Πότε η εφορία διαγράφει χρέη σε υπερχρεωμένους οφειλέτες

Ποιους οφειλέτες αφορά, ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την οριστική διαγραφή χρεών

Βαθιά ανάσα σε υπερχρεωμένους οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα) οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη και έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους βάσει δικαστικής απόφασης, θα δώσει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες θα δουν να διαγράφεται το υπόλοιπο του χρέους που έχουν στην εφορία, εφόσον πληρούν μια σειρά από προϋποθέσεις και κριτήρια που θέτει η ΑΑΔΕ.

Κατ’ αρχάς και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει η διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής προς τα Ελεγκτικά Κέντρα, τα οποία θα βάλουν στο μικροσκόπιο τις εν λόγω υποθέσεις θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Να έχει περιληφθεί απαίτηση του Δημοσίου ως πιστωτή στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών που περιλαμβάνεται στην αίτηση του οφειλέτη ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου και να δεν έχει εξαιρεθεί από το δικαστήριο.
  2. Να έχει επιδοθεί η αίτηση του οφειλέτη περί υπαγωγής των οφειλών του στον ν. 3869/2010 στο Δημόσιο.
  3. Να έχει συμμορφωθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση των οφειλών του, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση και το νόμο, στις οριζόμενες καταβολές εντός της τριετίας, προς όλους τους πιστωτές

Ποιες οφειλές διαγράφονται

Στις οφειλές που διαγράφονται περιλαμβάνονται:

  • οι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση προς το Δημόσιο ή υπέρ τρίτων,
  • οι ατομικές, δηλαδή βεβαιωμένες στον ΑΦΜ του οφειλέτη ή σε Α.Φ.Μ. τρίτου, για τις οποίες όμως ο οφειλέτης έχει αποκλειστική ευθύνη, όπως οφειλές από κληρονομική διαδοχή, ή από συνυπευθυνότητα, δηλαδή βεβαιωμένες στον Α.Φ.Μ. τρίτου προσώπου, για την καταβολή των οποίων ο οφειλέτης ευθύνεται εις ολόκληρον με το πρόσωπο αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι ρυθμίζονται από τη δικαστική απόφαση

Ο οφειλέτης δεν απαλλάσσεται από βεβαιωμένες οφειλές που
α) ενώ είχαν συμπεριληφθεί στην αίτηση περί υπαγωγής τους στον ν. 3869/2010, εξαιρέθηκαν και δεν ρυθμίστηκαν και
β) που δεν συμπεριλήφθηκαν από τον οφειλέτη στην αίτησή του ούτε εντάχθηκαν στη διαδικασία από το δικαστήριο.

Οριστική διαγραφή

Υπάρχει και πρόβλεψη για την οριστική διαγραφή των οφειλών και πλήρη απαλλαγή των οφειλετών από αυτές. Για να καταστεί αυτό εφικτό, σύμφωνα με τις νόρμες της ΑΑΔΕ,  θα πρέπει οφειλέτης να:

  • να έχει καταστεί αμετάκλητη η δικαστική απόφαση με την οποία ρυθμίστηκαν οι οφειλές σύμφωνα με το ν. 3869/2010.
  • να έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την άσκηση αίτησης έκπτωσης, δηλαδή να έχουν παρέλθει 2 έτη από την επέλευση της απαλλαγής, χωρίς να έχει ασκηθεί από πιστωτή αίτηση έκπτωσης ή, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί αίτηση έκπτωσης, να έχει εκδοθεί αμετάκλητη απορριπτική απόφαση επί αυτής.
  •  να μην υφίστανται άλλοι οφειλέτες / ευθυνόμενα πρόσωπα πέραν του απαλλασσόμενου οφειλέτη για τις οφειλές που υπόκεινται σε απαλλαγή.
  • να έχει ολοκληρωθεί η αποπληρωμή των δόσεων που ορίζονται σε αυτή εφόσον με τη δικαστική απόφαση εξαιρείται από την εκποίηση η κύρια κατοικία του οφειλέτη.

Πηγή: sofokleousin.gr