Έκπτωση 3% σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπ.Οικονομικών ρυθμίζονται τα ακόλουθα  :

1. Παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2021 με έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) επί του συνολικού οφειλόμενου φόρου.

2. α. Ρυθμίζονται εκ νέου οι ανεξόφλητες απαιτήσεις των επιχειρήσεων-δικαιούχων έως 31.12.2015 της οικονομικής ενίσχυσης του άρθρου 21 του ν.1767/1988, μέσω της χορήγησης δικαιώματος έκπτωσης από οφειλές τους έναντι της φορολογικής διοίκησης ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

β. Προβλέπεται η απαλλαγή των ανωτέρω οφειλών των επιχειρήσεων από τόκους και προσαυξήσεις για το αναφερόμενο χρονικό διάστημα.

γ. Προσδιορίζονται οι οφειλές που εξαιρούνται της ως άνω ρύθμισης.

δ. Παρέχεται εξουσιοδότηση ρύθμισης με κ.υ.α. των ειδικότερων θεμάτων.

2.Αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου.

3.Παρατείνονται κατά έναν (1) μήνα, οι προθεσμίες:
– για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Π.Δ.Ε., που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2021 στη δημόσια ληψοδοσία,
– για τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού (πληρωμές δημόσιου χρέους και δαπάνες προξενικών αρχών), που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2021 με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 2

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2021 παρέχεται έκπτωση τρία τοις εκατό (3%) επί του συνολικού ποσού του οφειλόμενου φόρου.

Άρθρο 3

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αποσκοπεί στον επανασχεδιασμό της διαδικασίας απόσβεσης των απαιτήσεων των επιχειρήσεων του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177) με σκοπό την απλοποίηση, επιτάχυνση και επίλυση των προβλημάτων, που διαπιστώθηκαν κατά την περίοδο εφαρμογής της διαδικασίας συμψηφισμού ή παρακρατήσεων.

Ειδικότερα, κατά το στάδιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων και της εκδοθείσας υπό στοιχεία οικ. 14631/27.9.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (θ’ 4442), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναδείχτηκαν πολλά σημαντικά προβλήματα, όπως πολυπλοκότητα στη διαδικασία, με διοικητική εμπλοκή διαφορετικών υπηρεσιών για παρόμοιες ενέργειες, καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσβεσης των απαιτήσεων, με επαναλαμβανόμενες διαδικασίες και επακόλουθο μεγάλο γραφειοκρατικό βάρος για τη διοίκηση και τις επιχειρήσεις, στρέβλωση των κανόνων συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, με πρόσθετες υποχρεώσεις τους και συνακόλουθα προβλήματα, αδυναμία συμψηφισμού των απαιτήσεων για συνεπείς επιχειρήσεις.

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα απλοποιημένης και ταχείας απόσβεσης των απαιτήσεων των επιχειρήσεων, μέσω χορήγησης δικαιώματος έκπτωσης από οφειλές στη φορολογική διοίκηση ή και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Άρθρο 4

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της δυνατότητας συμψηφισμού της διαφοράς, που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, με τις ζημίες μίας ανώνυμης εταιρίας, προκειμένου αυτές να αποσβεσθούν.

Άρθρο 8

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, προβλέπεται η αναστολή της διενέργειας κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και των προθεσμιών άσκησης ανακοπών και αιτήσεων, που αφορούν στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης, εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Άρθρο 9

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ανάγκης έκδοσης συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με την περ. ι’ της παρ. 3 του άρθρου 79 και την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), και διενέργειας των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2021, στη δημόσια ληψοδοσία, κατά την παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 4270/2014. Επίσης, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της διενέργειας των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών, για την εμφάνιση δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, όπως προκαταβολές κατά το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, πληρωμές δημοσίου χρέους κατά την περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και δαπάνες προξενικών αρχών, στη δημόσια ληψοδοσία, με την έκδοση των σχετικών συμψηφιστικών ενταλμάτων.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 2

Η πρόβλεψη παροχής έκπτωσης ποσοστού τρία τοις εκατό (3%) επί του ποσού του φόρου.εισοδήματος φυσικών προσώπων, σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, εντός της προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης, αποτελεί κίνητρο για τους φορολογούμενους, που θέλουν να καταβάλουν εφάπαξ το ποσό του φόρου κι επιφέρει άμεσα την είσπραξη δημοσίων εσόδων.

