Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 5000/2022. Αναστολή ΦΠΑ στα ακίνητα. Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 9,10 και 77 του ν. 5000/2022–«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία – Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» (Α΄226)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3,4, 5,9, 10 και 77 του ν.5000/2022 (Α’226).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των διατάξεων του ν. 5000/2022:

1. Των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 που αφορούν στην ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 σχετικά με τις αμυντικές προσπάθειες στο πλαίσιο της Ένωσης και ειδικότερα τη χορήγηση απαλλαγών από Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. καθώς και την εξομοίωση της χρησιμοποίησης αγαθών από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με ενδοκοινοτική απόκτηση.

2. Του άρθρου 9 σχετικά με την παράταση της δυνατότητας υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στα ακίνητα – Τροποποίηση παρ. 4α και 5 άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.

3. Του άρθρου 10 αναφορικά με την παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) για ορισμένα αγαθά και Υπηρεσίες έως και την 30/06/2023– τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ.

4. Του άρθρου 77, αναφορικά με την έναρξη ισχύος.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν.5000/2022 εφαρμόζονται από τις τελωνειακές και φορολογικές αρχές και αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους μέλους ή του πολιτικού προσωπικού που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των λεσχών και των κυλικείων τους, όταν οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) εκτός του κράτους μέλους τους.

2. Οι διατάξεις του άρθρου 9 αφορούν κατασκευαστές οικοδομών προς πώληση που
επιθυμούν την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 10 εφαρμόζονται από τις τελωνειακές και φορολογικές αρχές και αφορούν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους συγκεκριμένες κλάδους και τους καταναλωτές των εν θέματι αγαθών και υπηρεσιών.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10 και 77 του ν.5000/2022 με θέμα «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 – Κύρωση Πρόσθετης Πράξης στο Νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ναυτιλιακής Κοινότητας και φορολογικές ρυθμίσεις για τη ναυτιλία – Επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις – Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων και του Δικτύου Κρατικών Ενισχύσεων – Μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» και παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Ειδικότερα:

Α. Όσον αφορά την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2235 (Μέρος Α’ ν.5000/2022) περί αμυντικών προσπαθειών στο πλαίσιο της Ε.Ε. ( Άρθρα 1,2,3,4 και 5)

Με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 καθορίζεται ο σκοπός και το αντικείμενο του νόμου αναφορικά με τις αμυντικές προσπάθειες στο πλαίσιο της Ένωσης προκειμένου να εναρμονιστεί σε ενωσιακό επίπεδο η μεταχείριση του Φ.Π.Α. και του Ε.Φ.Κ., ο ορισμός της ενδοκοινοτικής απόκτησης των αγαθών στην περίπτωση αυτή καθώς και η χορήγηση των σχετικών απαλλαγών.

Με το άρθρο 3, προστίθεται περίπτωση δ) στο άρθρο 12 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κώδικας Φ.Π.Α., ν. 2859/2000, Α΄248), με τις διατάξεις του οποίου εξομοιώνεται με ενδοκοινοτική απόκτηση η χρησιμοποίηση αγαθών από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις που συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει, τα οποία δεν αγόρασαν με τους γενικούς όρους φορολόγησης, που ισχύουν στην εσωτερική αγορά άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον η εισαγωγή των αγαθών αυτών δεν τυγχάνει της απαλλαγής που προβλέπεται στην περ. κα) της παρ. 1 του άρθρου 27.

Με το άρθρο 4, προστίθενται περ. κα) και κβ), στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α΄248) με τις διατάξεις των οποίων χορηγείται απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) αγαθών που εισάγονται ή παραδίδονται και υπηρεσιών που παρέχονται στην Ελλάδα, καθώς και αγαθών που παραδίδονται και υπηρεσιών που παρέχονται από την Ελλάδα προς άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και προορίζονται για τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ε.Ε., εκτός του κράτους μέλους στο οποίο ανήκουν, οι οποίες συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της Ε.Ε.

Με το άρθρο 5, προστίθεται περ. στ’ με τις διατάξεις του στην παρ. 1 του άρθρου 68 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265) για την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για προϊόντα που αποκτώνται από τις Ένοπλες Δυνάμεις οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) πλην της Ελλάδας εντός της οποίας είναι απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, για χρήση από τις δυνάμεις αυτές ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει, ή για εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους, εφόσον οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ).

Με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 77 ορίζεται ότι, η ισχύς του Μέρους Α’ -κοινοποιούμενα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 αρχίζει από την 1η/7/2022.

Β. Παράταση της δυνατότητας υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) στα ακίνητα – Τροποποίηση παρ. 4α και 5 άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α., (Άρθρο 9)

Με το άρθρο αυτό:

1. Τροποποιείται η παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248), : α) στο πρώτο εδάφιο ως προς την ημερομηνία λήξης της αναστολής εφαρμογής του Φ.Π.Α., β) με τη διαγραφή του τετάρτου εδαφίου και η παρ. 4α διαμορφώνεται ως εξής:

«4α. Με αίτηση του υποκειμένου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2024, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα των παρ. 1 και 2α του παρόντος άρθρου και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω ακινήτων του υποκειμένου. Μαζί με την αίτηση ο υποκείμενος υποβάλλει κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο προς διακανονισμό.».

2. Αναστολές που χορηγήθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. με ισχύ έως τις 31.12.2022, παρατείνονται έως τις 31.12.2024.

3. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, μπορεί να ορίζεται κάθε διαδικαστικό θέμα και λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής του καθεστώτος της παρ. 4α.».

Γ. Παράταση ισχύος μειωμένων και υπερμειωμένων συντελεστών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες – Τροποποίηση των Κεφαλαίων Α’ και Β’ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., (Άρθρο 10)

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρατείνεται έως και την 30/06/2023 η εφαρμογή μειωμένου και υπερμειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% και 6 % αντίστοιχα, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία οι μειωμένοι συντελεστές είχαν ισχύ ως και την 31-12-2022.

Ειδικότερα:

1. ΑΓΑΘΑ

Συντελεστής ΦΠΑ 13% εφαρμόζεται έως και την 30/06/2023, στα μη αλκοολούχα ποτά ΔΚ ΕΧ 2202 και στα αεριούχα νερά ΔΚ ΕΧ2201 (παρ. 51 Κεφ Α’ του Παραρτήματος ΙΙΙ) , στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης και στις παραδόσεις αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας από τον δημιουργό τους ή τους διαδόχους του ΔΚ 9701,9702,9703,9704,9705 και 9706 (παρ. 52 και 53 του Παραρτήματος ΙΙΙ).

Συντελεστής ΦΠΑ 6% εφαρμόζεται έως και την 30/06/2023, στα είδη ατομικής υγιεινής και προστασίας ήτοι μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική, σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, αντισηπτικά (διαλύματα, μαντηλάκια και άλλα παρασκευάσματα) κ.α. (παρ. 50 του Παραρτήματος ΙΙΙ), στα φίλτρα και στις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης ΔΚ ΕΧ 9018 (παρ. 47 του Παραρτήματος ΙΙΙ), στους απινιδωτές ΔΚ ΕΧ 9018 (παρ.54 του Παραρτήματος ΙΙΙ).

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), τροποποιείται α) ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) ή του υπερμειωμένου συντελεστή έξι τοις εκατό (6%) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), στις μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους, καθώς και στην εστίαση και το τουριστικό πακέτο και β) ως προς την εξειδίκευση της παραπομπής στις ρυθμιζόμενες περιπτώσεις, και η παρ. 2 του άρθρου 11 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 21» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, όπως τροποποιούνται με τις περ. α’,γ’ και δ’ της παρ. 1 εφαρμόζονται από την 1.6.2020 έως και τις 30.6.2023.».

2. Οι παρ. 9 και 10 του Κεφαλαίου Β’ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α’ 248) τροποποιούνται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες που παρέχονται από γυμναστήρια και σχολές εκμάθησης χορού, και διαμορφώνονται ως εξής:

«9. Η παροχή υπηρεσιών από γυμναστήρια από την 1.10.2021 έως και τις 30.6.2023.

10. Η παροχή υπηρεσιών από σχολές εκμάθησης χορού από την 1.10.2021 έως και τις 30.6.2023 και εφόσον δεν απαλλάσσονται με το άρθρο 22.».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 4772/2021 (Α’ 17), τροποποιείται ως προς τον χρόνο ισχύος του μειωμένου συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%) του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, για τα εισιτήρια για ζωολογικούς κήπους και διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Το άρθρο 36 ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζεται μέχρι και τις 30.6.2023.».

4. Η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β’, «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).».

5. Στο Κεφάλαιο Β’ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. προστίθεται νέα παρ. 1δ, ως εξής:

«1δ. Εισιτήρια κινηματογράφων για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%) από 1.1.2023 έως και τις 30.06.2023.».

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με το «τουριστικό πακέτο» δηλαδή την εφαρμογή των συντελεστών ΦΠΑ από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες διαμονής και εστίασης ή και άλλες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής της οποίας ο διαχωρισμός στους επί μέρους συντελεστές δεν είναι εφικτός, εξακολουθούν να ισχύουν έως και την 30/6/2023 όσα έχουν ήδη γίνει δεκτά και αναφέρονται στην εγκύκλιο Ε.2080/2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Συν: ν. 5000/2022 ΦΕΚ 226/ 9-12-2022 (άρθρα 1,2,3,4,5,9,10 και 77)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Πηγή: forin.gr