Αφορολόγητα τα ποσά του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο» – Ακατάσχετα τα ποσά του προγράμματος «Επιδότηση 100.000 θέσεων εργασίας»

Με το νέο νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή, μεταξύ άλλων προτείνονται στο άρθρο 59 τα εξής:

Θεσπίζεται ειδικό προνομιακό καθεστώς (φορολογικό κ.λπ), για τις ακόλουθες περιπτώσεις ποσών:

– της επιδότησης με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο, στο πλαίσιο λειτουργίας του ανοιχτού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας,

– της επιδότησης με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά εποχικά εργαζόμενους του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που θα προσληφθούν από επιχειρήσεις-εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου,

– της επιδότησης με χίλια διακόσια (1.200) ευρώ, στο πλαίσιο λειτουργίας του ανοικτού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Πρώτο Ένσημο». (άρθρο 59)


Αιτιολογική έκθεση

Άρθρο 59: Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται το ακατάσχετο και ανεκχώρητο των επιδοτήσεων του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), περί της θέσπισης ανοιχτού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας, του άρθρου 129 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί της ένταξης στο πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 των εποχικά εργαζόμενων στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, και του άρθρου 196 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), περίτης θέσπισης ανοικτού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πρώτη ένταξη στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) ετών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προτεινόμενες διατάξεις:

Άρθρο 59
Ρυθμίσεις για επιδοτήσεις Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 28 ν. 4726/2020, παρ. 6 άρθρου 129 ν. 4808/2021 και παρ. 5 άρθρου 196 ν. 4855/2021

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), περί της θέσπισης ανοιχτού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας, προστίθεται δεύτερο, τελευταίο, εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στη Δ.ΥΠ.Α., η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν της παρ. 3 και με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού. Η επιδότηση των διακοσίων (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

2. Στην παρ. 6 του άρθρου 129 του ν. 4808/2021 (Α’ 101), περί της ένταξης στο πρόγραμμα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 των εποχικά εργαζόμενων στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, προστίθεται έκτο, τελευταίο, εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, οι οποίοι επιδοτούνται με βάση την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91), σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, που θα προσληφθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος από επιχειρήσεις-εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, δύνανται να ενταχθούν στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας κατ’ ελάχιστον ενός (1) μήνα και έως και έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Για την εφαρμογή του κριτηρίου της περ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 η περίοδος αναφοράς για την επιμέτρηση των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας άρχεται από την ημερομηνία εκάστης πρόσληψης των εργαζομένων της παραγράφου αυτής.

Η νέα πρόσληψη επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης, με την κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη και των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας και, επιπλέον, με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά σε μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), δεν εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020.

Ειδικά για τις περιπτώσεις προσλήψεων των εργαζομένων του πρώτου εδαφίου από 1.6.2021 και έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να αιτηθούν μέχρι και την 30η.6.2021 την ένταξη των εν λόγω εργαζομένων στο πρόγραμμα του άρθρου 28 του ν. 4726/2020, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η επιδότηση των διακοσίων (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού του τρίτου εδαφίου είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

3. α) Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 196 του ν. 4855/2021 (Α’ 215), περί της θέσπισης ανοικτού προγράμματος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την πρώτη ένταξη στην αγορά εργασίας νέων ηλικίας δεκαοκτώ (18) έως και είκοσι εννέα (29) ετών και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την ονομασία «Πρώτο Ένσημο», προστίθεται περ. γ) και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. α) Το ποσό της επιδότησης των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ καταβάλλεται ως εξής:

αα) Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο, επιμεριζόμενο σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.

αβ) Ποσό εξακοσίων (600) ευρώ καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης.

β) Σε περίπτωση σύμβασης εργασίας μερικής απασχόλησης, για την καταβολή της επιδότησης της υποπαρ. β) της παρ. 4 εφαρμόζεται αναλογικά η υποπαρ. α) της παρούσας παραγράφου.

γ) Η ανωτέρω επιδότηση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 Ατού ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.».

β) Η ισχύς της παρούσας παραγράφου άρχεται από την έναρξη ισχύος του άρθρου 196 του ν. 4855/2021.

 

 

Πηγή:Taxheaven.gr