Τι θα ισχύσει από την 1η Αυγούστου για τις τροποποιητικές δηλώσεις

Σε ποιες περιπτώσεις θα καταλογίζονται πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από 100 έως 500 ευρώ

Μέχρι την 31η Ιουλίου μπορούν να υποβάλλονται τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος, με τις οποίες διορθώνονται οι υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις, χωρίς πρόστιμα, ανεξάρτητα από τους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης που διορθώνονται.

Μετά την 1η Αυγούστου, η υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης μπορεί να κοστίσει πρόστιμα και φόρους, αναλόγως και με τους κωδικούς που διορθώνονται.

Η σχετική πλατφόρμα για την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων άνοιξε χθες, ενώ σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ, ο γενικός κανόνας που ισχύει είναι πως, δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο ή κύρωση, για τις τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Η τρέχουσα προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι η 31η Ιουλίου και μέχρι τότε, όσοι έχουν υποβάλει δηλώσεις μπορούν να τις διορθώσουν εάν διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις.

Ωστόσο, σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης μετά την λήξη της προθεσμίας της 31ης Ιουλίου, ο φορολογούμενος ενδέχεται να κληθεί να πληρώσει πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 500 ευρώ, ενώ μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπος και με την υποχρέωση να πληρώσει και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, υπολογιζόμενους με 0,73% για κάθε μήνα που θα έχει παρέλθει από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης και βεβαίωσης νέας αυξημένης οφειλής.

Δεν επιβάλλονται πρόστιμα, σε κάθε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση είναι έως 100 ευρώ.

Επίσης, δεν επιβάλλεται πρόστιμο σε περίπτωση που με την υποβολή της εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης δεν επέρχεται αλλαγή στο ύψος της φορολογητέας ύλης (π.χ. σε περίπτωση που με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης διορθώνεται κάποιο λάθος στα στοιχεία ταυτότητας του φορολογούμενου ή στα στοιχεία των προστατευόμενων μελών της οικογένειας του φορολογούμενου, το οποίο λάθος δεν επηρεάζει το ύψος της φορολογητέας ύλης και της φορολογικής υποχρέωσης).

Τι ισχύσει από την 1η Αυγούστου

Ειδικά για τους φορολογούμενους που θα υποβάλουν εκπρόθεσμα – μετά τις 31-7-2023 – τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με χρεωστικό ποσό φόρου, ισχύουν τα εξής:

  • Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει μηδενικό αποτέλεσμα ή πιστωτικό υπόλοιπο φόρου και από την τροποποιητική δήλωση προκύψει πληρωμή επιπλέον φόρου μέχρι 100 ευρώ τότε δεν θα επιβληθεί κανένα πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής.
  • Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει μηδενικό ή πιστωτικό ποσό φόρου και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει υποχρέωση καταβολής επιπλέον φόρου άνω των 100 ευρώ, τότε:

– Εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.
– Εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή με πρόστιμο 500 ευρώ εάν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

  • Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο προς πληρωμή και από την τροποποιητική δήλωση προκύψει μείωση του χρεωστικού υπολοίπου, τότε δεν θα επιβληθεί κανένα πρόστιμο.
  • Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση προκύψει το ίδιο χρεωστικό υπόλοιπο ή επιπλέον χρεωστικό υπόλοιπο προς πληρωμή μέχρι 100 ευρώ τότε δεν θα επιβληθεί πρόστιμο.
  • Εάν από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο φόρου προς πληρωμή και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει αύξηση του χρεωστικού υπολοίπου μεγαλύτερη των 100 ευρώ, τότε:

– Εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.
– Εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή 500 ευρώ αν τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Πηγή: sofokleousin.gr