Μεταβίβαση επιχείρησης με άδεια τηλεοπτικού/ραδιοφωνικού σταθμού

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου “Ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/884 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απρίλιου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης – πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), και για την αντικατάσταση της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου (L 151) και λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης” ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα:

1. Μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια τηλεοπτικού σταθμού με ιδιωτικό συμφωνητικό – Τροποποίηση παρ. 13 άρθρου 1 ν. 2328/1995.

2. Μεταβίβαση επιχείρησης που κατέχει άδεια ραδιοφωνικού σταθμού με ιδιωτικό συμφωνητικό – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 40 ν. 4779/2021.

3. Εξέταση γνώσεων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού – Τροποποίηση πρώτου εδαφίου παρ. 2 άρθρου 9 ν. 4765/2021.

4. Προσοντολόγιο προσωπικού φορέων του Δημοσίου – Τροποποίηση άρθρου 52 ν. 4830/2021.

Παρατίθεται ακολούθως η τροπολογία στο σύνολό της:

Πηγή: forin.gr