ΑΚΙΝΗΤΑ: ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

 

Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας my Property της ΑΑΔΕ  πραγματοποιούνται από τις 29/06 οι μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς οι αγοραστές και οι πωλητές δεν θα χρειάζεται να πάνε στην εφορία. Μέχρι το τέλος του έτους θα εφαρμοστεί και για τις υπόλοιπες δηλώσεις φορολογίας κεφαλαίου, δηλαδή τις δωρεές, τις γονικές παροχές και τις κληρονομιές.

Κατά την ΑΑΔΕ, η διαδικασία διευκολύνει τους συναλλασσόμενους, καθώς η διαδικασία θα ολοκληρώνεται σε 9 βήματα στο γραφείο του συμβολαιογράφου. Ωστόσο η Εφορία, εντός 60 ημερών μπορεί να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία οι συναλλασσόμενοι υποχρεούνται να τα προσκομίσουν εντός πέντε ημερών.

Επιπλέον, καταργείται η χειρόγραφη συμπλήρωση των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων και των συνυποβαλλόμενων φύλλων υπολογισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που σήμερα εξαιτίας της πανδημίας αποστέλλονταν, μέσω email, ή ταχυδρομικά στην αρμόδια εφορία.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ η αγοραπωλησία ενός ακινήτου δύναται να ολοκληρωθεί σε 9 βήματα:

 1. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει τη δήλωση για λογαριασμό αγοραστή και πωλητή
 2. Η δήλωση αποστέλλεται στη θυρίδα αγοραστή και πωλητή στο myTaxisnet
 3. Ο αγοραστής και ο πωλητής αποδέχονται τη δήλωση
 4. Η δήλωση υποβάλλεται αυτόματα και βεβαιώνεται ο φόρος
 5. Ο συμβολαιογράφος ενημερώνεται αυτόματα για την υποβολή της δήλωσης.
 6. Ο αγοραστής πληρώνει τον φόρο ψηφιακά (με κάρτα ή web banking)
 7. Το Taxis ενημερώνεται για την πληρωμή του φόρου
 8. Το αποδεικτικό καταβολής αναρτάται στο myProperty για συμβολαιογράφο και αγοραστή
 9. Ο συμβολαιογράφος αναρτά το συμβόλαιο στο myProperty

Συνοπτικά, για να γίνει μια μεταβίβαση ο συμβολαιογράφος θα ζητήσει:

 • Αντίγραφο συμβολαίου
 • Πιστοποιητικό μεταγραφής
 • Τοπογραφικό
 • Κάτοψη ακινήτου
 • Φορολογική ενημερότητα
 • Ασφαλιστική ενημερότητα
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής κατάστασης
 • Στατική μελέτη
 • Ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου
 • Άδεια ή νομιμοποίηση ακινήτου και να έχει πληρωθεί το πρόστιμο μέχρι το 30%
 • Έκδοση βεβαιώσεων περί μη οφειλής του Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών (ΤΑΠ) και μεταβολών ακινήτων (διαφορές τ.μ., διαχωρισμοί, συνενώσεις, πρώτες ηλεκτροδοτήσεις κ.ά.), καθώς και δηλώσεις τυχόν μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.

Η ηλεκτρονική διαδικασία θα ξεκινά και θα ολοκληρώνεται στο γραφείο του συμβολαιογράφου, ο οποίος  θα συντάσσει τη σχετική δήλωση, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε φορολογούμενος που προχωρά σε αγορά ακινήτου δεν θα χρειάζεται να επισκέπτεται την αρμόδια ΔΟΥ για να υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς η δήλωση φόρου μεταβίβασης θα συντάσσεται και θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, στο σύστημα TAXISnet, από τον συμβολαιογράφο, ενώ η διασταύρωση, ο έλεγχος και η επαλήθευση των δηλούμενων στοιχείων θα γίνονται αυτόματα από το σύστημα