Αρνητική πιστωτική επέκταση και τον Μάιο προς τις επιχειρήσεις

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάιο του 2023, ήταν αρνητική κατά 170 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 582 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Παρέμεινε σε αρνητική τροχιά, αν και με λιγότερο «επιθετικό» ρυθμό, η παροχή δανείων τόσο προς τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες όσο και προς τα νοικοκυριά και τον Μάιο, βάσει των στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε 3,8%, τον Μάιο του 2023, από 4,7% τον προηγούμενο μήνα.

H μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 405 εκατ. ευρώ, τον Μάιο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 22 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Μάιο του 2023, ήταν θετική κατά 680 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 767 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης μειώθηκε σε 4,8% από 6,0% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Τον Μάιο του 2023, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε σε 3,1% από 3,9% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 275 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 789 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Μάιο του 2023, ήταν αρνητική κατά 170 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 582 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 7,0% από 8,2% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) μειώθηκε σε 6,7% από 8,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 335 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 441 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε σε 9,6% από 4,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 164 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 141 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον Μάιο του 2023, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν αρνητική κατά 24 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 51 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,8%, από -1,9% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 80 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, το Μάιο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 156 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,8% από -2,7% τον προηγούμενο μήνα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ(1),(2) ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

(Υπόλοιπα και καθαρές ροές(3) σε εκατ. ευρώ)

ΜΑΡ.2023 ΑΠΡ.2023 ΜΑΙ.2023
ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης 187.866 187.829 188.018
    Μηνιαία καθαρή ροή 1.663 -22 405
    (%) 12μηνη μεταβολή 5,2% 4,7% 3,8%
*
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης 73.706 74.461 75.534
    Μηνιαία καθαρή ροή 447 767 680
    (%) 12μηνη μεταβολή 5,3% 6,0% 4,8%
ΙI. ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης 114.160 113.368 112.484
    Μηνιαία καθαρή ροή 1.216 -789 -275
    (%) 12μηνη μεταβολή 5,2% 3,9% 3,1%
 ΙΙ.I. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
    Υπόλοιπο χρηματοδότησης 71.284 70.757 69.983
    Μηνιαία καθαρή ροή 1.236 -582 -170
    (%) 12μηνη μεταβολή 10,3% 8,2% 7,0%
   ΙΙ.I.Α. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
      Υπόλοιπο χρηματοδότησης 63.538 63.153 62.245
      Μηνιαία καθαρή ροή 1.321 -441 -335
      (%) 12μηνη μεταβολή 10,7% 8,7% 6,7%
   ΙΙ.I.Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 7.746 7.605 7.738
        Μηνιαία καθαρή ροή -85 -141 164
        (%) 12μηνη μεταβολή 6,8% 4,6% 9,6%
 II.IΙ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 4.650 4.540 4.512
        Μηνιαία καθαρή ροή 49 -51 -24
        (%) 12μηνη μεταβολή -1,4% -1,9% -2,8%
 ΙI.III. ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
     Υπόλοιπο χρηματοδότησης 38.226 38.071 37.988
     Μηνιαία καθαρή ροή -69 -156 -80
     (%) 12μηνη μεταβολή -2,5% -2,7% -2,8%
   1. Στεγαστικά
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 29.311 29.193 29.122
        Μηνιαία καθαρή ροή -106 -148 -93
        (%) 12μηνη μεταβολή -3,7% -3,9% -3,9%
   2. Καταναλωτικά 
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 8.585 8.550 8.553
        Μηνιαία καθαρή ροή 35 -7 13
        (%) 12μηνη μεταβολή 2,1% 1,7% 1,1%
   3. Λοιπά 
        Υπόλοιπο χρηματοδότησης 330 329 314
        Μηνιαία καθαρή ροή 2 -1 -1
        (%) 12μηνη μεταβολή -8,0% -8,8% -9,0%
(1) Στα υπόλοιπα περιλαμβάνονται τα δάνεια και οι τοποθετήσεις σε εταιρικά ομόλογα.
(2) Περιλαμβάνεται και η χρηματοδότηση από την Τράπεζα της Ελλάδος.
(3) Οι καθαρές ροές και οι ρυθμοί μεταβολής υπολογίζονται αφού ληφθούν υπόψη οι αναταξινομήσεις και μεταβιβάσεις δανείων, οι διαγραφές, καθώς και οι συναλλαγματικές διαφορές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων

Πηγή: businessdaily.gr