Δυνατότητα στους φαρμακοποιούς για ίδρυση εταιριών εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου – Ρυθμίσεις για τα φαρμακεία και στις φαρμακαποθήκες

 

Νέο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή από το υπ. Υγείας “Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας”. Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο περιέχει τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

1.Επανακαθορίζεται η σειρά προτίμησης αιτήσεων φαρμακοποιών και ιδιωτών – μη φαρμακοποιών, για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου. (άρθρο 50)

2. Επιβάλλεται υποχρέωση έκδοσης δελτίου προμήθειας για τον εφοδιασμό
i) μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία,
ii) πλοίων και
iii) αεροπλάνων με τα οριζόμενα φάρμακα, ναρκωτικά και αντιβιοτικά από τα φαρμακεία. (άρθρο 51)

3. Παρέχεται δυνατότητα σε δύο (2) ή/και περισσότερους φαρμακοποιούς, κατόχους άδειας ιδρύσεως φαρμακείου, χορηγηθείσας βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, να συστήσουν εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, οποιασδήποτε μορφής, πλην εκείνης της ανώνυμης εταιρείας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. (άρθρο 52)

4. Επιβάλλεται υποχρέωση λειτουργίας των φαρμακαποθηκών κατ` ελάχιστον σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως καθώς και δήλωσης του ωραρίου κάθε φαρμακαποθήκης στον κατά τόπο αρμόδιο δήμο. (άρθρο 53)

Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 50: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία για την ενίσχυση των νέων φαρμακοποιών, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα να διεκδικήσουν με καλύτερες πιθανότητες τη χορήγηση αδειών ιδρύσεως φαρμακείου επί κενών θέσεων φαρμακείου.

Άρθρο 51: Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί ο απρόσκοπτος εφοδιασμός των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία και των ατόμων που αυτές φιλοξενούν, καθώς επίσης και των πλοίων και αεροπλάνων, των πληρωμάτων και των επιβατών τους με φάρμακα, ναρκωτικά και αντιβιοτικά φάρμακα από τα φαρμακεία για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Άρθρο 52: Η προτεινόμενη διάταξη είναι αναγκαία καθώς θεσπίζονται αφενός το αναγκαίο νομοθετικό πλαίσιο και αφετέρου οι επιμέρους λεπτομέρειες για τη σύσταση και λειτουργία της εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, με απώτερο σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του κοινού.

Άρθρο 53: Σύμφωνα με τις διατάξεις της εγχώριας φαρμακευτικής νομοθεσίας, οι φαρμακαποθήκες έχουν υποχρέωση δημόσιας υπηρεσίας, εξασφαλίζοντας τον κατάλληλο εφοδιασμό των φαρμακείων και των προσώπων που έχουν άδεια να διαθέτουν φάρμακα, ώστε να καλύπτονται οι καθημερινές ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και με σκοπό τον απρόσκοπτο εφοδιασμό των φαρμακείων όλης της Χώρας με φάρμακα σε καθημερινή βάση κρίνεται επείγουσα η ανάγκη θεμελίωσης των προϋποθέσεων για την ύπαρξη ενός υποχρεωτικού ελάχιστου
ωραρίου λειτουργίας για τις φαρμακαποθήκες. Συγχρόνως, συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημοσίου συμφέροντος για τη διασφάλιση του εφοδιασμού των φαρμακείων και τα Σάββατα. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης δυσχερειών στην ομαλή εξυπηρέτηση των πολιτών.

Προτεινόμενες διατάξεις
 
ΜΕΡΟΣ ΙΓ’
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Άρθρο 50
Σειρά προτίμησης αιτήσεων για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου – Τροποποίηση περ. β) άρθρου 3 ν. 1963/1991

