Ανακατατάξεις και αλλαγές στον Οργανισμό της ΑΑΔΕ: Μεταφορές οφειλών, επιχειρησιακοί στόχοι, κατάργηση και μετονομασία τμημάτων κ.ά.

Με τη νέα απόφαση Δ.ΟΡΓ.Α 1079613 ΕΞ 20-6-2023 της ΑΑΔΕ τροποποιείται η  Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 και επέρχονται συνοπτικά οι κατωτέρω αλλαγές:

→ Μεταφέρονται:
α) στα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.):
αα) οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή προκύπτουν από την καταχώριση των στοιχείων νόμιμων ή εκτελεστών τίτλων στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων όλων των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και του Κ.Φ.Δ., πλην αυτών του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής,
αβ) οι αρμοδιότητες των Τμημάτων «Εσόδων» των ιδίων Δ.Ο.Υ. των ως άνω Νομών, αντίστοιχα,
αγ) οι αρμοδιότητες των Τμημάτων «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Ληξιπρόθεσμων Οφειλών αυτών των υφιστάμενων Δ.Ο.Υ. Α1′ τάξεως των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην όσων αφορούν στη νομική υποστήριξη επί προσφυγών, ενδικοφανών προσφυγών ή λοιπών ένδικων βοηθημάτων και ένδικων μέσων κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ειδικών εισφορών που θα εκδίδονται από τις ως άνω Δ.Ο.Υ., οι οποίες παραμένουν σε αυτές και όσων μεταφέρονται και β) στις υφιστάμενες Δ.Ο.Υ. Α’ -Β’ τάξεως των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και στη Δ.Ο.Υ Σάμου και Κιλκίς, από τις υφιστάμενες Δ.Ο.Υ. Α1′ τάξεως, την αρμοδιότητα της νομικής υποστήριξης των Τμημάτων «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» αυτών επί προσφυγών, ενδικοφανών προσφυγών ή λοιπών ένδικων βοηθημάτων και ένδικων μέσων κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ειδικών εισφορών που εκδίδονται από τις ίδιες.

→ Καταργούνται τα Τμήματα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και τα Γραφεία «Ληξιπρόθεσμων Οφειλών» αυτών, τα Τμήματα «Εσόδων», καθώς και τα Αυτοτελή Γραφεία Διαχείρισης των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

→ Ορίζονται για τις Δ.Ο.Υ. μία νέα τάξη, «Α2», πέραν των υφιστάμενων τάξεων, στις οποίες διακρίνονται αυτές. Οι Δ.Ο.Υ. Α2 τάξεως είναι επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες εδρεύουν σε περιοχές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και σε αυτές δε λειτουργούν Τμήματα «Ελέγχων», «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και «Εσόδων», καθώς και «Αυτοτελή Γραφεία Διαχείρισης». Μετατρέπεται η τάξη όλων των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από «Α1’» και «Α’ -Β’» σε «Α2.».

→ Μετονομάζονται:
α) η τάξη των Δ.Ο.Υ. Α’ – Β’ και Β’ τάξεως της λοιπής Επικράτειας σε «Α1» και «Α3», αντίστοιχα, διατηρώντας την υφιστάμενη διάρθρωση αυτών και
β) το Τμήμα «Α’ – Εποπτείας, Ελέγχου και Συντονισμού» των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) σε Τμήμα «Α’ – Επιθεώρησης και Ελέγχου».

→ Ανακαθορίζονται:
α) οι επιχειρησιακοί στόχοι, η δομή και οι αρμοδιότητες των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα οποία μετατρέπονται από Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες σε Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ.. Επίσης, καθορίζονται ή ανακαθορίζονται οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι ή οι Υπεύθυνοι των οργανικών τους μονάδων.
β) οι επιχειρησιακοί στόχοι, η δομή και οι αρμοδιότητες των Δ.Ο.Υ. Α2 τάξεως.
γ) οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι αρμοδιότητες των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) και
δ) οι αρμοδιότητες της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.).

Κατά τα λοιπά ισχύουν:
α) η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020,
β) οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, υπό στοιχεία:
βα) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013,
ββ) Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/6.6.2013.
γ) η υπό στοιχεία Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Από την ημερομηνία ισχύος της νέας απόφασης, παύουν να ισχύουν οι αποφάσεις υπό στοιχεία:
α) Δ6Α 1053300 ΕΞ 2013/27-03-2013, του Υφυπουργού Οικονομικών και
β) Δ. ΟΡΓ. Α 1111775 ΕΞ 2019/07-08-2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Διατάξεις που αφορούν σε οργανικές μονάδες των Δ.Ο.Υ., με τις οποίες έχει προβλεφθεί ότι η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτών θα καθορισθεί με μεταγενέστερη όμοια απόφαση ή με τις οποίες έχει καθορισθεί διαφορετική ημερομηνία ισχύος, εξακολουθούν να ισχύουν.

Η νέα απόφαση ισχύει από 04/09/2023.

Πηγή: taxheaven.gr