται ειδική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) για την υποβολή στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013.

Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης

1. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2022 υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είτε από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο/νόμιμο εκπρόσωπο νομικού προσώπου είτε μέσω πιστοποιημένου Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), ως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του.

2. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται η αυθεντικοποίηση των φυσικών προσώπων, τα οποία ενεργούν είτε για τον εαυτό τους είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων, με τη χρήση των προσωπικών κωδικώνδιαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

3. Στην περίπτωση που η υποβολή της αίτησης επιλέγεται να γίνει από πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), τα φυσικά/νομικά πρόσωπα, μετά την αυθεντικοποίησή τους κατά την παράγραφο 2, αποκτούν μοναδικούς ειδικούς κλειδαρίθμους οι οποίοι αποδίδονται στα Κ.Υ.Δ., για την υποβολή της αίτησής τους.

4. Για τη συμπλήρωση της αίτησης, τα φυσικά/νομικά πρόσωπα υποβάλλουν είτε απευθείας είτε μέσω πιστοποιημένου Κ.Υ.Δ. όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (αλφαριθμητικά και γεωχωρικά στοιχεία), προκειμένου να διαπιστωθεί η επιλεξιμότητά τους για ενίσχυση ή/και στήριξη για το έτος 2022.

5. Η ειδική εφαρμογή δύναται να αντλεί στοιχεία από την προηγούμενη υποβληθείσα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, όπως αυτά τηρούνται σε αποθετήρια δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

6. Μετά τη συμπλήρωση όλων των αναγκαίων αλφαριθμητικών και γεωχωρικών στοιχείων, διεξάγεται αυτόματος έλεγχος της ορθότητας τους. Τυχόν εσφαλμένες καταχωρίσεις επισημαίνονται, με σκοπό τη διόρθωσή τους.

7. Μόλις ολοκληρωθεί η διόρθωση τυχόν εσφαλμένων καταχωρίσεων, τα φυσικά/νομικά πρόσωπα οριστικοποιούν την αίτησή τους.

8. Η διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο πλαίσιο του Ο.Σ.Δ.Ε. τελεί υπό την επίβλεψη και εποπτεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Περιεχόμενο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

1. Η ενιαία αίτηση που υποβάλλεται προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη και ειδικότερα περιλαμβάνει τα εξής:
α) τα στοιχεία ταυτότητας του γεωργού,
β) τις λεπτομέρειες των καθεστώτων συνδεδεμένης στήριξης και των ειδικών μέτρων στήριξης στα μικρά νησιά Αιγαίου ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης,
γ) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη θέση τους και υποχρεωτικά τον μοναδικό Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), όπως αναγράφεται στο έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη (ιδιόκτητου αγροτεμαχίου), ανάλογα με την περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόμενο ή μη, αγροτεμάχιο, τα στοιχεία του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία), καθώς και λοιπά απαραίτητα αλφαριθμητικά και γεωχωρικά στοιχεία κατά την κείμενη νομοθεσία,
δ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης,
ε) κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για το συγκεκριμένο καθεστώς ή/και μέτρο,
στ) υπεύθυνη δήλωση του γεωργού ότι γνωρίζει τους όρους συμμετοχής και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή στα εν λόγω καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή/ και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης και ότι είναι ενήμερος σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων.

2. Με τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2022 ενημερώνεται το σχετικό πεδίο της «Δήλωσης Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του.

3. Η ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων καθώς και τα περιγραφικά δεδομένα γίνονται είτε απευθείας από το γεωργό είτε με υπόδειξη στα Κ.Υ.Δ., κατά δήλωση και ευθύνη του γεωργού. Για το σκοπό αυτό στο πληροφοριακό σύστημα υπάρχουν τεχνικά μέσα εντοπισμού και τα αντίστοιχα επεξηγηματικά εγχειρίδια χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής

Η ειδική εφαρμογή της παρούσας διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με το Μητρώο Πολιτών, το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), το Μητρώο Α.Μ.Κ.Α.-Ε.Μ.Α.Ε.Σ. και το Μητρώο της εθνικής φορολογικής αρχής. Η ειδική εφαρμογή διαλειτουργεί, επίσης και με αποθετήρια δεδομένων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για άντληση στοιχείων αιτήσεων ενίσχυσης του προηγούμενου έτους ενίσχυσης.

Ζητήματα σχετικά με τον προσδιορισμό των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια της επεξεργασίας

1. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του έργου, καθώς και για την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τον αναφερόμενο στην παρ. 1 σκοπό, περιορίζονται δε στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων είναι οι περ. γ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τον ως άνω σκοπό για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.

2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, Γ.Κ.Π.Δ), τηρώντας όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτόν καθώς και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας

Η παραγωγική λειτουργία της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 1 εκκινεί στις 14.4.2022.

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Σε μια σημαντική διευκόλυνση για τον Έλληνα παραγωγό προχωρούν τα Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς από το απόγευμα της Πέμπτης είναι διαθέσιμη στο gov.gr η πλατφόρμα για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για το 2022. Με τον τρόπο αυτό συστηματοποιείται και επιταχύνεται η υποβολή, η συλλογή και η επεξεργασία των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης. Η ψηφιοποίηση της υπηρεσίας πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπέγραψαν ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς.

Με τη νέα διαδικασία, ο αγρότης μπορεί πλέον να υποβάλλει την αίτησή του διαδικτυακά είτε ο ίδιος, είτε με τη συνδρομή των πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ). Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται μέσω του eae.opekepe.gov.gr, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet. Όλες οι διαδικασίες θα πραγματοποιούνται ψηφιακά, με αμεσότητα, ταχύτητα, διαφάνεια και χωρίς επιβαρύνσεις.

Ικανοποιείται, έτσι, ένα πάγιο αίτημα των αγροτών της χώρας και των 412 ΚΥΔ που ήδη λειτουργούν, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό και εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους. Περαιτέρω, ενισχύεται ο θεσμικός ρόλος του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), μειώνοντας σημαντικά το λειτουργικό κόστος και διευκολύνοντας τη διασταύρωση των στοιχείων.

Η υλοποίηση της πλατφόρμας έγινε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας όλα τα νέα προηγμένα δεδομένα και εργαλεία και φιλοξενείται στις υποδομές του Ενιαίου Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud). Με αυτό τον τρόπο, υλοποιείται μια ψηφιακή διαρθρωτική παρέμβαση στον αγροτικό τομέα και εκπληρώνεται η κυβερνητική δέσμευση για μετάβαση των πληροφοριακών συστημάτων της δημόσιας διοίκησης σε δημόσιο υπολογιστικό νέφος.

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr