Πώς θα δίδεται η κρατική επιδότηση στους ευάλωτους δανειολήπτες

Οι όροι και οι απαγορεύσεις που προβλέπει η κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας

Μόνο για την αποπληρωμή των τοκοχρεολυσίων των στεγαστικών δανείων θα μπορεί να διατεθεί η συνεισφορά του Δημοσίου στους ευάλωτους οφειλέτες, μέχρι να λειτουργήσει ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης ακινήτων.

Αυτό προβλέπει η κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας η οποία καθορίζει τη διαδικασία καταβολής της κρατικής ενίσχυσης  στους δανειολήπτες που θεωρούνται «ευάλωτοι» και είναι ένα βήμα πριν τον πλειστηριασμό της κατοικίας τους.

Οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες, πρόκειται να ενταχθούν στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης ακινήτων, αλλά επειδή καθυστέρησε δραματικά η συγκρότησή του, αποφασίστηκε η μερική κρατική επιδότηση των δόσεων των στεγαστικών δανείων για τα ευάλωτα νοικοκυριά μέχρι να λειτουργήσει ο φορέας.

Όσοι ενταχθούν στον συγκεκριμένο φορέα, θα υποχρεωθούν να ρευστοποιήσουν όλη την περιουσία τους, πλην της πρώτης κατοικίας τους, το σπίτι τους θα το πάρει ο Φορέας και οι ίδιοι θα το ενοικιάσουν για 12 χρόνια.

Στη λήξη της ενοικίασης, θα έχουν τη δυνατότητα να το αγοράσουν από τον φορέα, στην τιμή αγοράς που θα έχει τότε, αλλά χωρίς να «μετράνε» τα ενοίκια που έχει στο μεταξύ καταβάλει ο ευάλωτος.

Η επιδότηση

Μέχρι να λειτουργήσει ο Φορέας, στους ευάλωτους θα καταβάλλεται επιδότηση, το ύψος της οποίας ορίστηκε σε 70 ευρώ τον μήνα, για τον άγαμο, ποσό που προσαυξάνεται για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού κατά 35 ευρώ τον μήνα. Επίσης:

  • Στη μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα.
  • Στα νοικοκυριά με απροστάτευτο τέκνο χορηγείται επιπλέον προσαύξηση τριάντα πέντε (35) ευρώ τον μήνα για κάθε απροστάτευτο τέκνο.
  • Ως ανώτατο όριο της συνεισφοράς ορίζονται τα διακόσια δέκα (210) ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.
  • Η επιδότηση δόσης δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) επί της μηνιαίας δόσης.

Η διαδικασία

Με την ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, (Αριθμ. 31175 ΕΞ 2023) προβλέπεται ότι οι πιστώτριες τράπεζες θα ανοίξουν και θα αποστείλουν στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επιδότησης Ευάλωτων Οφειλετών (ΗΠΕΕΟ) έναν ειδικό δεσμευμένο και ακατάσχετο λογαριασμό εξυπηρέτησης, με τη μορφή ΙΒΑΝ, που τηρείται σε αυτούς προκειμένου για την καταβολή της Συνεισφοράς Δημοσίου.

Στη συνέχεια η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προωθεί μέσω της ΗΠΕΕΟ τα στοιχεία των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου για κάθε δικαιούχο στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της ανώνυμης εταιρίας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), η οποία τηρεί τα στοιχεία των μηνιαίων Συνεισφορών του Δημοσίου.

Κατόπιν, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. προβαίνει σε προώθηση των στοιχείων πληρωμών των μηνιαίων συνεισφορών του Δημοσίου στην αρμόδια Διεύθυνση Παροχών Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Η συνεισφορά Δημοσίου καταβάλλεται στους δεσμευμένους και ακατάσχετους λογαριασμούς εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών και δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται.

Οι λογαριασμοί αυτοί πιστώνονται μόνο από το Δημόσιο με τη Συνεισφορά και χρεώνονται μόνο για την εξόφληση της οφειλής του δικαιούχου ευάλωτου οφειλέτη, απαγορευμένης οποιασδήποτε άλλης κίνησης.

Οι δικαιούχοι πιστωτές απαγορεύεται να χρησιμοποιήσουν τα χρηματικά ποσά που κατατίθενται στους ειδικούς και ακατάσχετους λογαριασμούς για οποιοδήποτε άλλο λόγο πέρα από την απομείωση της οφειλής τους.

Η καταβολή της συνεισφοράς γίνεται σε μηνιαία βάση, ήτοι πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό εξυπηρέτησης των επιλέξιμων οφειλών, την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο, η συνεισφορά δεν πιστώθηκε εμπρόθεσμα στο λογαριασμό εξυπηρέτησης της οφειλής, ενώ είχε λάβει χώρα η έγκριση αυτής, δύναται να καταβληθεί αναδρομικά. Στην περίπτωση αυτή, πιστώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στους μήνες για τους οποίους η συνεισφορά ήταν καταβλητέα.

Για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων του οφειλέτη, οι πιστωτές οφείλουν να ενημερώνουν την πλατφόρμα σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν καταβάλει εμπρόθεσμα το ποσό της δόσης που του αναλογεί ώστε να διακοπεί η συνεισφορά του Δημοσίου.

Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση των λογαριασμών που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους.

Στην αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ), ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης, το πληρωτέο ποσό, ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού των δικαιούχων και η ημερομηνία πίστωσης.

Σε συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής της δαπάνης θα αναγράφονται ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της πληρωμής, η κατανομή των πληρωμών ανά τράπεζα (αριθμός πιστώσεων και ποσά) και η αμοιβή της τράπεζας για την υλοποίηση της πληρωμής.

Πότε διακόπτεται

Η διακοπή της συνεισφοράς Δημοσίου και η ανάκτηση ποσών από τον οφειλέτη επέρχεται, όταν δεν τηρηθούν οι όροι από τον δανειολήπτη και η ενίσχυση διακόπτεται και ζητείται η επιστροφή των ποσών που έχουν καταβληθεί συν τόκους.

 

Πηγή: sofokleousin.gr