Ειδικοί έλεγχοι σε εμβάσματα, λογαριασμούς, ακίνητα από τα ΕΛΚΕ

Τα Ελεγκτικά Κέντρα έχουν ανοίξει 22.245 υποθέσεις και εξέδωσαν 6.400 νέες εντολές ελέγχου

Ειδικούς ελέγχους σε πάνω από 3.000 φορολογούμενους μεγάλου πλούτου διενήργησαν ήδη από τις αρχές του έτους, τα 6 νεοσύστατα Ελεγκτικά Κέντρα της ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, στα συρτάρια των Ελεγκτικών Κέντρων βρίσκονται περισσότερες από 22.000 υποθέσεις για τις οι οποίες εκκρεμεί η ολοκλήρωση του ελέγχου τους.

Στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων είναι τα εμβάσματα, τραπεζικοί λογαριασμοί, αδήλωτα εισοδήματα και κρυφά περιουσιακά στοιχεία.

Από τις αρχές του 2023 που ξεκίνησαν να λειτουργούν συστηματικά , τα ΕΛΚΕ έχουν ολοκληρώσει ήδη 3.268 ελέγχους και καταλόγισαν 162,85 εκατ. ευρώ φόρους και πρόστιμα.

Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2023, τα ΕΛΚΕ ολοκλήρωσαν 3.268 ελέγχους, βεβαίωσαν φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 162,85 εκατ. ευρώ εισέπραξαν φόρους και πρόστιμα ύψους 14,83 εκατ. ευρώ.

Επίσης εξέδωσαν 6.400 νέες εντολές ελέγχου, ενώ συνολικά οι υποθέσεις οι οποίες έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητά τους είναι 22.245.

Από τους ελέγχους που ολοκληρώθηκαν εντός του 2023, οι 197 αφορούσαν σε υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, δηλαδή σε περιπτώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών ή γονικών παροχών ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματικών ποσών.

Ακόμη, οι 108 υποθέσεις παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές με μηνυτήριες αναφορές καθώς η φοροδιαφυγή που διαπιστώθηκε ήταν πολύ μεγάλου ύψους (μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ στο φόρο εισοδήματος και σε άλλες φορολογίες ή μεγαλύτερη των 50.000 ευρώ στον ΦΠΑ.

Ποιους ελέγχουν τα ΕΛΚΕ

Στο στόχαστρο των ΕΛ.ΚΕ βρίσκονται φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω 4 κριτήρια:

 1. H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αυτού, όπως υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ο.Π.Σ. Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ανέρχεται αθροιστικά, από την 1η-1-2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και έως του ποσού του 1.500.000 ευρώ.
 2. H ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, είναι ποσού 100.000 έως 150.000 ευρώ.
 3. Τα ποσά των δαπανών για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 200.000 έως 400.000 ευρώ.
 4. Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους από 100.000 έως 200.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος από το έτος 2015 και μετά, όπως εντοπίζονται από τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, από πιστωτικά, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και από τα στοιχεία των συνδικαιούχων των λογαριασμών χρέωσης για την αποστολή του εμβάσματος.

Επίσης διεξάγονται έλεγχοι επί υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, οι οποίες εξειδικεύονται με αποφάσεις της Α.Α.Δ.Ε..

Ακόμη, οι υπάλληλοι των Ελεγκτικών Κέντρων έχουν αρμοδιότητα:

 • Επανελέγχου ή ελέγχου σε φορολογικές υποθέσεις που, ενώ έχουν ελεγχθεί και περαιωθεί πρέπει να επανελεγχθούν καθώς έχουν προκύψει νέα συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες ή στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών.
 • Μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά σε ολόκληρη την επικράτεια.Ειδικούς ελέγχους σε πάνω από 3.000 φορολογούμενους μεγάλου πλούτου διενήργησαν ήδη από τις αρχές του έτους, τα 6 νεοσύστατα Ελεγκτικά Κέντρα της ΑΑΔΕ.

  Παράλληλα, στα συρτάρια των Ελεγκτικών Κέντρων βρίσκονται περισσότερες από 22.000 υποθέσεις για τις οι οποίες εκκρεμεί η ολοκλήρωση του ελέγχου τους.

  Στην ελεγκτική αρμοδιότητα των Ελεγκτικών Κέντρων είναι τα εμβάσματα, τραπεζικοί λογαριασμοί, αδήλωτα εισοδήματα και κρυφά περιουσιακά στοιχεία.

  Από τις αρχές του 2023 που ξεκίνησαν να λειτουργούν συστηματικά , τα ΕΛΚΕ έχουν ολοκληρώσει ήδη 3.268 ελέγχους και καταλόγισαν 162,85 εκατ. ευρώ φόρους και πρόστιμα.

  Σύμφωνα με αναλυτικά στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2023, τα ΕΛΚΕ ολοκλήρωσαν 3.268 ελέγχους, βεβαίωσαν φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 162,85 εκατ. ευρώ εισέπραξαν φόρους και πρόστιμα ύψους 14,83 εκατ. ευρώ.

  Επίσης εξέδωσαν 6.400 νέες εντολές ελέγχου, ενώ συνολικά οι υποθέσεις οι οποίες έχουν περιέλθει στην αρμοδιότητά τους είναι 22.245.

  Από τους ελέγχους που ολοκληρώθηκαν εντός του 2023, οι 197 αφορούσαν σε υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου, δηλαδή σε περιπτώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών ή γονικών παροχών ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματικών ποσών.

  Ακόμη, οι 108 υποθέσεις παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές με μηνυτήριες αναφορές καθώς η φοροδιαφυγή που διαπιστώθηκε ήταν πολύ μεγάλου ύψους (μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ στο φόρο εισοδήματος και σε άλλες φορολογίες ή μεγαλύτερη των 50.000 ευρώ στον ΦΠΑ.

  Ποιους ελέγχουν τα ΕΛΚΕ

  Στο στόχαστρο των ΕΛ.ΚΕ βρίσκονται φυσικά πρόσωπα που ασκούν ή δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον πληρούν οποιοδήποτε από τα παρακάτω 4 κριτήρια:

  1. H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αυτού, όπως υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ο.Π.Σ. Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ανέρχεται αθροιστικά, από την 1η-1-2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και έως του ποσού του 1.500.000 ευρώ.
  2. H ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, είναι ποσού 100.000 έως 150.000 ευρώ.
  3. Τα ποσά των δαπανών για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 200.000 έως 400.000 ευρώ.
  4. Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους από 100.000 έως 200.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος από το έτος 2015 και μετά, όπως εντοπίζονται από τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, από πιστωτικά, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και από τα στοιχεία των συνδικαιούχων των λογαριασμών χρέωσης για την αποστολή του εμβάσματος.

  Επίσης διεξάγονται έλεγχοι επί υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια, οι οποίες εξειδικεύονται με αποφάσεις της Α.Α.Δ.Ε..

  Ακόμη, οι υπάλληλοι των Ελεγκτικών Κέντρων έχουν αρμοδιότητα:

  • Επανελέγχου ή ελέγχου σε φορολογικές υποθέσεις που, ενώ έχουν ελεγχθεί και περαιωθεί πρέπει να επανελεγχθούν καθώς έχουν προκύψει νέα συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες ή στοιχεία βάσει της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές άλλων Κρατών – Μελών της Ε.Ε. ή τρίτων χωρών.
  • Μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά σε ολόκληρη την επικράτεια.