H περ. β) του άρθρου 3 του ν. 1963/1991 (Α ́ 138), περί της σειράς με βάση την οποία κρίνονται οι αιτήσεις για την απόκτηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, τροποποιείται, ώστε να προτάσσεται η αίτηση εκείνου, που κατά τον χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη – μη φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, και η περ. β) του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«β) Εάν συντρέχουν αιτήσεις φαρμακοποιών και ιδιωτών – μη φαρμακοποιών, προτιμάται η αίτηση εκείνου, που κατά τον χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη – μη φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, εξαιρούμενης της προσωρινής σύνταξης λόγω αναπηρίας, έστω και αν παραιτήθηκε ή θα παραιτηθεί από το δικαίωμα της λήψης σύνταξης, και έπεται κατά την εξής σειρά η αίτηση: αα) εκείνου, που δεν έχει κατά το χρόνο χορήγησης άδειας ίδρυσης, άλλη άδεια ίδρυσης φαρμακείου ο ίδιος και προκειμένου περί του ιδιώτη – μη φαρμακοποιού και ο δηλωθείς από αυτόν υπεύθυνος φαρμακοποιός, ββ) στην οποία η άδεια εξάσκησης του επαγγέλματος του φαρμακοποιού (αιτούμενου φαρμακοποιού ή του δηλωθέντος υπεύθυνου από τον αιτούντα ιδιώτη) είναι η αρχαιότερη, γγ) στην οποία ο φαρμακοποιός (ο αιτών φαρμακοποιός ή ο δηλωθείς από τον ιδιώτη αιτούντα υπεύθυνος φαρμακοποιός) προηγείται χρονικά στη λήψη του πανεπιστημιακού του πτυχίου της φαρμακευτικής σχολής και σε περίπτωση σύγχρονης λήψης του πτυχίου, ο φαρμακοποιός με το μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου, και δδ) του πολύτεκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας.».

Άρθρο 51
Προμήθεια κλειστών μονάδων, πλοίων και αεροπλάνων με φάρμακα, ναρκωτικά και αντιβιοτικά φάρμακα από τα φαρμακεία

1. Προκειμένου να εφοδιάζονται οι ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία, ήτοι: α) κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης του άρθρου 10 του ν. 2072/1992 (Α ́ 125), β) Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία του άρθρου 30 του ν. 2072/1992, γ) Στέγες Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες της υπό στοιχεία Π4β/οικ.4681/29.8.1996 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β ́ 825), δ) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 2345/1995 (Α ́ 213), ε) Θεραπευτήρια Χρονίως Πασχόντων του π.δ. 631/1974 (Α ́ 271), στ) κλειστές δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α ́ 16), στις οποίες φιλοξενούνται ηλικιωμένοι ή άτομα με αναπηρία, ζ) ιδρύματα περίθαλψης χρονίως πασχόντων του άρθρου 28 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Β ́ 4898/2018), η) οικοτροφεία του άρθρου 30 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, θ) ειδικά ιδρύματα του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α ́ 2), ι) Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων της υπό στοιχεία Π1γ/ΑΓΠ/οικ.14963/9.10.2001 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β ́ 1397), ια)5454 Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας της υπό στοιχεία Π4α/οικ.4633/29.9.1993 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β ́ 789), και ιβ) Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία του άρθρου 2 του ν. 4756/2020 (Α ́ 235), από τα φαρμακεία με α) εμβόλια, β) ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α ́ – Δ ́ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006 (Α ́ 103), καθώς και στους πίνακες της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007 (Α ́ 191), και γ) αντιβιοτικά φάρμακα, προς κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των ατόμων που φιλοξενούν, οι ως άνω μονάδες εκδίδουν δελτίο προμήθειας των εν λόγω φαρμάκων, διακριτό για τα ναρκωτικά και τα αντιβιοτικά φάρμακα, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της μονάδας, τα προμηθευόμενα φάρμακα και οι ακριβείς ποσότητες αυτών και το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της μονάδας ή άλλο πρόσωπο νομίμως εντεταλμένο και εξουσιοδοτημένο από τη μονάδα προς τούτο. Το δελτίο προμήθειας φαρμάκων φέρει όλα τα ως άνω στοιχεία και κατατίθεται στο ιδιωτικό φαρμακείο με τη χορήγηση των φαρμάκων. Ο φαρμακοποιός υποχρεούται να φυλάσσει το μεν δελτίο προμήθειας ναρκωτικών φαρμάκων επί τριετία, το δε δελτίο προμήθειας αντιβιοτικών φαρμάκων επί διετία, μαζί με το νόμιμο παραστατικό πώλησης που εξέδωσε το φαρμακείο.

