Εμπρόθεσμες έως 30.11.2022 οι δηλώσεις μίσθωσης στο taxis λόγω του πλαφόν στις επαγγελματικές μισθώσεις – Δήλωση λύσης και στις υπεκμισθώσεις

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ νέα απόφαση της ΑΑΔΕ (Α.1112/2022) με την οποία τροποποιούνται στοιχεία της  ΠΟΛ.1162/2018 απόφασης «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου»

Αναλυτικά οι αλλαγές: 

α) Ορίζεται πλέον ότι για τη  «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η οποία υποβάλλεται λόγω τροποποίησης των όρων της μίσθωσης με βάση διάταξη νόμου ή δικαστική απόφαση, υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου ή την κοινοποίηση της απόφασης αντίστοιχα. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση λύσης της μίσθωσης με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση.

Σημείωση:  Συνεχίζουν να ισχύουν οι ίδιες προθεσμίες και για τις μεταβολές που γίνονται βάση γραπτής ή προφορικής συμφωνίας (παρ. 1α του άρθρου 1 της ΠΟΛ.1162/2018)

β) Προστίθεται η δήλωση λύσης μίσθωσης και για τις περιπτώσεις των υπεκμισθώσεων (άρθρο 6 ΠΟΛ.1162/2018) .

γ) Οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές που λαμβάνουν ειδοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση για υποβολή της «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις τους, υποβάλλουν τις εν λόγω δηλώσεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης.

Σημείωση: Η διάταξη πριν την τροποποίηση όριζε διάστημα από την 5η Ιουλίου μέχρι και την 27η Αυγούστου 2021.

δ)  Ειδικά η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» λόγω τροποποίησης του ύψους του μισθώματος σε εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις για το έτος 2022 με βάση τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 4926/2022 (πλαφόν στις επαγγελματικές μισθώσεις), υποβάλλεται εμπρόθεσμα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2022.

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr