Τα ψιλά γράμματα για τις «χαμένες» ρυθμίσεις

Διευκρινίσεις  ήρθαν από την ΑΑΔΕ μέσω εγκυκλίων σχετικά με την επανένταξη οφειλετών στις ρυθμίσεις των 120 ή 72 δόσεων.

Συγκεκριμένα για την επανένταξη στις 72 ή 120 δόσεις ισχύουν τα εξής:

1. Οι οφειλέτες οι οποίοι απώλεσαν έως την 1η Φεβρουαρίου 2023 ρύθμιση τμηματικής καταβολής μπορούν  να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόμενη οφειλή και για τον εναπομείναντα αριθμό δόσεων της ρύθμισης με την επιφύλαξη του ελαχίστου ποσού μηνιαίας δόσης, κατόπιν υποβολής αίτησης επανένταξής τους σε αυτή.

2. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης επανένταξης είναι η 31η Ιουλίου 2023. Η αίτηση επανένταξης του οφειλέτη υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, Δημοφιλείς Εφαρμογές, «Επανένταξη Ρύθμισης 120 & 36/72 δόσεων».

3. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. εμφανίζονται οι ρυθμίσεις του φορολογούμενου που έχουν απωλεσθεί. Από αυτές, ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει τις ρυθμίσεις, για τις οποίες επιθυμεί να υποβάλει αίτηση επανένταξης.

Σε περίπτωση που υφίσταται αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ.

Για την επανένταξη στη ρύθμιση

Ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει:

1) έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας,

2) Μέσα σε ένα μήνα θα  να εξοφλήσει ή  τυχόν  άλλες οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της επανένταξης, ώστε να μην απολεσθεί η ρύθμιση στην οποία επανεντάσσονται οι οφειλές.

3) Η επανένταξη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης και όχι αργότερα από την 31 Ιουλίου 2023, ποσού που αντιστοιχεί στο άθροισμα του ποσού της παλαιότερης και της τρέχουσας δόσης της ρύθμισης που αναβιώνει.

Τυχόν καταβολές από τον οφειλέτη που έχουν διενεργηθεί για τις οφειλές που είχαν υπαχθεί σε απολεσθείσα ρύθμιση κατά τις ανωτέρω διατάξεις οι οποίες δεν έχουν πιστωθεί κατά την ημερομηνία της επανένταξης, αποσβένουν τις ανεξόφλητες δόσεις της απολεσθείσας ρύθμισης κατά σειρά παλαιότητας αυτών. Ο αριθμός των δόσεων της ρύθμισης που αναβιώνει ισούται με το πλήθος των ανεξόφλητων δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης, με την επιφύλαξη του ελαχίστου ποσού μηνιαίας δόσης.

4) Η καταληκτική ημερομηνία της ρύθμισης που αναβιώνει επεκτείνεται κατά το πλήθος των δόσεων που ήταν ανεξόφλητες την ημέρα της αναβίωσης.

5) Σε περίπτωση που ο οφειλέτης είχε υπαγάγει τις ίδιες οφειλές του διαδοχικά τόσο σε ρύθμιση  των 120 δόσεων και μετά σε ρύθμιση των 72 δόσεων μπορεί να αιτηθεί την επανένταξη στις 72 δόσεις

Πότε «χάνεται» η ρύθμιση

Εάν, μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την ημερομηνία επανένταξης στη ρύθμιση, ο οφειλέτης δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο ή εξοφλήσει τις οφειλές του που είχαν  καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της επανένταξης, η ρύθμιση στην οποία επανεντάχθηκε, χάνεται Ειδικότερα, η ρύθμιση των 72 δόσεων χάνεται  εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

Η ρύθμιση των 120 δόσεων «χάνεται»

1) αν ο οφειλέτης δεν καταβάλει δύο (2) συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο (2) τελευταίων δόσεων της ρύθμισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα,

2) αν ο οφειλέτης δεν υποβάλλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή της, εντός τριών (3) μηνών το αργότερο από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους,

3) αν ο οφειλέτης δεν εξοφλεί ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις νέες οφειλές του μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση εντός διμήνου από τη λήξη προθεσμίας καταβολής τους.

Πληρωμή των πρώτων δόσεων

Δεδομένου ότι οι ρυθμίσεις αυτές κατά την στιγμή της καταβολής της δόσης (αναβίωσης) δεν είναι ενεργές, δεν είναι δυνατή η εξόφληση μέσω κάρτας στο myAADE, αλλά μπορεί να εξοφληθεί με την χρήση της νέας ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής  μέσω web banking. Μέχρι την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επανένταξης που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, η ΑΑΔΕ θα  ελέγχει περιοδικά την πραγματοποίηση των καταβολών αυτών, προκειμένου να ολοκληρώσει την διαδικασία επανένταξης των  οφειλετών στις ρυθμίσεις.

Πηγή: moneyreview.gr