2. α) Ο εφοδιασμός των πλοίων με φάρμακα, στις ποσότητες που ορίζονται στο π.δ. 376/1995 (Α ́ 206), γίνεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία εκδίδει, για κάθε πλοίο που τελεί υπό τη διαχείριση ή πλοιοκτησία της, δελτίο προμήθειας των φαρμάκων, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας, το όνομα του πλοίου, ο λιμένας και ο αριθμός νηολόγησης, καθώς και ο αριθμός Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Δ.Ν.Ο.), τα προμηθευόμενα φάρμακα και οι ακριβείς ποσότητες αυτών, σύμφωνα με τα Παραρτήματα του π.δ. 376/1995, και το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή άλλο πρόσωπο νομίμως εντεταλμένο και εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία προς τούτο. Το δελτίο προμήθειας φαρμάκων φέρει όλα τα ως άνω στοιχεία και κατατίθεται στο ιδιωτικό φαρμακείο με τη χορήγηση των ως άνω φαρμάκων.

β) Προκειμένου να εφοδιάζονται τα πλοία από τα ιδιωτικά φαρμακεία με α) ιδιοσκευάσματα ή σκευάσματα που περιέχουν τις ουσίες που περιλαμβάνονται στους πίνακες Α ́ – Δ ́ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006, καθώς και στους πίνακες της παρ. 8 του άρθρου 1 του π.δ. 148/2007, και β) αντιβιοτικά φάρμακα, στις ποσότητες που ορίζονται στο άρθρο 10 του π.δ. 376/1995, προς κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των πληρωμάτων και επιβατών τους, η πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία εκδίδει, για κάθε πλοίο υπό τη διαχείριση ή πλοιοκτησία της, δελτίο προμήθειας των εν λόγω φαρμάκων, διακριτό για τα ναρκωτικά και τα αντιβιοτικά φάρμακα, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας, το όνομα του πλοίου, ο λιμένας και ο αριθμός νηολόγησης, καθώς και ο αριθμός Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Δ.Ν.Ο.), τα προμηθευόμενα φάρμακα και οι ακριβείς ποσότητες αυτών, σύμφωνα με τα Παραρτήματα του π.δ. 376/1995, και το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή άλλο πρόσωπο νομίμως εντεταλμένο και εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία προς τούτο. Το δελτίο προμήθειας φαρμάκων φέρει όλα τα ως άνω στοιχεία και κατατίθεται στο ιδιωτικό φαρμακείο με τη χορήγηση των ως άνω φαρμάκων. Ο φαρμακοποιός υποχρεούται να φυλάσσει το μεν δελτίο προμήθειας ναρκωτικών φαρμάκων επί τριετία, το δε δελτίο προμήθειας αντιβιοτικών φαρμάκων επί διετία, μαζί με το νόμιμο παραστατικό πώλησης που εξέδωσε το φαρμακείο.

3. Ο εφοδιασμός των αεροπλάνων με φάρμακα προς κάλυψη έκτακτων και επειγουσών αναγκών των πληρωμάτων και επιβατών τους, γίνεται από τα ιδιωτικά φαρμακεία. Η αεροπορική εταιρεία εκδίδει δελτίο προμήθειας των εν λόγω φαρμάκων, στο οποίο αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας, τα προμηθευόμενα φάρμακα και οι ακριβείς ποσότητες αυτών και το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ή άλλο πρόσωπο νομίμως εντεταλμένο και εξουσιοδοτημένο από την εταιρεία προς τούτο. Το δελτίο προμήθειας φαρμάκων φέρει όλα τα ως άνω στοιχεία και κατατίθεται στο ιδιωτικό φαρμακείο με τη χορήγηση των ως άνω φαρμάκων.

Άρθρο 52
 Εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου

1. Δύο (2) ή και περισσότεροι φαρμακοποιοί, κάτοχοι άδειας ίδρυσης φαρμακείου η οποία έχει χορηγηθεί βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, δύνανται να συστήσουν εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, οποιασδήποτε μορφής, πλην εκείνης της ανώνυμης εταιρείας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων φαρμακοποιών κατόχων άδειας ιδρύσεως φαρμακείου στην εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου ορίζεται σε επτά (7), έκαστος δε φαρμακοποιός δύναται να συμμετέχει σε μία (1) μόνο εταιρεία πανελλαδικώς.