Άρθρο 3

Η υφιστάμενη διαδικασία συμψηφισμού ή παρακράτησης του άρθρου 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του ν. 4722/2020 (Α’ 177):

1. Ωθεί τις επιχειρήσεις στη δημιουργία οφειλών, προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού τους με απαιτήσεις τους προς τον ΟΑΕΔ.

2. Δεδομένου ότι μεσολαβούν μήνες από την πράξη εκκαθάρισης του ΟΑΕΔ, μέχρι τον συμψηφισμό μέσω του ΟΠΣ ΔΠ (ενταλματοποίηση από ΓΔΟΥ), για τους μήνες αυτούς εφαρμόζονται προσαυξήσεις στην οφειλή, στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 156 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), η οποία δεν δύναται να εφαρμοστεί μέσω του ΟΠΣ ΔΠ.

3. Η δημιουργία οφειλών, προκειμένου να υπάρχει προοπτική συμψηφισμού με απαιτήσεις επιχειρήσεων, μπορεί να ενεργοποιήσει ασφαλιστικά μέτρα κατά των δικαιούχων.

4. Η διαδικασία συμψηφισμού είναι μακρά και επαναλαμβανόμενη, με επακόλουθο μεγάλο γραφειοκρατικό βάρος σε διοίκηση και επιχειρήσεις.

Άρθρο 4

Με την υφιστάμενη παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4548/2018 (Α’ 104), δυσχεραίνεται ο συμψηφισμός της διαφοράς, που προκύπτει από την έκδοση μετοχών, σε τιμή ανώτερη του αρτίου, με τις ζημίες μίας εταιρίας, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις για τις ανώνυμες εταιρίες.

Άρθρο 8

Η ενδεχόμενη άμεση διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων, που περιέρχονται ή περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, θα δημιουργούσε πρόσθετο πρόβλημα στους πληγέντες, που ήδη έχουν υποστεί δυσμενείς οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του 2018.

Άρθρο 9

Η παράταση των προθεσμιών που αναφέρονται στην προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) οικονομικού έτους 2021 και οι δαπάνες του να εμφανιστούν ως έξοδα στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και προκειμένου δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, όπως προκαταβολές κατά το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, πληρωμές δημοσίου χρέους κατά την περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και δαπάνες προξενικών αρχών, να εμφανιστούν, επίσης, στη δημόσια ληψοδοσία, με την έκδοση των σχετικών συμψηφιστικών ενταλμάτων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 2

Παροχή έκπτωσης στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου για το φορολογικό έτος 2021 – Προσθήκη παρ. 79 στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013

1. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) προστίθεται παρ. 79 ως εξής: «79. Όταν ο φόρος που οφείλεται, με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις, καταβληθεί εφάπαξ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης, δηλαδή, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός, την 29η Ιουλίου 2022, παρέχεται, στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενών με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).».

Άρθρο 3

Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων – Αντικατάσταση άρθρου 87 του ν. 4706/2020

1. Στο άρθρο 87 του ν. 4706/2020 (Α’ 136) οι παρ. 2 και 3 αντικαθίστανται, προστίθενται παρ. 4 και 5 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 87

Ρύθμιση ανεξόφλητων οικονομικών αξιώσεων

1. Το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (Α’ 63), καθώς και οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του καταργοόνται από 1.1.2016,

2. α) Οι ανεξόφλητες απαιτήσεις των δικαιούχων μέχρι τις 31.12.2015, που απορρέουν από το άρθρο 21 του ν. 1767/1988 (Α’ 63), όπως ίσχυε πριν από την κατάργησή του με την παρ. 1 του παρόντος, αποσβέννυνται με τη χορήγηση στους δικαιούχους δικαιώματος έκπτωσης από οφειλές τους στη φορολογική διοίκηση και στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Οι οφειλές των δικαιούχων, οι οποίες αποσβέννυνται με τις ανεξόφλητες απαιτήσεις τους σε βάρος του Ο.Α.Ε.Δ. δεν επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης των ανεξόφλητων απαιτήσεων έως την απόσβεσή τους.

β) Από την έκπτωση εξαιρούνται οφειλές του δικαιούχου υπέρ αλλοδαπού δημοσίου, καθώς και οφειλές του από δασμούς, ή από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων, λόγω παράβασης της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 90 [Κ.Ε.Δ.Ε.]).

γ) Εφόσον για τη διεκδίκηση απαίτησης των δικαιούχων έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα ή μέσο, με το οποίο διεκδικείται χρηματικό ποσό για τα έτη 2010 έως και 2015 και το οποίο εκκρεμεί σε οιοδήποτε στάδιο, το δικαίωμα έκπτωσης χορηγείται, υπό την προϋπόθεση ότι ο δικαιούχος που έχει ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο παραιτείται από αυτό. Οι υποχρεώσεις του Ο.Α.Ε.Δ. και του Ελληνικού Δημοσίου εξαντλούνται κατά τα οριζόμενα στην παρούσα.

3. α) Οι δικαιούχοι των αναγνωρισμένων ανεξόφλητων απαιτήσεων της παρ. 2 του παρόντος, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, για όσο διάστημα το ύψος των αναγνωρισμένων απαιτήσεών τους σε βάρος του Ο.Α.Ε.Δ. είναι ίσο ή μεγαλύτερο από το άθροισμα των βεβαιωμένων οφειλών τους στη φορολογική διοίκηση και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση, διενεργείται συμψηφισμός, κατ’ άρθρο 83 Κ.Ε.Δ.Ε., σε περίπτωση είσπραξης χρηματικών απαιτήσεων από φορείς της κεντρικής διοίκησης.

β) Από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης των απαιτήσεών τους έναντι του Ο.Α.Ε.Δ., σε βάρος των δικαιούχων της περ. α) της παρούσας, δεν εφαρμόζεται το άρθρο 25 του ν. 1882/1990 (Α’43), περί μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, καθώς και ο Κ.Ε.Δ.Ε., περί λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης δημοσίων εσόδων, εφόσον, μετά την απόσβεση των απαιτήσεών τους, το ανεξόφλητο ποσό οφειλής υπολείπεται του αξιόποινου ορίου της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 ή αποσβέννυται το σύνολο των ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών του δικαιούχου στη Φορολογική Διοίκηση, αντίστοιχα.

4. Η χρηματοδότηση της απώλειας εσόδων, που προκαλείται στον προϋπολογισμό των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, λόγω εφαρμογής της παρ. 2, καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις επιχορήγησης προς τον Ο.Α.Ε.Δ. του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2022.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εφαρμογή του παρόντος, η διαδικασία χορήγησης του δικαιώματος έκπτωσης, το είδος των οφειλών που υπόκεινται σε έκπτωση, η διαδικασία χρηματοδότησης της απώλειας των εσόδων στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η διαχείριση των αποφάσεων αναγνώρισης των απαιτήσεων που έχουν ήδη εκδοθεί, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο διαδικαστικό ζήτημα.».

2. Το άρθρο 156 του ν. 4808/2021 (Α’ 101) καταργείται.

Άρθρο 4

Ονομαστική αξία μετοχών – Τροποποίηση άρθρου 35 του ν. 4548/2018

Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4548/2018 (Α’ 104) τροποποιείται α) ως προς την απαλοιφή της προϋπόθεσης μη ύπαρξης αποθεματικών ή άλλων κονδυλίων, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών και
β) ως προς την προσθήκη απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 35

Ονομαστική αξία μετοχών

1. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής δεν μπορεί να ορισθεί σε ποσό κατώτερο των τεσσάρων λεπτών (0,04) του ευρώ ούτε ανώτερο των εκατό (100) ευρώ. Η ονομαστική αξία των μετοχών πρέπει να είναι η ίδια για όλες τις μετοχές. Κατ’ εξαίρεση, μετοχές που ανήκουν σε μια σειρά ή κατηγορία μπορούν να έχουν διαφορετική ονομαστική αξία από τις άλλες.

2. Απαγορεύεται η έκδοση μετοχών σε τιμή κατώτερη του αρτίου.

3. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως:

(α) να κεφαλαιοποιηθεί ή

(β) να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων».

Άρθρο 8

Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων

Αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 9

Συμψηφιστικά χρηματικά εντάλματα – Παράταση προθεσμιών του ν. 4270/2014

Παρατείνονται κατά έναν (1) μήνα οι προθεσμίες:

α) για την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, τακτικών και προπληρωμής, δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με την περ. ι’ της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και την παρ. 1 του άρθρου 104 του ίδιου νόμου, καθώς και για τη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των πληρωμών του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2021 στη δημόσια ληψοδοσία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 161 του ν. 4270/2014, και

β) για τη διενέργεια των τακτοποιητικών λογιστικών εγγραφών για την εμφάνιση των εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού, όπως προκαταβολές κατά το άρθρο 114 του ν. 4270/2014, πληρωμές δημοσίου χρέους κατά την περ. α’ της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και δαπάνες προξενικών αρχών, που πραγματοποιήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2021, με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων στον κρατικό προϋπολογισμό.

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr