Εγχειρίδιο oδηγιών στο πλαίσιο εφαρμογής του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Θέμα: «Έκδοση του Εγχειριδίου Οδηγιών και μελέτης περιπτώσεων στο πλαίσιο εφαρμογής του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, Οκτωβρίου 2022».

ΣΧΕΤ.: Το αριθ. ΔΕΕΦ Δ 1130030 ΕΞ 2022/6.12.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.)

1. Ύστερα από το παραπάνω σχετικό έγγραφο, σας στέλνουμε, συνημμένα, το αναφερόμενο στο θέμα Εγχειρίδιο, που αφορά σε ζητήματα εφαρμογής των νέων καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, για την καλύτερη ενημέρωση και την υποβοήθηση του έργου των υπαλλήλων σας και επισημαίνουμε ότι:

α) Στο ως άνω Εγχειρίδιο καταγράφονται με συνοπτικό και κατανοητό τρόπο, με οδηγίες και μελέτη περιπτώσεων, οι απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα για την εφαρμογή του ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στο πλαίσιο των νέων κανόνων για αυτό, που τέθηκαν σε ισχύ από την 1.7.2021 σε επίπεδο ΕΕ και ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία με το ν.4818/2021 (A’ 124).

β) Η ύλη του προαναφερθέντος Εγχειριδίου καταρτίστηκε από τις αρμόδιες Διευθύνσεις:

αα) Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας (Δ.Ε.Ε.Φ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) και

ββ) Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.), στις οποίες πρέπει να απευθύνεστε για την παροχή τυχόν περαιτέρω διευκρινίσεων.

2. Οι ως άνω αρμόδιες για την κατάρτιση του Εγχειριδίου Υπηρεσίες, παρακαλούνται όπως, σε περίπτωση που έχουν επέλθει μεταβολές στο περιεχόμενο αυτού, ενημερώσουν αμέσως τη Διεύθυνση Οργάνωσης, με έγγραφό τους, προκειμένου να προβεί στην επικαιροποίηση του.

3. Οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών παρακαλούνται, όπως, με μέριμνά τους, προωθηθεί το ηλεκτρονικό αρχείο του Εγχειριδίου, στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των υπαλλήλων αυτών, προς ενημέρωση και χρήση.

Με εντολή Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης
Ευθύμιος Σαΐτης

Συνημμένα: Το αναφερθέν στο κείμενο

Πηγή: forin.gr