2. Στην εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου δύνανται να συμμετέχουν αδειούχοι φαρμακοποιοί συστεγαζόμενοι στο ίδιο κατάστημα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 (Α’ 138), φαρμακοποιοί στο φαρμακείο των οποίων έχει πραγματοποιηθεί η συστέγαση της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (Α’ 3), καθώς και φαρμακοποιοί που κατέχουν άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας φαρμακείου σε διαφορετικό κατάστημα. Έκαστος των φαρμακοποιών δύναται να συμμετέχει στην εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου με μία (1) μόνο άδεια ίδρυσης φαρμακείου, η οποία έχει χορηγηθεί βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, με ανώτατο ποσοστό συμμετοχής εξήντα τοις (60%) στο κεφάλαιο, τα κέρδη και τις ζημίες της εταιρείας, αν στην εταιρεία συμμετέχουν δύο (2) εταίροι αδειούχοι φαρμακοποιοί, ή σαράντα τοις εκατό (40%), αν στην εταιρεία συμμετέχουν τρεις (3) ή περισσότεροι εταίροι αδειούχοι φαρμακοποιοί, τουλάχιστον δύο (2) εκ των οποίων ορίζονται στην περίπτωση αυτή ως συνδιαχειριστές. Στους διαχειριστές παρέχεται το δικαίωμα να εξουσιοδοτούν με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, ή εξουσιοδότηση νόμιμα θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, τον έναν (1) εκ των διαχειριστών προς έγκυρη εκπροσώπηση της εταιρείας για τη διενέργεια συγκεκριμένων πράξεων ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων υποθέσεων αυτής.

3. Η εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου έχει έδρα στο φαρμακείο που ορίζουν οι εταίροι στο καταστατικό της εταιρείας, τα δε άλλα καταστήματα φαρμακείων, όπου οι φαρμακοποιοί κάτοχοι των σχετικών αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου συμμετέχουν στην εν λόγω εταιρεία, ορίζονται ως υποκαταστήματά της. Η εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου έχει αποκλειστικό σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση των ανωτέρω φαρμακείων και η διάρκειά της είναι ορισμένου χρόνου, δυνάμενη να παραταθεί πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η εταιρεία εκμετάλλευσηςφαρμακείου ειδικού τύπου έχει έναν (1) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

4. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων περί των πληθυσμιακών κριτηρίων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου, επιτρέπεται η συστέγαση στο ίδιο κατάστημα φαρμακείου υπό λειτουργία, από αδειούχο φαρμακοποιό ο οποίος είναι εταίρος σε εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, με φαρμακείο υπό ίδρυση, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 ή την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011. Αν στην εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου συμμετέχουν φαρμακοποιοί συστεγαζόμενοι στο ίδιο κατάστημα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 ή την παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 1963/1991 ή την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011, η εταιρεία δεν είναι υποχρεωτικό να λειτουργεί υπό τη μορφήτης ομόρρυθμης εταιρείας και να ορίζονται συνδιαχειριστές όλοι οι συμμετέχοντες στη συστέγαση φαρμακοποιοί, αλλά εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος.

5. Σε περίπτωση θανάτου αδειούχου φαρμακοποιού, ο οποίος είναι εταίρος σε εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, εφαρμόζεται το άρθρο 20 του ν. 1666/1986 (Α ́ 200) ως προς την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου του θανόντος εταίρου φαρμακοποιού, όταν πληρούνται στο πρόσωπο των κληρονόμων αυτού οι προϋποθέσεις του ανωτέρω άρθρου. Οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου φαρμακοποιού συμμετέχουν στην εταιρεία υποχρεωτικά υπό τη μορφή κοινωνίας κληρονόμων και ορίζουν ως διαχειριστή της έναν (1) εκ των κληρονόμων, ο οποίος εκπροσωπεί την κοινωνία κληρονόμων έναντι των υπολοίπων εταίρων της εταιρείας. Αν οι κληρονόμοι δεν συμφωνούν για τον ορισμό διαχειριστή της κοινωνίας κληρονόμων, οιυπόλοιποι εταίροι της εταιρείας δύνανται να αιτηθούν, ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, τον ορισμό διαχειριστή της κοινωνίας κληρονόμων. Οι κληρονόμοι του θανόντος εταίρου φαρμακοποιού υποχρεούνται να μεταβιβάσουν, στους εταίρους που το επιθυμούν, το εταιρικό μερίδιο που έχουν κληρονομήσει, πριν από την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 1666/1986 και σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου. Αν, πριν από την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 1666/1986, ένας (1) εκ των κληρονόμων λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού, οι κληρονόμοι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν το κληρονομούμενο μερίδιο στον κληρονόμο που απέκτησε την άδεια άσκησηςεπαγγέλματος. Σε κάθε περίπτωση, είναι υποχρεωτική η συστέγαση του κληρονομικού φαρμακείου του αποβιώσαντος φαρμακοποιού με τους υπόλοιπους αδειούχους φαρμακοποιούς εταίρους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους όρους του παρόντος. Αν στο πρόσωπο των κληρονόμων του θανόντος εταίρου φαρμακοποιού δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ν. 1666/1986, οι κληρονόμοι υποχρεούνται να μεταβιβάσουν στους εταίρους που το επιθυμούν, το εταιρικό μερίδιο που έχουν κληρονομήσει, εντός ενός (1) έτους από τηνημερομηνία θανάτου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου. Ο προσδιορισμός της αξίας του μεριδίου του θανόντος εταίρου φαρμακοποιού που μεταβιβάζεται υποχρεωτικά, η διαδικασία και ο τρόπος μεταβίβασης ορίζονται στο καταστατικό της εταιρείας ή κατόπιν δικαστικής απόφασης, σε περίπτωση διαφωνίας.

