Έκτακτη ενίσχυση της κτηνοτροφικής παραγωγής στη νησιωτική Ελλάδα που πλήττεται λόγω των σημαντικών αυξήσεων του κόστους εισροών

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θεσπίζεται έκτακτη ενίσχυση για την οικονομική ενδυνάμωση της κτηνοτροφικής παραγωγής στον νησιωτικό χώρο, σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, με πρώτη εφαρμογή στην Κρήτη και επέκταση αυτής στις λοιπές νησιωτικές περιφέρειες, τις περιφέρειες με νησιωτικά συμπλέγματα και τις παράκτιες περιοχές. Η εν λόγω ενίσχυση παρέχεται, μέσω της αντιστάθμισης μέρους της διαπιστωμένης αύξησης του κόστους της προμήθειας ζωοτροφών, σε εκπλήρωση των ειδικών αναπτυξιακών στόχων που έχουν τεθεί με την Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο.

Αιτιολογική έκθεση

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η ανάγκη έκτακτης ενίσχυσης της κτηνοτροφικής παραγωγής στη νησιωτική Ελλάδα, που πλήττεται λόγω των σημαντικών αυξήσεων του κόστους εισροών.
Η σημαντικότατη αύξηση του κόστους στις βασικές πρώτες ύλες των κτηνοτροφών, δηλαδή στις ζωοτροφές, η οποία έχει παρατηρηθεί ήδη από το έτος 2021, έχει τεράστιες επιπτώσεις στο τελικό κόστος παραγωγής του γάλακτος και του κρέατος, με αποτέλεσμα την κρίσιμη μείωση του εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτροφών και την απειλή της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα της κτηνοτροφίας, προβλήματα που τίθενται με ιδιαίτερη ένταση στις νησιωτικές περιοχές της χώρας λόγω και του μεταφορικού κόστους.

Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 3
Έκτακτη ενίσχυση της κτηνοτροφικής παραγωγής στη νησιωτική Ελλάδα που πλήττεται λόγω των σημαντικών αυξήσεων του κόστους εισροών

1. Θεσπίζεται έκτακτη ενίσχυση για την οικονομική ενδυνάμωση της κτηνοτροφικής παραγωγής στον νησιωτικό χώρο, σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων, με πρώτη εφαρμογή στην Κρήτη και επέκταση της εφαρμογής στις λοιπές νησιωτικές περιφέρειες, τις περιφέρειες με νησιωτικά συμπλέγματα και τις παράκτιες περιοχές, οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4832/2021 (Α’ 172), μέσω της αντιστάθμισης μέρους της διαπιστωμένης αύξησης του κόστους της προμήθειας ζωοτροφών, σε εκπλήρωση των ειδικών αναπτυξιακών στόχων δημόσιας πολιτικής που τίθενται στην Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο.

2. Ως αρμόδιο όργανο υλοποίησης του μέτρου της παρ. 1 ορίζεται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η δαπάνη από την ανωτέρω ενίσχυση βαρύνει το εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εντός των εκάστοτε ετησίων ορίων του και εντός του προϋπολογισμού του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά περίπτωση.

Δικαιούχοι της έκτακτης ενίσχυσης είναι οι κατά κύριο επάγγελμα κτηνοτρόφοι και το μέτρο υλοποιείται με την ανάπτυξη ειδικού πληροφοριακού συστήματος, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

4. Η ενίσχυση δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, παρά μόνο με δήλωση του δικαιούχου, και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για τη συμμετοχή τους στη δράση και την είσπραξη της ενίσχυσης.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται ο χρόνος έναρξης, η διάρκεια, το πεδίο εφαρμογής του μέτρου, οι αρμοδιότητες του οργάνου υλοποίησης και καθορίζονται το είδος των ζωοτροφών, το κόστος των οποίων επιδοτείται, τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων της ενίσχυσης, το ανώτατο όριο, οι παράμετροι και ο τρόπος υπολογισμού της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης της ενίσχυσης και η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια, που αφορά στην υλοποίησή του.

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr