Τα μυστικά και οι παγίδες του Ε3 για τους επαγγελματίες

Το νέο έντυπο συνυποβάλλεται με το Ε1 της φορολογικής δήλωσης

Το νέο Ε3 το οποίο συνυποβάλλεται με το βασικό έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης έχει προσυμπληρωμένους κωδικούς, οι οποίοι όμως δεν είναι «κλειδωμένοι». Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να παρέμβει για διορθώσεις, μέχρι να γίνει η οριστική υποβολή του εντύπου.

Φέτος είναι προσυμπληρωμένοι κωδικοί που αφορούν κυρίως στοιχεία τα οποία αντλούνται από την ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, πληροφοριακά στοιχεία (ΑΦΜ, ΚΑΔ, ΔΟΥ πρώτης υποβολής) αλλά και στοιχεία τα οποία αφορούν μεταξύ άλλων τους ενεργούς τραπεζικούς επαγγελματικούς λογαριασμούς, τα POS της επιχείρησης αλλά και δεδομένα που αντλούνται από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Κατά τη συμπλήρωση του Ε3 οι επαγγελματίες θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1 Στην περίπτωση εγγάμων και φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και εφόσον η σύζυγος/ΜΣΣ (μέρος συφώνου συμβίωσης) είναι επιτηδευματίας, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3 με τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης και όχι με τους κωδικούς του υπόχρεου συζύγου/ΜΣΣ, με τους οποίους υποβάλλεται κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). Σε τέτοια περίπτωση, εάν το Ε3 της συζύγου/ΜΣΣ είναι το πρώτο έντυπο που θα υποβληθεί, η σύζυγος/ΜΣΣ πρέπει να επιβεβαιώσει την έγγαμη σχέση με υπόχρεο τον σύζυγό της.

2 Το Ε3 πρέπει να υποβληθεί πριν από την οριστική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ακόμη και στην περίπτωση που είναι μηδενικό.

3 Μέχρι να γίνει η οριστική υποβολή της δήλωσης, ο φορολογούμενος μπορεί να εισέρχεται στο έντυπο Ε3 και να το τροποποιεί όσες φορές επιθυμεί. Οταν όμως οριστικοποιηθεί η δήλωση (Ε1) δεν μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω το Ε3.

4 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στο έντυπο Ε3, μπορεί ο φορολογούμενος να υποβάλει ηλεκτρονικά τροποποιητική – συμπληρωματική δήλωση. Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με επιφύλαξη.

5 Ο νέος κωδ. 013 και η νέα γραμμή «Μέσος αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης» για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 θα προσυμπληρωθούν με βάση τα στοιχεία που θα διαβιβαστούν στην ΑΑΔΕ από το ΠΣ Εργάνη του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ΑΑΔΕ θα ενημερώσει σχετικά τους δικαιούχους της εξαίρεσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6 Στον κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3 προσυμπληρώνεται, για πληροφοριακούς σκοπούς, το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Το ποσό αυτό που εισπράχθηκε εντός του έτους 2022 από φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα καταχωρείται στην αντίστοιχη περίπτωση του κωδικού 781-782 του εντύπου Ε1.

7 Το ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής που δεν επιστρέφεται στο Δημόσιο από τις επιχειρήσεις αναγράφεται και στους κατά περίπτωση κωδικούς του πίνακα Ζ1 «Σύνολο εσόδων» του εντύπου Ε3 στο φορολογικό έτος κατά το οποίο το εν λόγω ποσό θα καταστεί δεδουλευμένο και θα αποκτηθεί το δικαίωμα είσπραξής του, ήτοι θα οριστικοποιηθεί η ωφέλεια λόγω μη επιστροφής του.

8 Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ίδιας διαχειριστικής περιόδου έγινε διακοπή της επιχείρησης και έναρξη με τον ίδιο ΑΦΜ αλλά με διαφορετική δραστηριότητα υποβάλλεται ένα έντυπο Ε3 για όλο το φορολογικό έτος και συμπληρώνονται οι αντίστοιχοι πίνακες για κάθε δραστηριότητα.

9 Επιδοτήσεις, ενισχύσεις ή αποζημιώσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρήσεων λόγω κορωνοϊού, σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα εφόσον αυτά καταχωρούνται στα βιβλία τους ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που περιήλθαν προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας φυσικών καταστροφών καταχωρούνται στον πίνακα Ζ3 στους κωδικούς 196, 296, 396 ή 496, κατά περίπτωση και καταχωρούνται στον πίνακα Ζ1. Στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα τα πιο πάνω ποσά αναγράφονται επίσης σε αντίστοιχη επιλογή, του εσωτερικού υποπίνακα των κωδικών 144, 244, 344, 444 του πίνακα ΣΤ’, κατά περίπτωση, ενώ, περαιτέρω, καταχωρούνται και σε αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

10 Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν έχουν εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές.

Πηγή: ot.gr