ΟΠΣΚΕ: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων

Ο διαδικτυακός τόπος www.OPSKE.gr έχει ως στόχο του την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τις δυνατότητες ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Ανάπτυξης Επενδύσεων. Παράλληλα ως κόμβος εισόδου παρέχει την δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε δράσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων και υλοποιεί τη διαχείριση τους.

Το αναβαθμισμένο ΟΠΣΚΕ, αποτελεί ένα νέο και εύχρηστο εργαλείο, το οποίο αντικαθιστά το ΠΣΚΕ, αναφορικά με τις δράσεις κρατικών ενισχύσεων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027.Το νέο πληροφοριακό σύστημα πλεονεκτεί επιχειρησιακά, διότι  χρησιμοποιεί όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες για ταχύτερη, απλούστερη και αποτελεσματικότερη ολοκλήρωση τν λειτουργιών, που υλοποιεί. Επιπλέον, υπερέχει ως προς τη χρήση του διότι λειτουργεί με τρόπο ασφαλή και απόλυτα φιλικό προς τους υποψηφίους επενδυτές χρησιμοποιώντας προηγμένες υπηρεσίες πιστοποίησης και διαλειτουργικότητας, που εγγυώνται την ασφάλεια των δεδομένων και απαιτούν τις ελάχιστες δυνατές ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί με ασφάλεια και ταχύτητα άρτιο αποτέλεσμα.

Στο ΟΠΣΚΕ οι χρήστες συμμετέχουν αναλαμβάνοντας κάποιο συγκεκριμένο ρόλο (που τους αποδίδεται), και ο οποίος προσδιορίζει  το διαχωρισμό των καθηκόντων, μεταξύ των Δικαιούχων, των Ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης, των αξιολογητών, των ελεγκτών και των Αρχών Διαχείρισης. Επιπλέον, μέσω της χορήγησης δικαιωμάτων πρόσβασης επιτυγχάνεται ο ιεραρχικός διαχωρισμός καθηκόντων ακόμα και στο εσωτερικό της ίδιας οργανωτικής δομής του χρήστη, όταν απαιτείται. Οι ρόλοι χρηστών καθορίζονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις προκηρύξεις των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, που υλοποιούνται στο ΟΠΣΚΕ και ακολουθούν τις λειτουργίες και αρμοδιότητες  που έχει ο φορέας στον οποίον ανήκουν.

Οι Διαχειριστικές Αρχές, Ενδιάμεσοι Φορείς είναι επιφορτισμένοι με την απόδοση των κατά περίπτωση ρόλων, τον ορισμό των χρηστών, καθώς και των αντίστοιχων δικαιωμάτων πρόσβασης.
Στο ΟΠΣΚΕ καταχωρίζονται δεδομένα που αφορούν στις διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων, καθώς και στα στοιχεία επιλογής, παρακολούθησης, ελέγχου και υλοποίησης δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).

Τέλος, σημειώνεται ότι το ΟΠΣΚΕ καλύπτει όλες τις θεσμικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την υλοποίηση δράσεων, καθεστώτων Κρατικών Ενισχύσεων για το σύνολο των διαφόρων μορφών  χρηματοδότησης από διαφορετικές πηγές (ΕΣΠΑ, Εδαφική Συνεργασία, Αγροτική Ανάπτυξη, Χρηματοδοτικά Εργαλεία, Έρευνα και Καινοτομία, κλπ.), όπως αυτές ισχύουν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027.