6. Στην εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο φαρμακοποιών κατόχων άδειας ίδρυσης φαρμακείου. Η συμμετοχή ιδιωτών μη φαρμακοποιών, καθώς επίσης και η συμμετοχή νομικών προσώπων, ιδίως, εταιρειών, κοινοπραξιών, συνεταιρισμών, καθώς και υποκαταστημάτων αλλοδαπής εταιρείας απαγορεύεται.

7. Η αποχώρηση του αδειούχου φαρμακοποιού εταίρου από την εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και το καταστατικό της εταιρείας. Αν, μετά από την αποχώρηση αδειούχου φαρμακοποιού εταίρου από την εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, οι εταίροι, κάτοχοι άδειας ίδρυσης φαρμακείου, η οποία έχει χορηγηθεί βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων, είναι λιγότεροι από δύο (2), η εταιρεία λύεται υποχρεωτικώς.

8. Οι αδειούχοι φαρμακοποιοί, οι οποίοι είναι εταίροι σε εταιρεία εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, είναι συνυπεύθυνοι για κάθε παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας, καθώς
και για την αυτοπρόσωπη διεύθυνση και την κανονική λειτουργία των φαρμακείων τους, καιυποχρεούνται να αναγράφουν τα ονοματεπώνυμά τους στις προθήκες και τις επιγραφές αυτών.

9. Στην εταιρική επωνυμία περιέχεται υποχρεωτικά ο τίτλος «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Ε.Φ.Ε.Τ.)». Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας εκμετάλλευσης
φαρμακείου ειδικού τύπου, θεωρημένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), κατατίθεται στη Διεύθυνση Φαρμάκων και Φαρμακείων της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και στον οικείο Φαρμακευτικό Σύλλογο, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Το ίδιο ισχύει και για τις τροποποιήσεις του εταιρικού καταστατικού και όλες τις μεταβολές της εταιρείας.

10. Κάθε παράβαση του παρόντος συνεπάγεται την αυτεπάγγελτη ανάκληση των αδειών ίδρυσης που έχουν χορηγηθεί στους φαρμακοποιούς εταίρους της εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπου, από την αρμόδια για τη χορήγησή τους αρχή.

11. Ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας της εταιρείας εκμετάλλευσης φαρμακείου ειδικού τύπουπου δεν ρυθμίζονται στο παρόν, ρυθμίζονται με το καταστατικό της εταιρείας σύμφωνα με τη
βούληση των εταίρων, υπό την προϋπόθεση ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν αντίκεινται στο παρόν και στην ισχύουσα νομοθεσία.

 Άρθρο 53
 Ωράριο λειτουργίας φαρμακαποθηκών
1. Οι φαρμακαποθήκες λειτουργούν, κατ’ ελάχιστον, σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.
2. Ο νόμιμος εκπρόσωπος κάθε φαρμακαποθήκης δύναται να διαμορφώσει το ωράριο λειτουργίας της φαρμακαποθήκης καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων της παρ. 1, καθώς και κατά
την ημέρα του Σαββάτου, με συμπεριλαμβανομένης πάντως της Κυριακής, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η εργατική νομοθεσία. Ο νόμιμος εκπρόσωπος υποχρεούται να δηλώνει το ωράριο της φαρμακαποθήκης στον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο.

Πήγη: taxheaven.gr