Χωρίς πρόστιμο οι εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις όταν το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει είναι έως 100 ευρώ

Με τροπολογία του υπ. Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή, προτείνονται διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες δεν θα επιβάλλονται, εφεξής, πρόστιμα, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ.

Επίσης, ακυρώνονται ή εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται, τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί εκ της ανωτέρω αιτίας, για τα οποία δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης δικαστικής προσφυγής.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα εξής:

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης

Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Άρθρο 1

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι δεν επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση κατά την υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, στην περίπτωση που ο φόρος που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ.

Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Άρθρο 1

Με το υπάρχον φορολογικό πλαίσιο δημιουργείται πρόβλημα, το οποίο αυξάνει δυσανάλογα τις φορολογικές υποχρεώσεις των φορολογούμενων, σε σχέση με τον κύριο φόρο. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η πρόβλεψη να μην επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, εφόσον το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ.

Οι προτεινόμενες διατάξεις έχουν ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Μη επιβολή προστίμου για ποσά φόρου έως εκατό ευρώ – Τροποποίηση άρθρων
54 και 72 του ν. 4174/2013

1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου δεν επιβάλλονται σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ.».

2. Στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013 προστίθεται νέα παρ. 57 ως εξής:

«57. Πράξεις επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, από τις οποίες το επιπλέον ποσό φόρου που προέκυψε προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ, για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης δικαστικής προσφυγής, ακυρώνονται ή εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται».

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr