Διασύνδεση POS – ΦΗΜ, δημοσιεύθηκαν οι αποφάσεις με τις λεπτομέρειες

Δημοσιεύθηκαν όλες οι αποφάσεις της ΑΑΔΕ και του υπ.Οικονομικών σχετικά με τη διασύνδεση των pos με τα ταμειακά συστήματα αλλά και την ΑΑΔΕ.

Με την απόφαση Α.1155/2023 καθορίζεται ο τρόπος, ο χρόνος, η έκταση εφαρμογής, η διαδικασία, οι υπόχρεοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών με τα Ταμειακά Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την ΑΑΔΕ, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (ΚΦΔ).

Εφαρμογή και εξαιρέσεις με βάση της απόφαση :
Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που είναι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών έχουν την υποχρέωση να διασυνδέονται με την ΑΑΔΕ και να παρέχουν δεδομένα για τις συναλλαγές που διενεργούν με τη χρήση Μέσων Πληρωμών που διαθέτουν, μέσω της διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά τους Συστήματα. Τα Ταμειακά Συστήματα, που καταλαμβάνονται από τα διαλαμβανόμενα της απόφασης, λειτουργούν είτε με Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ) είτε με Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (ΦΗΜ) που διασυνδέονται με σύστημα λογισμικού (ERP), ανεξαρτήτως του τρόπου που λαμβάνει χώρα η διασύνδεση.

Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης, δεν εμπίπτουν οι οντότητες που χρησιμοποιούν Φορολογικούς Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς (Φ.Η.Μ.) και δεν κάνουν χρήση συστήματος λογισμικού (ERP) δεδομένου ότι διασυνδέονται υποχρεωτικά με την ΑΑΔΕ σύμφωνα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας της υπό στοιχεία Α.1098/2022.

Σε περίπτωση Ταμειακού Συστήματος ΦΗΜ και συγκεκριμένα Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής (ΦΤΜ) με σύστημα λογισμικού (ERP), ο Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών οφείλει να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή του στα οριζόμενα στην παρούσα.
Επιπλέον, σε περίπτωση παραστατικών χονδρικής, το Ταμειακό Σύστημα διαβιβάζει αναλυτικά δεδομένα πληρωμών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA σε συνδυασμό με το εκδοθέν παραστατικό, όπως ορίζεται στην υπό στοιχεία Α.1138/2020 με τον τρόπο που καθορίζεται στο παράρτημα Α της απόφασης

Επίσης συναλλαγές οντοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1002/2014 απόφασης της ΓΓΔΕ και εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρήση ΦΗΜ, καταλαμβάνονται από τα οριζόμενα στην παρούσα, εφόσον οι ως άνω οντότητες κάνουν χρήση ΦΗΜ ή Παρόχου (Β’ 3/2015).

-Δείτε την απόφαση Α.1155/2023 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Η απόφαση Α.1156/2023 αφορά τον καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου της διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της Δήλωσης Συμμόρφωσης, αναφορικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και Παρόχων Μέσων Πληρωμών ημεδαπής ή αλλοδαπής.

-Δείτε την απόφαση  Α.1156/2023 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου.

Η απόφαση Α.1157/2023 αφορά τον καθορισμό  του χρόνου και της διαδικασίας αναβάθμισης των Μέσων Πληρωμών από τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διασύνδεσης αυτών με τα Ταμειακά Συστήματα.

Χρόνος διασύνδεσης

Αμέσως μετά την υποβολή της δήλωσης συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ ΚΦΔ, όπως αυτή ρυθμίζεται στηνΑ.1156/2023 απόφαση, οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) υποχρεούνται να προβούν αμελλητί σε όλες τις, κατά περίπτωση, απαιτούμενες ενέργειες, ώστε οι υπηρεσίες εκτέλεσης πληρωμών που παρέχουν ή/και τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν στους Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, να πληρούν τις λειτουργικές απαιτήσεις των υπό στοιχεία Α.1098/2022 και Α.1155/2023 Αποφάσεων της ΑΑΔΕ.

Οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) υποχρεούνται να ενημερώνουν την Α.Α.Δ.Ε. το αργότερο σε ημερήσια βάση για τα Μέσα Πληρωμών διαχείρισής τους, στα οποία ολοκληρώθηκε η αναβάθμιση την προηγούμενη ημέρα.

Η Α.Α.Δ.Ε. ενημερώνει κάθε Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συνόλου των Μέσων Πληρωμών που αυτός διαθέτει. Η ενημέρωση συντελείται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στη θυρίδα τους (Τα Μηνύματά μου) στην ψηφιακή πύλη «myAADE».
Οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούνται, εντός τριάντα (30) ημερών από την αποστολή του ως άνω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε αυτούς και το αργότερο έως τις 29/2/2024, εφόσον υπολείπονται λιγότερες των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής του ως άνω μηνύματος, να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την τυχόν αναβάθμιση των Ταμειακών Συστημάτων τους και τη διασύνδεσή τους με τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15Β ΚΦΔ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 54Θ ΚΦΔ.

Εντός της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου (29.2.2024) και το αργότερο έως τις 15/1/2024, οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών που προτίθενται να αντικαταστήσουν τα Ταμειακά Συστήματα ή/και οποιοδήποτε από τα ενεργά Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν, με άλλα Ταμειακά Συστήματα ή/και Μέσα Πληρωμών που δύνανται να διασυνδέονται μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Α.1098/2022 και Α.1155/2023 Αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δηλώνουν την πρόθεσή τους στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών στην ψηφιακή πύλη «myAADE». Δήλωση που υποβάλλεται μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν εμποδίζει την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 54Θ ΚΦΔ.

Προσοχή !!! Σε κάθε περίπτωση, οι Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών που υποχρεούνται να χρησιμοποιούν ΦΗΜ ή αντί αυτού, Πάροχο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (ΥΠΑΗΕΣ), σύμφωνα με τις παρ. 8 και 10 του άρθρου 12 του ν. 4308/2014 ή χρησιμοποιούν προαιρετικά ΦΗΜ, έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν αποκλειστικά Ταμειακά Συστήματα και Μέσα Πληρωμών που θα έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους, το αργότερο έως στις 29 Φεβρουαρίου 2024.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά και από την έναρξη ισχύος της παρούσας έως και την 29η Φεβρουαρίου 2024, δεν βρίσκονται σε λειτουργία, έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν αποκλειστικά Ταμειακά Συστήματα και Μέσα Πληρωμών που θα έχουν διασυνδεθεί μεταξύ τους και θα πληρούν τα οριζόμενα στις υπό στοιχεία Α.1098/2022 και Α.1155/2023 αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κατά την πρώτη ημέρα της επαναλειτουργίας τους.

Τέλος με την ίδια απόφαση τροποποιείται η Α.1021/2023.

-Δείτε την απόφαση  Α.1157/2023 και την απόφαση Α.1021/2023 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύει στο φορολογικό αρχείο του κόμβου.

Με την απόφαση Α.1158/2023 τροποποιείται η Α.1035/2020 η οποία αφορά τις «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων».

Πηγή:taxheaven.gr